Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 5. júna 2013

Komisia konštatuje pripravenosť Lotyšska prijať euro v roku 2014

Komisia dnes uverejňuje svoju správu o konvergencii Lotyšska za rok 2013 spolu so zhrnutím určeným občanom, v ktorom je stručne uvedené vysvetlenie a zdôvodnenie tejto správy. Komisia konštatuje, že Lotyšsko dosiahlo vysoký stupeň udržateľného hospodárskeho zbližovania s eurozónou a navrhuje, aby Rada rozhodla o prijatí eura v Lotyšsku od 1. januára 2014.

Podpredseda Komisie zodpovedný za hospodárske a menové záležitosti a euro Oli Rehn uviedol: „Skúsenosti Lotyšska poukazujú na to, ako môže jedna krajina úspešne prekonať akokoľvek závažné makroekonomické nerovnováhy a vyjsť z nich silnejšia. V nadväznosti na hlbokú recesiu v rokoch 2008 – 2009 Lotyšsko podniklo rozhodné politické opatrenia, ktoré boli podporované z programu finančnej pomoci pod vedením EÚ – MMF a ktoré zvýšili pružnosť a prispôsobivosť jeho hospodárstva, pokiaľ ide o celkový rámec EÚ pre udržateľný a vyvážený rast. Vyplatilo sa to: Lotyšsko má byť podľa prognóz najrýchlejšie rastúcou ekonomikou v EÚ v tomto roku.“

A dodal: „Želanie Lotyšska prijať euro je jedným zo signálov dôvery v našu spoločnú menu a ďalším dôkazom toho, že tí, ktorí predpovedali rozpad eurozóny, sa mýlili.“

V správe o konvergencii sa dospelo k pozitívnemu posúdeniu hospodárskej výkonnosti Lotyšska pri porovnaní s konvergenčnými kritériami stanovenými v Zmluve o EÚ, a to takto:

Inflácia

Priemerná miera inflácie v Lotyšsku počas 12 mesiacov do apríla 2013 bola 1,3 %, t. j. výrazne pod referenčnou hodnotou 2,7 %, a pravdepodobne zostane pod referenčnou hodnotou aj v nasledujúcom období. Zatiaľ čo krátkodobé faktory (najmä zníženie DPH v júli minulého roka) prispeli predovšetkým k nízkej aktuálnej miere inflácie, analýza základných východiskových prvkov a skutočnosť, že referenčná hodnota bola s veľkou rezervou splnená, podporujú pozitívne posúdenie, pokiaľ ide o splnenie kritéria cenovej stability. Lotyšsko bude musieť aj naďalej bedlivo udržiavať infláciu na nízkej úrovni, a to vrátane zachovania obozretnej fiškálnej politiky a udržiavania udržateľného domáceho dopytu.

Verejné financie (deficit a dlh)

Pomer deficitu verejných financií k HDP dosiahol v roku 2010 úroveň 8,1 %, ale v roku 2012 klesol na 1,2 % a na základe najnovších prognóz Komisie z tejto jari sa predpokladá, že v roku 2013 zostane na úrovni 1,2 % Dlh verejnej správy koncom roka 2012 dosiahol 40,7 % HDP. Komisia sa domnieva, že došlo k odstráneniu nadmerného deficitu vierohodným a udržateľným spôsobom, a odporučila preto, aby Rada EÚ pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN) ukončila postup pri nadmernom deficite v prípade Lotyšska (pozri MEMO/13/463). Ak k tomu dôjde, Lotyšsko splní kritérium o stave štátneho rozpočtu.

Úrokové miery

Priemerná dlhodobá úroková miera Lotyšska dosahovala počas uplynulého roka do apríla 2013 úroveň 3,8 %, čo bolo pod referenčnou hodnotou 5,5 %. Rozpätia voči dlhodobým referenčným dlhopisom eurozóny od roku 2010 výrazne klesali, čo odzrkadľuje dôveru trhov k Lotyšsku.

