Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2013

Η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Λετονία είναι έτοιμη να υιοθετήσει το ευρώ το 2014

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει σήμερα την Έκθεση Σύγκλισης του 2013 για τη Λετονία, μαζί με τη Σύνοψη για τον Πολίτη, στην οποία εξηγείται σύντομα η έκθεση και η λογική στην οποία αυτή βασίζεται. Η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Λετονία έχει επιτύχει υψηλό βαθμό διατηρήσιμης οικονομικής σύγκλισης με τη ζώνη του ευρώ και προτείνει στο Συμβούλιο να αποφασίσει για την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λετονία από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Ο Olli Rehn, αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις και το ευρώ, δήλωσε ότι «η εμπειρία της Λετονίας δείχνει ότι μια χώρα μπορεί να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις μακροοικονομικές ανισορροπίες, όσο σοβαρές και εάν είναι αυτές και θα εξέλθει ισχυρότερη. Μετά τη βαθιά ύφεση του 2008-9, η Λετονία έλαβε αποφασιστικά μέτρα πολιτικής, που υποστηρίχθηκαν από το πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής ΕΕ-ΔΝΤ, γεγονός το οποίο βελτίωσε την ελαστικότητα και την ικανότητα προσαρμογής της οικονομίας εντός του συνολικού πλαισίου της ΕΕ για τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη. Και το γεγονός αυτό απέφερε καρπούς: Η Λετονία αναμένεται ότι θα είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία της ΕΕ κατά το τρέχον έτος.»

Και πρόσθεσε: «Η επιθυμία της Λετονίας να υιοθετήσει το ευρώ αποτελεί σημάδι εμπιστοσύνης στο κοινό νόμισμα μας και περαιτέρω απόδειξη για το ότι όσοι είχαν προβλέψει τη διάλυση της ζώνης του ευρώ έσφαλαν.»

Όσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις της Λετονίας με βάση τα κριτήρια σύγκλισης που καθορίζονται στη Συνθήκη ΕΕ, η έκθεση σύγκλισης καταλήγει σε θετική αξιολόγηση, η οποία έχει ως εξής:

Πληθωρισμός

Το μέσο ποσοστό πληθωρισμού στη Λετονία κατά το δωδεκάμηνο έως τον Απρίλιο του 2013 ήταν κατά 1,3%, χαμηλότερο από την τιμή αναφοράς του 2,7% και είναι πιθανό ότι θα διατηρηθεί κάτω από την τιμή αναφοράς κατά το επόμενο χρονικό διάστημα. Μολονότι οι βραχυπρόθεσμοι παράγοντες (και ιδίως η μείωση του ΦΠΑ τον περασμένο Ιούλιο), συνέβαλαν στο ιδιαίτερα χαμηλό σημερινό επίπεδο του πληθωρισμού, η ανάλυση των βασικών οικονομικών μεγεθών και το γεγονός ότι η τιμή αναφοράς τηρήθηκε με μεγάλη διαφορά ενισχύουν τη θετική αξιολόγηση όσον αφορά την εκπλήρωση του κριτηρίου σταθερότητας των τιμών. Η Λετονία θα πρέπει να τελεί σε εγρήγορση αναφορικά με το θέμα της διατήρησης του πληθωρισμού σε χαμηλά επίπεδα, συνεχίζοντας μεταξύ άλλων να εφαρμόζει συνετή δημοσιονομική πολιτική και μεριμνώντας ώστε η εγχώρια ζήτηση να παραμείνει βιώσιμη.

Δημόσια οικονομικά (έλλειμμα και χρέος)

Ο δείκτης του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης σε σχέση προς το ΑΕΠ έφθασε στο 8,1% το 2010, αλλά μειώθηκε σε 1,2% το 2012, και προβλέπεται ότι θα παραμείνει στο 1,2% το 2013, σύμφωνα με τις τελευταίες εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής. Το χρέος της γενικής κυβέρνησης ανήλθε σε 40,7% του ΑΕΠ στα τέλη του 2012. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το υπερβολικό έλλειμμα έχει διορθωθεί με αξιόπιστο και βιώσιμο τρόπο και διατύπωσε τη σύσταση το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ECOFIN) της ΕΕ να περατώσει τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος για τη Λετονία (βλέπε MEMO/13/463). Αν γίνει αυτό, η Λετονία θα πληροί το κριτήριο για τη δημοσιονομική κατάσταση.

Επιτόκια

Το μέσο μακροπρόθεσμο επιτόκιο της Λετονίας κατά τη διάρκεια του έτους έως τον Απρίλιο του 2013 ανήλθε σε 3,8%, παραμένοντας κάτω από την τιμή αναφοράς του 5,5%. Οι αποκλίσεις έναντι των μακροπρόθεσμων ομολόγων αναφοράς της ζώνης του ευρώ έχουν συνεχίσει να μειώνονται αισθητά από το 2010, γεγονός που αντανακλά την εμπιστοσύνη της αγοράς στη Λετονία.

