Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

Brusel 3. jún 2013

Správy Komisie o voľnom pohybe v EÚ

Schengenský priestor voľného pohybu umožňuje viac než 400 miliónom občanov EÚ z 26 európskych krajín a rastúcemu počtu osôb, ktoré nie sú občanmi EÚ, cestovanie bez kontrol na vnútorných hraniciach. Komisia dnes prijala svoju tretiu polročnú kontrolu stavu Schengenu – prehľad o fungovaní schengenského priestoru. Správa poskytuje jasný obraz o stave schengenského priestoru, pokiaľ ide o zabezpečenie jednotného vykonávania spoločných pravidiel jednotlivými schengenskými zúčastnenými krajinami1.

„Schengen je jedným z najcennejších a najkonkrétnejších výdobytkov európskej integrácie. Má širokú podporu u občanov EÚ a v značnej miere prispieva k našej hospodárskej prosperite. Otázka, ako môžeme posilniť našu spoluprácu a zabezpečiť voľný pohyb, je zásadná. Zaistiť to, že Schengen zostane aj naďalej priestorom bez kontrol na hraniciach dlžíme našim občanom,“ povedala Cecilia Malmströmová, komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti.

Táto tretia správa sa týka obdobia 1. novembra 2012 až 30. apríla 2013 a hodnotí najmä tieto otázky:

Uplatňovanie schengenských pravidiel

Počas 6-mesačného obdobia, ktoré správa zahŕňa, sa na vnútorných hraniciach zaviedli kontroly raz, a to zo strany Nórska pri príležitosti odovzdávania Nobelovej ceny za mier v Osle (10. decembra 2012). Od 3. do 12. decembra 2012 bolo skontrolovaných 3 136 osôb, 19 osobám bol zamietnutý vstup a 8 osôb bolo zadržaných.

Kontroly správneho uplatňovania pravidiel formou kontrol na mieste sa uskutočnili vo viacerých zúčastnených štátoch (prostredníctvom schengenského hodnotiaceho mechanizmu). Ich predmetom boli: policajná spolupráca (v Estónsku, Lotyšsku a Litve), vzdušné hranice (v Poľsku, na Slovensku a v Českej republike), pozemné hranice (v Estónsku, Lotyšsku a Litve) a víza (v Estónsku, Poľsku a na Slovensku). Tieto hodnotenia nepreukázali také druhy nedostatkov, ktoré by si vyžadovali okamžité opatrenia zo strany Komisie.

Vydávanie víz a bezpečnostné postupy

Vízový informačný systém (VIS) je v súčasnosti v prevádzke v piatich regiónoch, pričom nedávno (marec 2013) začal fungovať v západnej a strednej Afrike. Čoskoro sa začne jeho prevádzka vo východnej a južnej Afrike (6. júna 2013), v Južnej Amerike (5. septembra 2013), ako aj v strednej Ázii, juhovýchodnej Ázii a v Palestíne (14. novembra 2013). VIS funguje dobre a do 6. mája 2013 bolo systémom spracovaných približne 2,9 milióna žiadostí o víza, vydaných bolo približne 2,4 milióna a zamietnutých približne 348 000 víz.

Dňa 9. apríla 2013 sa úspešne začala prevádzka Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (IP/13/309 a MEMO/13/309). SIS II poskytuje členským štátom zlepšené nové funkcie a kategórie zápisov, ktoré umožňujú jednoduchú výmenu informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi hraničnej kontroly, colnými a policajnými orgánmi o osobách, ktoré by mohli byť zapojené do závažných trestných činov alebo osobách, ktoré sú nezvestné.

Situácia na schengenských vonkajších hraniciach

V priebehu októbra až decembra 2012 bolo zaznamenaných približne 13 600 neoprávnených prekročení hraníc, čo predstavuje zníženie o 52 % v porovnaní s posledným štvrťrokom 2011. Zatiaľ čo v období júl až september 2012 Grécko oznámilo viac ako polovicu všetkých prípadov neoprávneného prekročenia hraníc, situácia sa zmenila v auguste 2012, keď Grécko presunulo približne 1 800 príslušníkov pohraničnej stráže na pozemnú hranicu s Tureckom. V priebehu októbra až decembra 2012 pripadalo 31 % všetkých zistených prípadov (4 231 osôb) na Taliansko a 30 % zistených prípadov (4 035 osôb) na Grécko.

EÚ sa aj naďalej bude usilovať o zlepšenie zhromažďovania informácií o migračných tokoch v rámci schengenského priestoru s cieľom začať v roku 2014 pravidelný zber a analýzu údajov o nelegálnych migračných pohyboch.

Súvislosti

V septembri 2011 Komisia predložila návrhy na posilnenie účinnosti a legitimity schengenského systému (IP/11/1036 a MEMO/11/606). V oznámení „Správa schengenského priestoru – posilňovanie priestoru bez kontroly vnútorných hraníc“ Komisia oznámila svoj zámer dvakrát do roka predložiť inštitúciám EÚ prehľad o fungovaní Schengenu.

Tieto správy poskytnú základ pre pravidelnú rozpravu v Európskom parlamente a Rade a prispejú k posilneniu politického vedenia a spolupráce v schengenskom priestore. Predchádzajúca správa Komisie bola prijatá v novembri 2012 (IP/12/1256).

Okrem toho prebiehajú rokovania o dvoch legislatívnych návrhoch predložených v septembri 2011. Tieto legislatívne návrhy zabezpečujú posilnený hodnotiaci a monitorovací systém na úrovni EÚ na overovanie uplatňovania schengenských pravidiel, ako aj štruktúrovanejší mechanizmus európskeho rozhodovacieho procesu, ktorý by v skutočne výnimočných situáciách umožnil rozhodnúť o dočasnom obnovení kontroly vnútorných hraníc v prípade závažných hrozieb pre verejný poriadok alebo vnútornú bezpečnosť. V dňoch 29. a 30. mája došlo k dohode o schengenských návrhoch na úrovni trialógu a Coreperu, čím sa realizácia silnejšieho systému pre voľný pohyb posunula o krok ďalej.

Užitočné odkazy

Tretia polročná správa o fungovaní schengenského priestoru

Webová lokalita Cecilie Malmströmovej

Sledujte činnosť komisárky Malmströmovej na Twitteri

Webová lokalita GR pre vnútorné záležitosti

Sledujte činnosť GR pre vnútorné záležitosti na Twitteri

Infograf: Vstup do EÚ – hranice a víza

Kontakty:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

Ide o všetky členské štáty EÚ s výnimkou Spojeného kráľovstva, Írska, Rumunska, Bulharska a Cypru, a nečlenské krajiny EÚ – Island, Nórsko, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko.


Side Bar