Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 5. kesäkuuta 2013

Latvia on valmis ottamaan euron käyttöön vuonna 2014

Euroopan komissio on tänään julkaissut Latvian lähentymiskehitystä koskevan vuoden 2013 arviointikertomuksen sekä yleistajuisen tiivistelmän, jossa selitetään kertomusta ja sen perusteita. Komission mukaan Latvia on lähentynyt euroaluetta taloudellisesti kestävällä tavalla. Komissio ehdottaa, että neuvosto tekee päätöksen euron käyttöön ottamisesta Latviassa tammikuun 1. päivästä 2014.

”Latvia on osoittanut, että maa voi selvitä entistä vahvempana vakavastakin makrotalouden epätasapainotilasta”, eurosta sekä muista talous- ja raha-asioista vastaava komission varapuheenjohtaja Olli Rehn sanoi. ”Vuosien 2008–2009 syvän taantuman jälkeen Latvia toteutti määrätietoisia politiikkatoimia, joita tuettiin EU:n ja Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) johtamalla rahoitustukiohjelmalla. Ohjelma toi Latvian talouteen joustavuutta ja sopeutumiskykyä osana EU:n kestävän ja tasapainoisen kasvun kokonaiskehystä. Ponnistelut ovat kannattaneet, koska Latviasta ennustetaan tulevan tänä vuonna EU:n nopeimmin kasvava talous”, Rehn sanoi ja jatkoi: ”Latvian halu ottaa euro käyttöön on merkki luottamuksesta yhteiseen rahaamme ja jälleen yksi osoitus siitä, että euroalueen hajoamista ennustaneet ovat olleet väärässä.”

Komission kertomuksessa esitetään seuraavat positiiviset arviot Latvian talouden suorituskyvystä verrattuna perussopimuksessa asetettuihin lähentymiskriteereihin:

Inflaatio

Keskimääräinen inflaatio oli Latviassa huhtikuuta 2013 edeltäneiden 12 kuukauden aikana 1,3 prosenttia eli selvästi alle 2,7 prosentin viitearvon, ja se todennäköisesti pysyykin alle viitearvon tulevina kuukausina. Lyhytaikaiset tekijät, kuten heinäkuussa 2012 toteutettu arvonlisäverokannan alentaminen, ovat osaltaan pitäneet inflaatiovauhdin erityisen hitaana. Tästä huolimatta perustekijöiden tarkastelu ja se seikka, että viitearvo on saavutettu huomattavalla liikkumavaralla, kuitenkin tukevat myönteistä arviota hintavakauskriteerin saavuttamisesta. Latvian on pysyteltävä valppaana, jotta inflaatio saadaan pysymään hitaana. Tämä tavoite voidaan saavuttaa muun muassa jatkamalla varovaista finanssipolitiikkaa ja pitämällä kotimainen kysyntä kestävällä tiellä.

Julkinen talous (alijäämä ja velka)

Julkisen talouden alijäämä oli 8,1 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2010, mutta supistui 1,2 prosenttiin vuonna 2012. Komission tuoreessa kevään talousennusteessa alijäämän ennustetaan pysyvän 1,2 prosentissa suhteessa BKT:hen vuonna 2013. Latvian julkinen velka oli vuoden 2012 lopussa 40,7 prosenttia suhteessa BKT:hen. Komission näkemyksen mukaan liiallinen alijäämä on korjattu uskottavalla ja kestävällä tavalla. Komissio suosittaakin, että talous- ja rahoitusasioiden neuvosto (Ecofin) lopettaa liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn Latvian osalta (ks. MEMO/13/463). Jos näin tapahtuu, Latvia täyttää julkista taloutta koskevan kriteerin.

Korot

Keskimääräinen pitkä korko oli Latviassa huhtikuuhun 2013 päättyvän vuoden jakson aikana 3,8 prosenttia eli 5,5 prosentin viitearvoa matalampi. Erot euroalueen pitkiin viitelainoihin ovat kaventuneet huomattavasti vuodesta 2010, mikä on osoitus markkinoiden luottamuksesta Latviassa.