Συναλλαγματική ισοτιμία

Το λετονικό λατ συμμετέχει στον Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (ΜΣΙ ΙΙ) από τις 2 Μαΐου 2005, δηλαδή για χρονικό διάστημα σημαντικά μεγαλύτερο από το ελάχιστο όριο των δύο ετών. Όταν εντάχθηκε στον ΜΣΙ ΙΙ, οι αρχές της Λετονίας δεσμεύθηκαν να διατηρήσουν το λατ εντός περιθωρίου διακύμανσης ± 1% γύρω από την κεντρική ισοτιμία. Κατά τη διάρκεια της διετίας πριν από την έκδοση της παρούσας αξιολόγησης, η συναλλαγματική ισοτιμία του λατ δεν σημείωσε απόκλιση από την κεντρική ισοτιμία του κατά ποσοστό υπέρτερο του ± 1% και δεν αποτέλεσε αντικείμενο εντάσεων.

Εξετάστηκαν επίσης και άλλοι παράγοντες, στους οποίους συγκαταλέγονται η εξέλιξη του ισοζυγίου πληρωμών και η ενοποίηση των αγορών εργασίας, προϊόντων και χρηματοπιστωτικών αγορών. Το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών της Λετονίας προσαρμόστηκε σε σημαντικό βαθμό κατά τη διάρκεια της κρίσης, υποστηριζόμενο επίσης από τη βελτίωση της εξωτερικής ανταγωνιστικότητας της χώρας. Η οικονομία της Λεττονίας είναι καλά ενσωματωμένη στην οικονομία της ΕΕ, με την οποία έχει αναπτύξει δεσμούς στους τομείς του εμπορίου και της αγοράς εργασίας, και προσελκύει αξιόλογα επίπεδα άμεσων ξένων επενδύσεων. Η ολοκλήρωση του εγχώριου χρηματοπιστωτικού τομέα με το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό, κυρίως λόγω του υψηλού επιπέδου ελέγχου της ιδιοκτησίας του τραπεζικού συστήματος από αλλοδαπούς.

Τέλος, η νομοθεσία της Λετονίας στον νομισματικό τομέα είναι συμβατή με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Η παρούσα αξιολόγηση συμπληρώνεται από την έκθεση σύγκλισης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η οποία επίσης δημοσιεύθηκε σήμερα.

Ιστορικό

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης, η Λετονία διαχειρίστηκε με επιτυχία τη δυσχερή διαδικασία μακροοικονομικής προσαρμογής. Η αποφασιστική εφαρμογή του προγράμματος χρηματοδοτικής συνδρομής υπό την αιγίδα της ΕΕ και του ΔΝΤ βοήθησε την χώρα να εξέλθει από τη βαθιά ύφεση και να επανακάμψει στην πορεία της οικονομικής ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της ΕΕ, η Επιτροπή και η ΕΚΤ υποβάλλουν έκθεση είτε κάθε διετία είτε κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους με παρέκκλιση σχετικά με το θέμα. Στις 5 Μαρτίου του τρέχοντος έτους, η Λετονία ζήτησε επισήμως από την Επιτροπή να παρουσιάσει έκτακτη έκθεση σύγκλισης με στόχο την προσχώρηση στο ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Οι προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ευρώ συναπαρτίζονται από τέσσερα οικονομικά κριτήρια με γνώμονα τη σταθερότητα όσον αφορά τη δημοσιονομική κατάσταση, τη σταθερότητα των τιμών, τη συναλλαγματική σταθερότητα και τη σύγκλιση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων, τα οποία πρέπει να πληρούνται με βιώσιμο τρόπο. Η εθνική νομοθεσία στα νομισματικά θέματα πρέπει επίσης να είναι σύμφωνη με τη συνθήκη της ΕΕ.

Σύμφωνα με τη Συνθήκη, κατά την αξιολόγηση πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη πρόσθετοι παράγοντες (ισοζύγιο πληρωμών, ενοποίηση της αγοράς) ως δείκτες ότι η ένταξη του κράτους μέλους στη ζώνη του ευρώ θα προχωρήσει χωρίς προβλήματα, αλλά και για να διευρυνθεί το φάσμα απόψεων σχετικά με τη διατηρησιμότητα της σύγκλισης.

Το Συμβούλιο ECOFIN θα λάβει την τελική απόφαση για την υιοθέτηση του ευρώ στη Λετονία τον Ιούλιο, αφού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδώσει τη γνώμη του, οι υπουργοί οικονομικών της ευρωζώνης εκδώσουν σχετική σύσταση και οι ηγέτες της ΕΕ διεξάγουν συζητήσεις για το θέμα κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 27 και 28 Ιουνίου.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί πλήρως μόλις το Συμβούλιο των Υπουργών, αποφασίζοντας με την ομόφωνη γνώμη των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και της Λετονίας, καθορίσει αμετάκλητα την ισοτιμία του λατ σε σχέση με το ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες:

Μπορείτε να συμβουλευτείτε την αξιολόγηση στο έγγραφο «Έκθεση σύγκλισης 2013 για τη Λετονία» που είναι διαθέσιμο στον εξής σύνδεσμο:

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/convergence_reports/index_en.htm

Η σύνοψη για τον Πολίτη είναι διαθέσιμη από τις εξής πηγές:

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013/ee3_en.htm

MEMO 13/495

Έκθεση σύγκλισης της ΕΚΤ:

www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130605.en.html

Αρμόδιοι για επαφές:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)


Side Bar