Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 3 juni 2013

Barnomsorg: EU-kommissionen uppmanar EU-länderna att göra mer

EU-länderna kommer att behöva öka sina ansträngningar för att förbättra barnomsorgen om EU ska nå sitt mål om en sysselsättningsgrad på 75 % senast 2020, säger EU-kommissionen i en rapport som läggs fram i dag. I lägesrapporten konstaterar man att bara åtta länder har uppfyllt de båda mål som man enats om på EU-nivå för utbyggnad av och tillgång till barnomsorg (se bilagan). Enligt de s.k. Barcelonamålen som EU:s ledare enades om 2002 ska det finnas barnomsorg för 90 % av barnen mellan tre år och skolpliktig ålder och för 33 % av barnen under tre år. I en ny undersökning som också läggs fram av EU-kommissionen i dag belyser man samtidigt fenomenet med ”pensionsskillnaderna mellan kvinnor och män”. Undersökningen visar att kvinnors pensioner i EU i genomsnitt är 39 % lägre än männens.

- Varje förälder vet alldeles för väl hur viktigt det är att ha tillgång till barnomsorg till en överkomlig kostnad, inte bara för barnets utveckling utan också för arbetande föräldrar, säger EU-kommissionär Viviane Reding. Men det är färre än ett av tre EU-länder som klarar av att nå upp till sina egna mål för barnomsorgen. Länderna måste ta itu med detta om de vill nå det mål på 75 % sysselsättningsgrad som de själva har ställt upp. Barnomsorg bör inte ses som en kostnad utan som en investering för framtiden.

Siffrorna för 2010 visar att de flesta EU-länder missat sina egna mål för barnomsorgen: bara åtta länder har lyckats uppnå mål för båda åldersgrupperna (0–3 år; mellan 3 år och skolpliktig ålder), nämligen Belgien, Danmark, Spanien, Frankrike, Nederländerna, Sverige, Slovenien och Storbritannien. Bara tio EU-länder har nått målet för den första kategorin (0–3 år) och elva målet för den andra kategorin (mellan 3 år och skolpliktig ålder) (se bilagan).

Samtidigt visar aktuella uppgifter för 2011 att barnomsorgsplatserna för äldre barn har minskat, vilket betyder att vissa länder som uppfyllde målet 2010 nu ligger under målet på 90 % (Spanien, Nederländerna och Irland).

Politiken för en bättre balans mellan arbete och fritid – särskilt barnomsorgen – är avgörande för att främja kvinnors sysselsättning. Om EU:s mål för sysselsättningsgraden ska uppnås och den övergripande strategin för ekonomin förbättras är det väsentligt att fler kvinnor arbetar. EU-kommissionen föreslog därför den 29 maj landsspecifika rekommendationer för rådet inom ramen för den tredje europeiska planeringsterminen för 2013 (se IP/13/463). Rekommendationer har riktats till elva EU-länder1 om kvinnors sysselsättning, om tillgänglighet och kvalitet vad gäller barnomsorg och/eller skolplatser på heldagsbasis och om omsorgstjänster.

Ny undersökning om pensionsskillnaderna mellan könen

EU-kommissionen lägger i dag fram en ny expertundersökning om pensionsskillnaderna mellan kvinnor och män i Europa — den första undersökningen i sitt slag. Undersökningen visar att konsekvenserna av en lägre sysselsättningsgrad bland kvinnor sträcker sig ända in i deras pensionsålder: kvinnor får en pension som är i genomsnitt 39 % lägre än männens. Pensionsskillnaderna är resultatet av tre tendenser på arbetsmarknaden: 1. Kvinnor har inte anställning i lika hög grad som män. 2. De arbetar färre timmar och/eller år. 3. De får i genomsnitt lägre lön. Pensionssystemen är inte bara neutrala återspeglingar av tidigare anställningsperioder: pensionen kan minska, reproducera eller rentav förstärka orättvisor mellan könen på arbetsmarknaden och när det gäller det sätt som omsorgsansvaret delas mellan kvinnor och män.

En ny indikator för jämställdhet, ”pensionsskillnaderna mellan kvinnor och män”, är till hjälp vid bedömningen av hur omfattande den bristande jämställdheten är under människors liv. Situationen i EU ser mycket olika ut (se bilagan). Stora pensionsskillnader mellan kvinnor och män kan konstateras i en rad EU-länder: i 17 länder är pensionskillnaderna 30 % eller mer. I Luxemburg (47 %) och Tyskland (44 %) är pensionsskillnaderna störst. I andra änden återfinns Estland med de lägsta skillnaderna (4 %) följt av Slovakien (8 %).

Äktenskap och barnafödande konstateras öka pensionsskillnaderna mellan könen. Skillnaderna är mindre för ensamstående kvinnor, även om de fortfarande är stora (17 %). Statistiken visar också tydligt att barnafödande är en faktor som leder till ebb i kassan: kvinnor med barn har lägre pension i nästan alla EU-länder. I de flesta fall blir pensionen lägre ju fler barn en kvinna får (se bilagan).

Bakgrund

EU-ländernas stats- och regeringschefer enades 2002 i slutsatserna från Europeiska rådets möte i Barcelona om att EU-länderna bör ”undanröja hinder för kvinnor att börja förvärvsarbeta och ha som mål att det, med hänsyn till efterfrågan på barnomsorgsmöjligheter och i enlighet med nationella mönster, senast 2010 ska finnas barnomsorg för minst 90 % av barnen mellan tre år och den obligatoriska skolåldern och för minst 33 % av barnen under tre år”.

Sedan dess kallar man detta för ”Barcelonamålen” för barnomsorg och arbetet för att uppnå dem har stått i centrum för den politik som förs av EU och EU-länderna för möjligheterna att förena arbete, fritid och familjeliv.

Barnomsorg har också varit en prioritet i kommissionens strategier för jämställdhet, och ekonomiskt stöd har lämnats via strukturfonderna (i synnerhet Europeiska socialfonden).

Vissa framsteg har visserligen gjorts sedan 2002, men trots ländernas åtaganden uppfyllde barnomsorgen i EU under 2010 ännu inte dessa mål.

Läs mer

EU Childcare report:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130531_barcelona_en.pdf

Study on the Gender Gap in Pensions:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130530_pensions_en.pdf

EU-kommissionen – jämställdhet

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_sv.htm

EU-kommissionär Viviane Redings webbplats

http://ec.europa.eu/reding

Följ Viviane Reding på Twitter: @VivianeRedingEU

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

BILAGA

Figur 1 – Barn under 3 år som omfattades av formell barnomsorg 2010–2011, i procent (och som information, hur många timmar i veckan)

Figur 2 – Barn mellan 3 år och skolpliktig ålder som omfattades av formell barnomsorg 2010–2011, i procent (och som information, hur många timmar i veckan)

Figur 3: Pensionsskillnader mellan kvinnor och män (%), pensionärer över 65 år

Figur 4: Pensionsskillnader mellan kvinnor och män, efter antal barn

1 :

Österrike, Tjeckien, Estland, Tyskland, Ungern, Italien, Malta, Polen, Slovakien, Spanien och Storbritannien


Side Bar