Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 5. juni 2013

Kommissionen konkluderer: Letland er klar til euroen i 2014

Europa-Kommissionen offentliggør i dag sin konvergensberetning 2013 om Letland. Med beretningen følger et resumé til borgerne, som kort forklarer beretningen og rationalet bag. Kommissionen konkluderer, at Letland har opnået en høj grad af vedvarende økonomisk konvergens med euroområdet og foreslår, at Rådet vedtager Letlands indførelse af euroen fra den 1. januar 2014.

Olli Rehn, næstformand for Kommissionen og kommissær for økonomiske og monetære anliggender, siger: "Letland er eksempel på, at et land på succesfuld vis kan overvinde makroøkonomiske problemer, hvor alvorlige de end er, og komme stærkere ud på den anden side". "Letland er efter den dybe recession i 2008 og 2009 skredet til politisk handling ved hjælp af EU og IMF's finansielle støtteprogrammer, og det har forbedret økonomiens fleksibilitet og tilpasningsevne inden for EU's overordnede rammer for vedvarende og afbalanceret vækst. Og det har båret frugt - Letland vil formentlig blive den hurtigst voksende økonomi i EU i år."

Han tilføjer: "Letlands ønske om at indføre euroen er udtryk for troen på vores fælles valuta og endnu et bevis på, at de, som varslede euroområdets opløsning, tog fejl."

Konvergensberetningen er en positiv vurdering af Letlands økonomiske resultater set ud fra EU-traktatens konvergenskriterier.

Inflation

Den gennemsnitlige inflationstakt i Letland i de 12 måneder frem til april 2013 var 1,3 %, hvilket er et godt stykke under referenceværdien på 2,7 %, og den ser ud til at forblive under referenceværdien i den kommende tid. Omend kortsigtede faktorer (især momsnedsættelsen sidste juli) har bidraget til det nuværende meget lave inflationsniveau, understøtter analysen af de økonomiske grundforhold og den kendsgerning, at referenceværdien overholdes med en stor margen, en positiv vurdering af opfyldelsen af prisstabilitetskriteriet. Letland skal fortsat være opmærksom på at holde inflationen på et lavt niveau, bl.a. ved at føre en forsigtig finanspolitik og sørge for at holde den hjemlige efterspørgsel på en bæredygtig kurs.

Offentlige finanser (underskud og gæld)

Den offentlige underskudskvote nåede 8,1 % i 2010, men faldt til 1,2 % i 2012 og forventes at forblive 1,2 % i 2013 ifølge Kommissionens nyeste forårsprognose. Ved udgangen af 2012 lå den offentlige gæld på 40,7 % af BNP. Kommissionen mener, at der er rettet op på det uforholdsmæssigt store underskud på troværdig og vedvarende vis, og har anbefalet, at Rådet for Økonomi og Finans (Økofinrådet) ophæver proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud for Letland (se MEMO/13/463). Hvis det sker, vil Letland opfylde kriteriet vedrørende den offentlige budgetstilling.

Rentesatser

I Letland var den gennemsnitlige lange rente i de 12 måneder inden april 2013 3,8 %, dvs. under referenceværdien på 5,5 %. Spændet over for euroområdets langfristede toneangivende obligationer er blevet markant mindre siden 2010, hvilket afspejler markedets tillid til Letland.

Vekselkurs

Den lettiske lats har deltaget i valutakursmekanismen (ERM II) siden den 2. maj 2005, hvilket er betydeligt længere end minimummet på to år. Ved landets indtræden i ERM II forpligtede de lettiske myndigheder sig til at fastholde lats inden for et udsvingsbånd på ±1 % omkring centralkursen. I de to år, der ligger forud for denne vurdering, har lats ikke afviget fra centralkursen med mere end ±1 % og ikke været under pres.

Andre faktorer er også blevet undersøgt, herunder udviklingen i betalingsbalancen og integrationen af arbejds-, produkt- og finansmarkederne. Letlands balance over for udlandet er tilpasset væsentligt under krisen og styrkes også af en forbedret konkurrenceevne udadtil. Letlands økonomi er velintegreret i EU gennem handels- og arbejdsmarkedsforbindelser, og landet tiltrækker betydelige direkte investeringer fra udlandet. Integrationen af den indenlandske finansielle sektor i EU's finansielle system er også betragtelig, hovedsagelig pga. en høj grad af udenlandsk ejerskab i banksystemet.

Endelig er Letlands lovgivning på det monetære område forenelig med EU's lovgivning.

Kommissionens vurdering suppleres af Den Europæiske Centralbanks (ECB) egen konvergensberetning, der ligeledes offentliggøres i dag.

Baggrund

Det er i løbet af krisen lykkes for Letland at styre en svær makroøkonomisk tilpasningsproces. Målrettet gennemførelse af EU og IMF's finansielle støtteprogrammer har hjulpet landet ud af dyb recession og tilbage på kursen mod økonomisk vækst.

Ifølge EU-traktaten skal Kommissionen og ECB hvert andet år - eller på anmodning af en medlemsstat med dispensation - aflægge beretning om emnet. Den 5. marts i år anmodede Letland Kommissionen om at aflægge en ekstraordinær konvergensberetning, så landet kan blive en del af euroområdet fra den 1. januar 2014.

Betingelserne for at indføre euroen består af fire stabilitetsorienterede økonomiske kriterier vedrørende den offentlige budgetstilling, prisstabilitet, valutakursstabilitet og konvergens i de langfristede rentesatser, som alle skal være opfyldt på holdbar vis. National lovgivning på det monetære område skal ligeledes være på linje med EU‑traktaten.

Ifølge traktaten skal der i vurderingen også tages hensyn til yderligere faktorer (betalingsbalance, markedsintegration) for at sikre, at integrationen af en medlemsstat i euroområdet kan fortsætte uden vanskeligheder, og for at skabe et større overblik over konvergensens holdbarhed.

Økofinrådet træffer i juli den endelige beslutning om, hvorvidt Letland kan indføre euroen. Det sker efter, at Europa-Parlamentet har afgivet udtalelse, euroområdets finansministre er kommet med en anbefaling, og EU's ledere har drøftet emnet ved Det Europæiske Råds møde den 27. og 28. juni.

Proceduren vil blive endeligt afsluttet, når Rådet - med enstemmighed blandt euroområdets medlemsstater og Letland – uigenkaldeligt har fastsat vekselkursen fra lats til euro.

Yderligere oplysninger

Vurderingen kan læses i "'Convergence Report 2013 on Latvia" på:

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/convergence_reports/index_en.htm.

Resuméet til borgerne

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013/ee3_en.htm

MEMO 13/495

ECB's konvergensberetning:

www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130605.en.html.

Kontaktpersoner:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)


Side Bar