Valuuttakurssi

Latvian lati on kuulunut ERM II -valuuttakurssimekanismiin toukokuun 2. päivästä 2005 eli selvästi kahden vuoden minimiaikaa kauemmin. Latvian liittyessä ERM II:een maan viranomaiset sitoutuivat pitämään latin valuuttakurssin ±1 prosentin vaihtelualueella suhteessa keskuskurssiin. Tätä arviointia edeltäneinä kahtena vuonna latin valuuttakurssi ei poikennut keskuskurssista enemmän kuin ±1 prosenttia, eikä siinä esiintynyt jännitteitä.

Myös muita tekijöitä on tarkasteltu, kuten maksutaseen kehittymistä sekä työ-, tuote- ja finanssimarkkinoiden yhdentymistä. Latvian ulkoinen tasapaino sopeutui huomattavasti kriisin aikana. Tätä kehitystä auttoi osaltaan maan ulkoisen kilpailukyvyn parantuminen. Latvian talous on pitkälle yhdentynyt EU:n talouteen kauppaan ja työmarkkinoihin liittyvien yhteyksien kautta, ja maa on pystynyt houkuttelemaan huomattavan määrän suoria ulkomaisia sijoituksia. Rahoitusmarkkinoiden yhdentyminen EU:n rahoitusjärjestelmään on merkittävää. Tähän on lähinnä syynä se, että pankkijärjestelmä on huomattavassa määrin ulkomaisessa omistuksessa.

Latvian talous- ja rahoitusalan lainsäädäntö on myös sopusoinnussa EU:n lainsäädännön kanssa.

Komission arviointia täydentää Euroopan keskuspankin (EKP) oma lähentymisraportti, joka on myös julkaistu tänään.

Tausta

Koko kriisin ajan Latvia on onnistuneesti toteuttanut makrotalouden vaikeaa sopeutusprosessia. EU:n ja IMF:n johtaman rahoitustukiohjelman täytäntöönpano on auttanut maata pääsemään ulos syvästä taantumasta ja palaamaan talouskasvun tielle.

EU:n perussopimuksen mukaan komissio ja EKP antavat vähintään joka toinen vuosi tai sellaisen jäsenvaltion pyynnöstä, jota koskee poikkeus, kertomuksia edistymisestä talous- ja rahaliiton toteuttamiseen liittyvien velvollisuuksien täyttämisessä. Latvia pyysi 5. maaliskuuta 2013 virallisesti komissiota antamaan ylimääräisen lähentymiskertomuksen, jotta maa voi liittyä euroon 1. tammikuuta 2014.

Euron käyttöönoton ehtoihin kuuluu neljä vakauteen tähtäävää taloudellista kriteeriä, jotka koskevat julkisen talouden rahoitusasemaa, hintavakautta, valuuttakurssin vakautta ja pitkien korkojen lähentymistä. Ehdot on täytettävä kestävällä tavalla. Myös raha-asioita koskeva kansallinen lainsäädäntö on saatettava EU:n perussopimuksen mukaiseksi.

Perussopimuksen mukaan myös lisätekijät (maksutase ja markkinoiden yhdentyminen) on otettava arvioinnissa huomioon, koska ne ovat indikaattoreita siitä, että jäsenvaltion yhdentyminen euroalueeseen etenee vaikeuksitta. Ne myös laajentavat näkemystä lähentymisen kestävyydestä.

Ecofin-neuvosto tekee lopullisen päätöksen euron käyttöönotosta Latviassa heinäkuussa, kun Euroopan parlamentti on antanut lausuntonsa, euroalueen valtiovarainministerit ovat antaneet suosituksensa ja kun EU-johtajat ovat neuvotelleet asiasta Eurooppa-neuvoston kokouksessa 27–28. kesäkuuta 2013.

Menettely saadaan päätökseen, kun ministerineuvosto on euroalueen jäsenvaltioiden ja Latvian yksimielisellä hyväksynnällä kiinnittänyt latin kurssin euroon.

Lisätietoja:

Komission arviointi löytyy Latvian vuoden 2013 lähentymiskertomuksesta (Convergence Report 2013 on Latvia), joka on saatavilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/convergence_reports/index_en.htm

Yleistajuinen tiivistelmä:

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/convergence_reports/index_en.htm

MEMO 13/495

EKP:n lähentymisraportti:

www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130605.en.html

Yhteyshenkilöt:

Simon O'Connor (+32-2) 296 73 59

Audrey Augier (+32-2) 297 16 07

Vandna Kalia (+32-2) 299 58 24


Side Bar