Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 3. červen 2013

Komise informuje o volném pohybu v EU

Schengenský prostor volného pohybu umožňuje cestovat bez jakýchkoli kontrol na vnitřních hranicích více než 400 milionům občanů z 26 evropských zemí a stále většímu počtu osob ze zemí mimo EU. Komise dnes přijala třetí kontrolní zprávu o stavu tohoto prostoru, která je přehledem o jeho fungování vydávaným dvakrát ročně. Tato zpráva podává jasný popis stavu schengenského prostoru a zajišťuje tak jednotnost při uplatňování společných pravidel mezi všemi zeměmi, jež jsou jeho součástí1.

„Schengen je jedním z nejvíce ceněných a konkrétních evropských výdobytků. Občané EU si jej velmi považují a pro naši ekonomickou prosperitu je velkým přínosem. Otázka, jak můžeme prohloubit naši spolupráci a zaručit volný pohyb, je mimořádně důležitá. Musíme svým občanům zajistit, aby Schengen i nadále zůstal prostorem bez hraničních kontrol", prohlásila Cecilia Malmströmová, komisařka pro vnitřní věci.

Tato třetí zpráva se týká období od 1. listopadu 2012 do 30. dubna 2013 a hodnotí zejména:

Uplatňování schengenských pravidel

V průběhu šesti měsíců, na které se tato zpráva vztahuje, byly kontroly na vnitřních hranicích znovu zavedeny pouze jednou, a to Norskem při příležitosti udílení Nobelovy ceny za mír v Oslo (10. prosince 2012). Od 3. do 12. prosince 2012 bylo zkontrolováno 3 136 osob, 19 osobám byl zamítnut vstup a 8 osob bylo zadrženo.

Kontroly řádného uplatňování těchto pravidel byly (prostřednictvím schengenského hodnotícího mechanismu) provedeny na místě v několika zúčastněných státech. Jejich předmětem byly: policejní spolupráce (v Estonsku, Lotyšsku a Litvě), vzdušné hranice (v České republice, Polsku a na Slovensku), pozemní hranice (v Estonsku, Lotyšsku a Litvě) a víza (v Estonsku, Polsku a na Slovensku). Tato hodnocení neprokázala takový druh nedostatků, který by si vyžádal okamžitý zásah Komise.

Vydávání víz a bezpečnostní postupy

Vízový informační systém (VIS) je v současnosti v provozu v pěti regionech, přičemž nejnověji byl jeho provoz zahájen v západní Africe a střední Africe (březen 2013). Brzy zahájí provoz ve východní Africe a jižní Africe (6. června 2013), v Jižní Americe (5. září 2013) a ve Střední Asii, jihovýchodní Asii a Palestině (14. listopadu 2013). VIS funguje velmi dobře a do 6. května 2013 bylo jeho prostřednictvím zpracováno zhruba 2,9 milionu žádostí o víza, vydáno asi 2,4 milionu víz a zamítnuto kolem 348 000 víz.

Dne 9. dubna 2013 úspěšně zahájil provoz Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) (IP/13/309 a MEMO/13/309). SIS II nabízí členským státům lepší nové funkce a kategorie záznamů, které umožňují snadnou výměnu informací mezi orgány hraniční kontroly jednotlivých států, celními a policejními orgány o osobách, které se možná dopustily závažného trestného činu, nebo o pohřešovaných osobách.

Situaci na vnějších hranicích schengenského prostoru

Od října do prosince roku 2012 bylo zjištěno přibližně 13 600 případů neoprávněného překročení hranic, což oproti čtvrtému čtvrtletí roku 2011 představuje 52% pokles. Zatímco na Řecko připadala v období od července do září 2012 více než polovina všech zjištěných případů neoprávněného překročení hranic, situace se změnila poté, co Řecko v srpnu 2012 nasadilo asi 1 800 příslušníků pohraniční stráže na řecko-tureckou pozemní hranici. V období od října do prosince 2012 připadalo 31 % všech zjištěných případů (4 231 osob) na Itálii, následovalo Řecko, na které připadalo 30 % zjištěných případů (4 035 osob).

I nadále se bude usilovat o lepší shromažďování údajů o migračních tocích v schengenském prostoru, aby se v roce 2014 začaly pravidelně sbírat údaje a provádět analýzy nelegálních migračních toků.

Souvislosti

V září 2011 Komise předložila návrhy na posílení efektivity a legitimity schengenského systému (IP/11/1036 a MEMO/11/606). Ve svém sdělení „Správa Schengenu posílení prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích“ Komise oznámila svůj záměr předkládat orgánům EU dvakrát ročně přehled o fungování schengenského prostoru.

Tyto zprávy poskytují základ pro diskusi v Evropském parlamentu a Radě a přispívají k posílení politického vedení a spolupráce mezi zeměmi schengenského prostoru. Předchozí zprávu Komise přijala v listopadu 2012 (IP/12/1256).

Kromě toho nadále probíhají jednání o dvou legislativních návrzích předložených v září 2011. Tyto legislativní návrhy zavádějí důkladnější hodnotící a monitorovací systém na úrovni EU, který by ověřoval a zajišťoval uplatňování schengenských pravidel, a více strukturovaný mechanismus rozhodování na evropské úrovni, který by v naprosto výjimečných situacích mohl umožnit opětovné zavedení dočasných kontrol na vnitřních hranicích v případě závažného ohrožení veřejného pořádku nebo vnitřní bezpečnosti. Ve dnech 29. a 30. května bylo na úrovni třístranných jednání a Coreperu dosaženo dohody o schengenských návrzích, což znamená další krok na cestě k silnějšímu systému volného pohybu.

Užitečné odkazy

Třetí pololetní zpráva Komise o stavu schengenského prostoru

Internetové stránky komisařky Cecilie Malmströmové

Komisařka Malmströmová na Twitteru

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci

Generální ředitelství pro vnitřní věci na Twitteru

Infografika: „Entering the EU - Borders and Visas“ 

Kontaktní osoby:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)

1 :

Všechny země EU (s výjimkou Spojeného království, Irska, Rumunska, Bulharska a Kypru) a Island, Norsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko, které nejsou členy EU.


Side Bar