Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 3 juni 2013

Kommissionen rapporterar om fri rörlighet i EU

Schengenområdet för fri rörlighet innebär att mer än 400 miljoner personer från 26 europeiska länder får resa i ett område utan inre gränskontroller. I dag antog kommissionen sin tredje ”hälsokoll” av Schengen, i form av en halvårsöversikt över hur Schengenområdet fungerar.

Rapporten ger en tydlig redogörelse för läget i Schengenområdet för att garantera att de gemensamma bestämmelserna tolkas och tillämpas konsekvent av alla länder som deltar i Schengensamarbetet1.

– Schengen är ett av de mest uppskattade och konkreta exemplen på vad EU kan åstadkomma. Det är allmänt uppskattat i EU:s befolkning och bidrar kraftigt till vår ekonomiska välfärd. Frågan hur vi kan bygga ut vårt samarbete och garantera fri rörlighet är väldigt relevant. Vi har ett ansvar gentemot vår befolkning att bevara Schengenområdet som ett område utan gränskontroller, sa Cecilia Malmström, kommissionär med ansvar för inrikes frågor.

I denna tredje rapport som omfattar perioden 1 november 2012–31 april 2013 utvärderas särskilt följande punkter:

Tillämpningen av Schengenbestämmelserna

Under den sexmånadersperiod som rapporten omfattar har kontroller vid de inre gränserna återinförts en gång, av Norge i samband med utdelningen av Nobels fredspris i Oslo (den 10 december 2012). Mellan den 3 och den 12 december 2012 kontrollerades 3 136 personer, 19 nekades inresa och 8 greps.

I flera av länderna som deltar i Schengenområdet har man genomfört stickprovskontroller av att bestämmelserna tillämpas korrekt (med hjälp av Schengens utvärderingsmekanism). Det rör polisiärt samarbete (i Estland, Lettland och Litauen), luftgränser (i Polen, Slovakien och Tjeckien), landgränser (i Estland, Lettland och Litauen) och visum (i Estland, Polen och Slovakien). Dessa utvärderingar har inte uppvisat brister som skulle kräva ett omedelbart ingripande av kommissionen.

Förfaranden för att utfärda viseringar och säkerhetsförfaranden

Informationssystemet för viseringar (VIS) är i dag i drift i fem regioner, efter att nyligen ha införts i Västafrika och Centralafrika. Det kommer snart att tas i bruk även i Östafrika och Sydafrika (6 juni 2013), i Sydamerika (5 september 2013) och i Centralasien, Sydöstasien och Palestina (14 november 2013). VIS fungerar väl och 6 maj 2013 hade man via systemet behandlat cirka 2,9 miljoner viseringsansökningar, utfärdat ungefär 2,4 miljoner viseringar och avvisat runt 348 000 ansökningar.

den 9 april 2013 togs andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) i bruk (IP/13/309 och MEMO/13/309). SIS II erbjuder nya och förbättrade funktioner för medlemsstaterna, och nya och förbättrade larm som möjliggör enkelt informationsutbyte mellan nationella gränskontrollmyndigheter, tull- och polismyndigheter om personer som kan ha varit inblandade i grova brott eller som saknas.

Situationen vid Schengens yttre gränser

Under perioden oktober-december 2012 upptäcktes nästan 13 600 olagliga gränsöverskridanden, vilket är en minskning med 52 % jämfört med fjärde kvartalet 2011. Visserligen rapporterade Grekland under perioden juli-december 2012 nästan hälften av alla olagliga gränsöverskridanden, men detta ändrades när operation Shield inleddes i augusti 2012 och Grekland stationerade cirka 1 800 gränsvakter utmed sin gräns till Turkiet. Under perioden oktober-december 2012 rapporterade Italien 31 % av alla upptäckter (4 231 personer), följt av Grekland som rapporterade 30 5 av upptäckterna (4 035 personer).

Man kommer att fortsätta att sträva efter att förbättra insamlingen av uppgifter om migrationsströmmar inom Schengenområdet i syfte att under 2014 inleda en regelbunden datainsamling och analys av olagliga migrationsströmmar.

Bakgrund

I september 2011 lade kommissionen fram förslag för att stärka ändamålsenligheten och legitimiteten i Schengensystemet (IP/11/1036 och MEMO/11/606). I sitt meddelande Förvaltning av Schengensamarbetet – att stärka området utan inre gränskontroller redogjorde kommissionen för sin avsikt att två gånger om året presentera en översikt över hur Schengen fungerar.

Dessa rapporter ska utgöra underlaget för en debatt i Europaparlamentet och rådet och bidra till att stärka de politiska riktlinjerna och samarbetet mellan Schengenländerna. Den föregående rapporten antogs i november 2012 (IP/12/1256).

Dessutom pågår förhandlingarna om de båda rättsaktsförslag som lagts fram i september 2012. Det som föreslås är ett starkare EU-system för utvärdering och övervakning av tillämpningen av Schengenbestämmelserna, och en mer strukturerad europeisk beslutsmekanism som gör det möjligt att, i verkliga undantagsfall, tillfälligt återinföra gränskontroller vid de inre gränserna, om det föreligger ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten. Den 29 och 30 maj nåddes en överenskommelse om Schengenförslagen i trepartsmötet och i Coreper, vilket var ytterligare ett steg på vägen mot ett robustare system för fri rörlighet.

Länkar

Tredje halvårsrapporten om hur Schengenområdet fungerar

Cecilia Malmströms webbplats

Följ Cecilia Malmström på Twitter

GD rättsliga och inrikes frågor: webbplats

Följ GD rättsliga och inrikes frågor på Twitter

Grafik: Inresa i EU - gränser och viseringar 

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

Alla EU:s medlemsländer (utom Storbritannien, Irland, Rumänien, Bulgarien och Cypern) samt Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein utanför EU.


Side Bar