Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 5. června 2013

Podle závěrů Komise je Lotyšsko připraveno přijmout euro v roce 2014

Evropská komise dnes zveřejnila svou konvergenční zprávu pro rok 2013 věnovanou Lotyšsku a shrnutí pro veřejnost, ve kterém zprávu krátce osvětluje a zdůvodňuje. Komise dospěla k závěru, že Lotyšsko dosáhlo vysokého stupně udržitelné hospodářské konvergence vůči eurozóně, a navrhuje, aby Rada rozhodla o přijetí eura v Lotyšsku od 1. ledna 2014.

Místopředseda Komise odpovědný za hospodářské a měnové záležitosti a euro Olli Rehn uvedl: „Zkušenosti z Lotyšska ukazují, že státy mohou úspěšně překonat jakkoliv závažné makroekonomické výkyvy a z přestálé situace vyjít silnější. Lotyšsko po hluboké recesi v letech 2008–2009 zavedlo rozhodující politická opatření, která spolu s podporou získanou z programu finanční pomoci EU–MMF zvýšila flexibilitu ekonomiky a její schopnost přizpůsobit se celkovému rámci EU pro udržitelný a vyvážený růst. Vyplatilo se to. Podle prognóz bude letos Lotyšsko nejrychleji rostoucí ekonomikou v celé EU.“

Dále dodal: „Záměr Lotyšska přijmout euro je vyjádřením důvěry v naši společnou měnu a dalším důkazem toho, že ti, kdo předpovídali rozpad eurozóny, se mýlili.“

Konvergenční zpráva zhodnotila hospodářskou výkonnost Lotyšska s ohledem na konvergenční kritéria stanovená ve Smlouvě kladně:

Inflace

Průměrná míra inflace v Lotyšsku v období 12 měsíců předcházejících dubnu 2013 činila 1,3 %, což je podstatně méně než referenční hodnota ve výši 2,7 %. Je pravděpodobné, že se pod referenční hodnotou udrží i do budoucna. Krátkodobé faktory (zejména snížení DPH v červenci roku 2012) přispěly k současné obzvláště nízké míře inflace. Na základě analýzy základních ekonomických činitelů a vzhledem ke skutečnosti, že referenční hodnota byla splněna s velkou rezervou, lze plnění kritérií cenové stability hodnotit kladně. Lotyšsko bude muset i nadále dbát na udržení nízké míry inflace, čehož lze dosáhnout zejména pokračováním v uvážlivé fiskální politice a zachováním udržitelné domácí poptávky.

Veřejné finance (schodek a zadlužení)

Poměr schodku veřejných financí k hrubému domácímu produktu dosáhl v roce 2010 míry 8,1 %, ale v roce 2012 se snížil na 1,2 % a v roce 2013 by podle předpovědi Komise z jara 2013 měl na této úrovni setrvat. Na konci roku 2012 činil celkový veřejný dluh přibližně 40,7 % HDP. Komise se domnívá, že nadměrný schodek byl odstraněn důvěryhodným a udržitelným způsobem, a doporučila, aby Rada pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) v případě Lotyšska rozhodla o ukončení postupu při nadměrném schodku (viz MEMO/13/463). Pokud se tak stane, Lotyšsko splní obě kritéria týkající se stavu veřejného rozpočtu.

Úrokové sazby

Průměrná dlouhodobá meziroční úroková sazba dosáhla v Lotyšsku k dubnu 2013 hodnoty 3,8 %, která nepřesahuje referenční hodnotu stanovenou na 5,5 %. Rozpětí výnosů dlouhodobých dluhopisů od roku 2010 značně klesají, což odráží důvěru trhu v Lotyšsku.

Směnný kurz

Lotyšský lat se účastní mechanismu směnných kurzů (ERM II) od 2. května 2005, tedy podstatně déle, než je minimální požadovaná doba dvou let. Při vstupu do ERM II se lotyšské orgány zavázaly k udržování směnného kurzu latu v rozpětí ±1 % od středního kurzu. V průběhu dvouletého období předcházejícího tomuto hodnocení se směnný kurz latu od středního kurzu neodchýlil o více než ±1 % a nebyl vystaven tlakům.

Byly přezkoumány i další faktory včetně vývoje platební bilance a integrace výrobkových a finančních trhů a trhu práce. Bilance zahraničního obchodu a vnější konkurenceschopnost Lotyšska se během krize podstatně zlepšily. Lotyšské hospodářství je díky propojení v oblasti obchodu a na trhu práce dobře začleněno do hospodářství EU a přitahuje velké množství přímých zahraničních investic. Začlenění domácího finančního sektoru do finančního systému EU je díky vysoké míře zahraničního vlastnictví bankovního systému značné.

V neposlední řadě jsou lotyšské právní předpisy v měnové oblasti v souladu s právními předpisy EU.

Toto posouzení doplňuje konvergenční zpráva Evropské centrální banky, která dnes také byla zveřejněna.

Souvislosti

Lotyšsku se v průběhu krize podařilo nastartovat obtížné makroekonomické ozdravení. Důsledné provádění programu finanční pomoci EU–IMF mu pomohlo najít cestu ven z hluboké recese a opětovně dosáhnout hospodářského růstu.

Komise a Evropská centrální banka podle Smlouvy o EU jednou za dva roky nebo na žádost členského státu, na který se vztahuje výjimka, na toto téma podávají zprávu. Lotyšsko dne 5. března 2013 formálně požádalo, aby Komise vydala mimořádnou konvergenční zprávu s ohledem na jeho cíl přijmout euro k 1. lednu 2014.

Kritéria pro přijetí eura sestávají ze čtyř hospodářských podmínek týkajících se stability, a sice stavu veřejných rozpočtů, cenové stability, stability směnného kurzu a konvergence dlouhodobých úrokových sazeb, které je třeba udržitelným způsobem plnit. Vnitrostátní právní předpisy týkající se měnových záležitostí musí být rovněž v souladu se Smlouvou o EU.

Smlouva rovněž uvádí, že při posouzení je třeba zohlednit i další faktory (platební bilance, integrace trhu), které naznačují, že integrace členských států do eurozóny bude postupovat hladce a rozšíří pohled na udržitelnost konvergence.

Rada ECOFIN učiní konečné rozhodnutí o přijetí eura v Lotyšsku v červenci poté, co Evropský parlament předloží své stanovisko, ministři financí eurozóny přijetí doporučí a hlavy států nebo vlád tuto záležitost prodiskutují na zasedání Evropské rady ve dnech 27.–28. června.

Postup bude zcela ukončen, jakmile Lotyšsko a Rada ministrů jednomyslným usnesením členských států eurozóny neodvolatelně stanoví směnný kurz latu k euru.

Další informace:

Posouzení lze nalézt v dokumentu nazvaném „Konvergenční zpráva z roku 2013 o Lotyšsku“ dostupném na této internetové adrese:

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/convergence_reports/index_en.htm

Shrnutí pro veřejnost je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/convergence_reports/index_en.htm

MEMO 13/495

Konvergenční zpráva evropské centrální banky:

www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130605.en.html

Kontaktní osoby:

Audrey Augier (+32 22971607)

Vandna Kalia (+32 22995824)

Simon O'Connor (+32 22967359)


Side Bar