Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 3. juuni 2013

Euroopa Komisjoni aruanne vaba liikumise kohta ELis

Tänu liikumise vabadusele saab enam kui 400 miljonit ELi kodanikku 26-st ELi liikmesriigist ja järjest rohkem kolmandate riikide kodanikke reisida Schengeni alal ilma piirikontrollita. Komisjon võttis täna vastu Schengeni ala toimimist käsitleva kolmanda poolaastaaruande. Aruandes käsitletakse Schengeni ala olukorda, et tagada ühiste eeskirjade ühetaoline rakendamine kõigis Schengeni süsteemis osalevates riikides1.

Siseasjade volinik Cecilia Malmströmi sõnul on Schengeni ala Euroopa integratsiooni üks hinnalisematest ja käegakatsutavamatest saavutustest. „ELi kodanikud hindavad seda kõrgelt ja see mängib olulist rolli meie majanduslikus heaolus. Seepärast on küsimus koostöö parandamise võimalustest ja vaba liikumise tagamisest äärmiselt oluline. Meie kohus on tagada ELi kodanikele, et Schengeni ala jääks piirikontrollideta alaks,” lisas volinik.

Kolmas aruanne hõlmab ajavahemikku 1. novembrist 2012 kuni 30. aprillini 2013 ning selles hinnatakse eelkõige allpool kirjeldatut.

Schengeni eeskirjade kohaldamine

Aruandes käsitletava kuuekuise perioodi vältel taaskehtestati kontroll sisepiiridel ühel ainsal korral. Seda tegi Norra Nobeli rahupreemia tseremoonia puhul, mis toimus Oslos 10. detsembril 2012. Vahemikus 3. kuni 12. detsember 2012 kontrolliti 3 136 isikut, 19-le keelduti sisenemisloa andmisest ja 8 isikut peeti kinni.

Eeskirjade nõuetekohast kohaldamist on pisteliselt kontrollitud (Schengeni hindamismehhanismi kaudu) mitmes Schengeni ala riigis. Kontrollitud on politseikoostööd (Eesti, Läti ja Leedu), õhupiire (Poola, Slovakkia ja Tšehhi Vabariik), maismaapiire (Eesti, Läti ja Leedu) ja viisaküsimusi (Eesti, Poola ja Slovakkia). Hindamisel ei ilmnenud selliseid puudujääke, mis nõuaksid komisjoni kohest sekkumist.

Viisade väljaandmine ning turvamenetlused

Viisainfosüsteem (VIS) toimib praegu viies piirkonnas. Kõige uuemad piirkonnad on Lääne-Aafrika ja Kesk-Aafrika, kus süsteem käivitus 2013. aasta märtsis. Peagi käivitub see Ida-Aafrikas ja Lõuna-Aafrika Vabariigis (6. juuni 2013), Lõuna-Ameerikas (5. september 2013) ning Kesk-Aasias, Kagu-Aasias ja Palestiinas (14. november 2013). VIS toimib hästi ja 6. maiks 2013 oli süsteemi kaudu töödeldud ligikaudu 2,9 miljonit viisataotlust, välja antud ligikaudu 2,4 miljonit viisat ja tagasi lükatud ligikaudu 348 000 taotlust.

9. aprillil 2013 hakkas edukalt tööle teise põlvkonna Schengeni infosüsteem (SIS II) (IP/13/309 ja MEMO/13/309). SIS II pakub liikmesriikidele uusi ja tõhusamaid funktsioone ning hoiatusteadete kategooriaid, mille abil on riiklikel piirivalve-, tolli- ja politseiasutustel lihtne vahetada teavet isikute kohta, kes võivad olla seotud raske kuriteoga või kes võivad kadunud olla.

Olukord Schengeni ala välispiiridel

Ajavahemikus oktoober kuni detsember 2012 täheldati 13 600 ebaseaduslikku piiriületust, mida on 2011. aasta neljanda kvartaliga võrreldes 52% vähem. Kui Kreekas registreeriti 2012. aasta juulist septembrini üle poole kõikidest ebaseaduslikest piiriületustest, muutus olukord 2012. aasta augustis, kui Kreeka paigutas oma maismaapiiril Türgiga ümber 1 800 piirivalveametnikku. Ajavahemikus 2012. aasta oktoobrist detsembrini leidis 31% kõigist tabamistest (4 231 inimest) aset Itaalias, millele järgnes 30%-ga Kreeka (4 035 inimest).

Jõupingutusi jätkatakse, et parandada ebaseaduslikku rännet käsitlevate andmete kogumist ja analüüsi Schengeni alal, et käivitada 2014. aastal sellesisuline korrapärane tegevus.

Taustteave

2011. aasta septembris tegi komisjon ettepaneku suurendada Schengeni süsteemi tõhusust ja legitiimsust (IP/11/1036 ja MEMO/11/606). Teatises „Schengeni ala haldamine – sisepiirikontrollita ala tugevdamine” teatas komisjon kavatsusest esitada ELi institutsioonidele kaks korda aastas ülevaate Schengeni ala toimimisest.

Nende kaks korda aastas esitatavate aruannete alusel peavad Euroopa Parlament ja nõukogu arutelusid ning see aitab tugevdada Schengeni riikide vahelist poliitilist juhtimist ja koostööd. Komisjoni eelmine aruanne võeti vastu 2012. aasta novembris (IP/12/1256).

Lisaks on pooleli läbirääkimised kahe 2011. aasta septembris esitatud õigusakti ettepaneku üle. Nende õigusaktide ettepanekutega nähakse ette tõhusam ELi hindamis- ja järelevalvesüsteem Schengeni eeskirjade kohaldamise kontrollimiseks ja tagamiseks ning struktureeritum otsuste tegemise mehhanism ELis, mis võimaldaks erakorralistel tingimustel ajutiselt taaskehtestada piirikontrolli sisepiiridel juhul, kui avalikku korda või sisejulgeolekut ähvardab tõsine oht. 29. ja 30. mail jõuti Schengeni ala käsitlevate õigusaktide osas kolmepoolsel kohtumisel ja COREPERi tasandil kokkuleppele. See on samm edasi vaba liikumise tagamiseks vajaliku tugeva süsteemi suunas.

Kasulikud lingid

Schengeni ala toimimist käsitlev poolaastaaruanne

Cecilia Malmströmi veebisait

Volinik Malmström Twitteris

Siseasjade peadirektoraadi veebisait

Siseasjade peadirektoraat Twitteris

Infograafika: 'Entering the EU - Borders and Visas' 

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

26 riiki, st kõik ELi liikmesriigid, välja arvatud Ühendkuningriik, Iirimaa, Rumeenia, Bulgaaria ja Küpros, ning ELi mittekuuluvad riigid Island, Norra, Šveits ja Liechtenstein.


Side Bar