Výmenný kurz

Lotyšský lat sa na mechanizme výmenných kurzov (ERM II) zúčastňuje od 2. mája 2005, čo je výrazne dlhšie, ako je minimum dvoch rokov. Pri vstupe do ERM II sa lotyšské orgány zaviazali udržať lat v rámci fluktuačného rozpätia ±1 % okolo ústredného kurzu. Počas dvoch rokov pred týmto posúdením sa výmenný kurz latu neodchýlil od svojho ústredného kurzu o viac ako ±1 % a nebol vystavený žiadnym tlakom.

Preskúmali sa aj iné faktory vrátane vývoja platobnej bilancie a vývoja a integrácie pracovného trhu, tovarového a finančného trhu. Počas krízy došlo k výraznej úprave vonkajšieho salda Lotyšska, čo podporili aj zlepšenia v oblasti jeho vonkajšej konkurencieschopnosti. Prostredníctvom prepojení v obchode a na pracovnom trhu je lotyšské hospodárstvo dobre integrované v rámci hospodárstva EÚ, pričom priťahuje značné priame zahraničné investície. Integrácia domáceho finančného sektora do finančného sektora EÚ je značná, a to najmä v dôsledku významného podielu zahraničného vlastníctva bankového systému.

Napokon, lotyšské právne predpisy v menovej oblasti sú zlučiteľné s legislatívou EÚ.

Uvedené posúdenie dopĺňa správa o konvergencii pripravená Európskou centrálnou bankou (ECB), ktorá bola takisto dnes uverejnená.

Súvislosti

Počas celej krízy Lotyšsko úspešne realizovalo náročný program makroekonomických úprav. Rozhodná realizácia programu finančnej pomoci pod vedením EÚ – MMF krajine pomohla vymaniť sa z hlbokej recesie a vrátiť sa na cestu hospodárskeho rastu.

Podľa Zmluvy o EÚ podávajú Komisia a ECB správy každé dva roky alebo na návrh členského štátu, pre ktorý v tejto veci platí výnimka. Lotyšsko 5. marca tohto roku oficiálne Komisiu požiadalo, aby predložila mimoriadnu správu o konvergencii s cieľom prijať euro od 1. januára 2014.

Podmienky na prijatie eura, ktoré musia byť splnené udržateľným spôsobom, pozostávajú zo štyroch hospodárskych kritérií zameraných na stabilitu, a to pokiaľ ide o stav štátneho rozpočtu, cenovú stabilitu, stabilitu výmenného kurzu a konvergenciu dlhodobých úrokových sadzieb. Vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa menových záležitostí takisto musia byť v súlade so Zmluvou o EÚ.

Podľa zmluvy sa pri posúdení majú tiež zohľadniť dodatočné faktory (platobná bilancia, integrácia trhu) ako ukazovatele toho, že integrácia členského štátu do eurozóny prebehne bez problémov, a s cieľom rozšíriť pohľad na udržateľnosť konvergencie.

Rada ECOFIN prijme konečné rozhodnutie o prijatí eura v Lotyšsku v júli po tom, ako Európsky parlament vydá svoje stanovisko, ministri financií eurozóny vydajú odporúčanie a vedúci predstavitelia EÚ túto tému prerokujú na zasadnutí Európskej rady, ktoré sa uskutoční 27. – 28. júna.

Proces sa ukončí, keď členské štáty eurozóny a Lotyšsko v Rade ministrov jednohlasne a neodvolateľne pevne stanovia výmenný kurz latu k euru.

Ďalšie informácie:

Posúdenie je k dispozícii v dokumente „Správa o konvergencii Lotyšska za rok 2013“, ktorý je dostupný online na tejto adrese:

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/convergence_reports/index_en.htm

Zhrnutie určené občanom je k dispozícii v:

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/convergence_reports/index_en.htm

MEMO 13/495

Správa ECB o konvergencii:

www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130605.en.html

Kontaktné osoby:

Simon O'Connor (+32 22967359)

Audrey Augier (+32 22971607)

Vandna Kalia (+32 22995824)


Side Bar