Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 5 juni 2013

Commissie concludeert dat Letland klaar is om de euro in te voeren in 2014

Vandaag publiceert de Europese Commissie haar convergentieverslag van 2013 over Letland samen met een publiekssamenvatting waarin het verslag en de achterliggende grond kort worden toegelicht. De Commissie concludeert dat Letland een hoge graad van houdbare economische convergentie met de eurozone heeft bereikt en stelt voor dat de Raad een besluit neemt over de invoering door Letland van de euro vanaf 1 januari 2014.

Olli Rehn, vicevoorzitter van de Commissie en commissaris voor Economische en monetaire zaken en de euro verklaarde, “De ervaring met Letland toont aan dat een land macro-economische onevenwichtigheden, hoe ernstig die ook zijn, succesvol kan overwinnen en er sterker kan uitkomen. Na de diepe recessie van 2008-9 heeft Letland beslissende beleidsactie ondernomen, ondersteund door het door de EU en het IMF geleide financiële bijstandsprogramma, dat de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van de economie binnen het algehele EU-kader voor houdbare en evenwichtige groei heeft verbeterd. En dit heeft geloond: Letland is naar verwachting de snelst groeiende economie in de EU dit jaar."

Hij voegde eraan toe: "Letlands wens de euro in te voeren, is een teken van vertrouwen in onze gemeenschappelijke munt en verdere evidentie dat degenen die de desintegratie van de eurozone hebben voorspeld zich hebben vergist."

In het convergentieverslag wordt een positieve beoordeling van Letlands economische prestatie ten aanzien van de in het EU-Verdrag vastgestelde convergentiecriteria als volgt besloten:

Inflatie

In de periode van 12 maanden tot april 2013 bedroeg de gemiddelde inflatie in Letland 1,3%. Deze lag daarmee ver onder de referentiewaarde van 2,7% en zal waarschijnlijk ook in de komende periode ver onder de referentiewaarde blijven. Terwijl kortetermijnfactoren (met name de btw-verlaging in juli laatstleden) tot het bijzonder lage actuele inflatieniveau hebben bijgedragen, ondersteunen de analyse van de achterliggende fundamentals en het feit dat aan de referentiewaarde ruimschoots is voldaan, een positieve beoordeling van het vervullen van het prijsstabiliteitcriterium. Letland zal waakzaam moeten blijven om de inflatie op een laag niveau te houden, inclusief door een prudent budgettair beleid te blijven voeren en de binnenlandse vraag op een houdbaar pad te houden.

Publieke financiën (tekort en schuld)

De verhouding van het overheidstekort tot het bbp bereikte in 2010 8,1%, maar nam in 2012 af tot 1,2% en zal volgens de laatste voorjaarsprognose van de Commissie in 2013 naar verwachting op 1,2% blijven staan. De overheidsschuld stond eind 2012 op 40,7% van het bbp. De Commissie is van oordeel dat het buitensporig tekort op geloofwaardige en houdbare wijze is gecorrigeerd en heeft aanbevolen dat de Raad Economische en Financiële Zaken van de EU (ECOFIN) de buitensporigtekortprocedure voor Letland beëindigt (zie MEMO/13/463). Als dit afgehandeld is, vervult Letland het criterium inzake de begrotingssituatie van de overheid.

Rentevoeten

In april 2013 bedroeg Letlands gemiddelde langetermijnrente op jaarbasis 3,8%, dit is minder dan de referentiewaarde van 5,5%. De risico-opslagen ten opzichte van de langetermijnbenchmarkobligaties van de eurozone zijn sinds 2010 duidelijk afgenomen, wat het marktvertrouwen in Letland weerspiegelt.

Wisselkoers

De Letlandse lats neemt sinds 2 mei 2005 aan het wisselkoersmechanisme II (WKM II) deel, een periode die aanzienlijk langer is dan de minimumperiode van twee jaar. Bij de toetreding tot het WKM II hebben de Letse autoriteiten toegezegd de lats binnen een fluctuatiemarge van ±1% van de spilkoers te zullen houden. Tijdens de twee jaar voorafgaand aan deze beoordeling is de wisselkoers van de lats niet met meer dan ±1% van zijn spilkoers afgeweken en heeft hij niet onder druk gestaan.

Verder is onderzoek gedaan naar andere factoren, zoals onder meer de betalingsbalansontwikkelingen en de integratie van de financiële, arbeids- en productmarkten. Letlands externe saldo heeft zich tijdens de crisis significant aangepast, mede ondersteund door verbeteringen van zijn externe concurrentievermogen. Letlands economie is goed geïntegreerd binnen de EU-economie middels handels- en arbeidsmarktverbanden, en het land trekt vrij hoge niveaus van buitenlandse directe investeringen aan. De integratie van de binnenlandse financiële sector in het financiële stelsel van de EU is substantieel, voornamelijk doordat het bankstelsel in hoge mate in buitenlandse handen is.

Ten slotte is Letlands wetgeving op monetair gebied verenigbaar met de EU-wetgeving.

Deze beoordeling wordt aangevuld met het eigen convergentieverslag van de Europese Centrale Bankt (ECB), dat eveneens vandaag verschijnt.

Achtergrond

Gedurende heel de crisis heeft Letland succesvol een moeilijk macro-economisch aanpassingsproces beheerd. Besliste tenuitvoerlegging van het door de EU en het IMF geleide bijstandsprogramma heeft het land geholpen uit een diepe recessie te sturen en de economische groei te herstellen.

Volgens het EU-Verdrag brengen de Commissie en de ECB om de twee jaar of op verzoek van een lidstaat met een derogatie over het onderwerp verslag uit. Op 5 maart van dit jaar heeft Letland formeel aan de Commissie gevraagd een buitengewoon convergentieverslag te presenteren met het doel vanaf 1 januari 2014 tot de euro toe te treden.

De voorwaarden voor invoering van de euro bestaan uit vier stabiliteitsgeoriënteerde economische criteria betreffende de toestand van de overheidsbegroting, prijsstabiliteit, wisselkoersstabiliteit en convergentie van langetermijnrentevoeten die op houdbare wijze moeten zijn vervuld. De nationale wetgeving inzake monetaire aangelegenheden moet eveneens in overeenstemming zijn met het EU-Verdrag.

Volgens het Verdrag moet bij de beoordeling ook met bijkomende factoren rekening worden gehouden (betalingsbalans, marktintegratie) als indicator dat de integratie van een lidstaat in de eurozone zonder problemen zijn gang zal gaan en om de kijk op de houdbaarheid van de convergentie te verbreden.

De ECOFIN-Raad neemt de definitieve beslissing over de invoering van de euro in Letland in juli, nadat het Europees Parlement zijn advies heeft gegeven, de ministers van Financiën van de eurozone een aanbeveling hebben gedaan en de EU-leiders op de bijeenkomst van de Europese Raad op 27-28 juni het onderwerp hebben besproken.

De procedure is volledig afgerond zodra de Raad van Ministers, handelend met unanimiteit van zijn lidstaten van de eurozone en Letland, de wisselkoersverhouding van de lats tot de euro onherroepelijk heeft vastgelegd.

Voor nadere informatie:

De beoordeling kan worden geraadpleegd in het document "Convergentieverslag 2013 over Letland", dat hier online beschikbaar is:

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/convergence_reports/index_en.htm

De publiekssamenvatting is beschikbaar op:

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/convergence_reports/index_en.htm

MEMO 13/495

Convergentieverslag van de ECB:

www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130605.en.html

Contact :

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)


Side Bar