Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 3 юни 2013 г.

Комисията публикува доклад относно свободното движение в ЕС

Шенгенското пространство за свободно движение позволява на над 400 милиона граждани на 26 европейски държави и на все по-голям брой граждани на страни извън ЕС да пътуват без проверки по вътрешните граници. Днес Комисията прие третия си „преглед на състоянието“ — шестмесечен обзор на функционирането на Шенгенското пространство. Докладът дава ясна представа за състоянието на Шенгенското пространство, за да се гарантира последователно прилагане на общите правила от всички участващи държави1.

„Шенгенското пространство е едно от най ценните и конкретни европейски постижения. То се оценява високо от гражданите на ЕС и има голям принос за нашия икономически просперитет. Въпросът за това как да засилим нашето сътрудничество и да защитим свободата на движение е изключително важен. Длъжни сме заради нашите граждани да гарантираме, че Шенгенското пространство ще остане зона без граничен контрол“, заяви комисарят по въпросите на вътрешните работи Сесилия Малмстрьом.

Този трети доклад обхваща периода от 1 ноември 2012 г. до 30 април 2012 г. и в него се оценява по-специално следното:

Прилагане на Шенгенските правила

По време на обхванатия от доклада шестмесечен период контрол по вътрешните граници бе въведен веднъж – от Норвегия във връзка с церемонията за връчване на Нобеловата награда за мир в Осло (10 декември 2012 г.). От 3 до 12 декември 2012 г. бяха проверени 3136 лица, от които на 19 бе отказано влизане на територията на страната, а 8 бяха задържани.

В няколко от участващите държави бяха направени проверки на място за правилното прилагане на правилата (чрез механизма за оценка по Шенген) по отношение на: полицейското сътрудничество (в Естония, Латвия и Литва), въздушните граници (в Полша, Словакия и Чешката република), сухопътните граници (в Естония, Латвия и Литва) и визите (в Естония, Полша и Словакия). При тези оценки не бяха установени пропуски, които биха наложили незабавни действия от страна на Комисията.

Процедури за издаване на визи и за сигурност

Визовата информационна система (ВИС) в момента се използва в пет региона, като последно тя започна да функционира в Западна Африка и Централна Африка (март 2013 г.). Скоро ще започне използването ѝ в Източна Африка и Южна Африка (6 юни 2013 г.), в Южна Америка (5 септември 2013 г.), както и в Централна Азия, Югоизточна Азия и Палестина (14 ноември 2013 г.). ВИС функционира добре и до 6 май 2013 г. чрез тази система са обработени около 2,9 млн. заявления за визи, от които са одобрени около 2,4 милиона, а близо 348 000 са отхвърлени.

На 9 април 2013 г. успешно влезе в експлоатация Шенгенската информационна система от второ поколение – ШИС II (IP/13/309 и MEMO/13/309). ШИС II предлага на страните членки подобрени нови функции и категории сигнали, даващи възможност за лесен обмен между националните органи за граничен контрол, митническите и полицейските служби на информация за лица, които може да са замесени в тежки престъпления, или за изчезнали лица.

Положение по външните граници на Шенгенското пространство

От октомври до декември 2012 г. са регистрирани приблизително 13 600 незаконни преминавания на границите, което е с 52 % процента по-малко в сравнение с четвъртото тримесечие на 2011 г. Докато през периода юли – септември 2012 г. повече от половината от всички регистрирани незаконни преминавания бяха отчетени от Гърция, положението се промени през август 2012 г., когато страната пренасочи около 1800 гранични служители към сухопътната си граница с Турция. От октомври до декември 2012 г. Италия докладва за 31 % от всички регистрирани случаи (4 231 лица), следвана от Гърция с 30 % (4 035 лица).

Ще продължат усилията за подобряване на събирането на информация за миграционните потоци в рамките на Шенгенското пространство с оглед на започване на редовно събиране и анализ на данни за движението на незаконни мигранти през 2014 г.

Контекст

През септември 2011 г. Комисията направи предложения за повишаване на ефикасността и легитимността на шенгенската система (IP/11/1036 и MEMO/11/606). В съобщението си „Управление на Шенгенското пространство — укрепване на пространството без граничен контрол на вътрешните граници“ Комисията обяви намерението си да представя на институциите на ЕС два пъти годишно преглед на функционирането на Шенгенското пространство.

Тези доклади осигуряват основа за дебат в Европейския парламент и в Съвета и допринасят за укрепване на политическото ръководство и сътрудничеството между шенгенските държави. Предишният доклад на Комисията бе приет през ноември 2012 г. (IP/12/1256).

Освен това продължават преговорите по двете законодателни предложения, представени през септември 2011 г. В тези предложения се предвижда по-стабилна система на равнище ЕС за оценка и наблюдение, с която да се следи и гарантира прилагането на шенгенските правила, както и по-структуриран европейски механизъм за вземане на решения, който да дава възможност — при наистина изключителни обстоятелства — за временно възстановяване на контрола по вътрешните граници в случай на сериозни заплахи за обществения ред или вътрешната сигурност. На 29 и 30 май бе постигнато споразумение по предложенията относно Шенгенското пространство на тристранно равнище и равнище Корепер, с което бе направена още една стъпка към укрепването на системата за свободно движение.

Полезни връзки в интернет

Трети шестмесечен доклад относно функционирането на Шенгенското пространство

Уебсайт на Сесилия Малмстрьом

Следвайте комисар Малмстрьом в Twitter

Уебсайт на ГД „Вътрешни работи“

Следвайте ГД „Вътрешни работи“ в Twitter

Инфографика: Влизане в ЕС - граници и визи

За контакти:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

Всички страни от ЕС – с изключение на Обединеното кралство, Ирландия, Румъния, България и Кипър, и няколко страни извън ЕС – Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн.


Side Bar