Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 3. junija 2013

Otroško varstvo: Komisija poziva države članice, naj storijo več

Danes objavljeno poročilo Evropske komisije navaja, da bodo morale države članice okrepiti svoja prizadevanja za boljše zagotavljanje otroškega varstva, če želi EU do leta 2020 doseči svoj cilj 75-odstotne stopnje zaposlenosti. V poročilu o napredku je bilo ugotovljeno, da je oba cilja v zvezi z razpoložljivostjo in dostopnostjo otroškega varstva, dogovorjena na ravni EU, izpolnilo samo osem držav (glej Prilogo). Tako imenovani „barcelonski cilji“, o katerih so se leta 2002 dogovorili voditelji EU, določajo, da je treba zagotoviti otroško varstvo za 90 % otrok od treh let do šoloobvezne starosti ter za 33 % otrok, mlajših od treh let. Hkrati Komisija v novi študiji, ki jo je tudi objavila danes, obravnava pojav „razlik v pokojninah med spoloma“, ki kažejo na to, da so v povprečju EU pokojnine žensk za 39 % nižje od pokojnin moških.

Podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Vivian Reding je povedala:Vsi starši dobro vedo, kako pomembno je cenovno ugodno in dostopno otroško varstvo ne le za razvoj otroka temveč tudi za zaposlene starše. Vendar do zdaj ciljev v zvezi z otroškim varstvom ni izpolnila niti vsaka tretja država članica. Države članice se bodo morale resno lotiti tega vprašanja, če bodo želele doseči cilj 75-odstotne stopnje zaposlenosti, h kateremu so se zavezale. Na zagotavljanje otroškega varstva se ne sme gledati kot na strošek, pač pa kot na naložbo v prihodnost.“

Številke za leto 2010 kažejo, da večina držav članic ni izpolnila svojih ciljev v zvezi z zagotavljanjem otroškega varstva: cilje za obe starostni kategoriji (0–3 leta in od 3 let do šoloobvezne starosti) je doseglo samo osem držav, in sicer Belgija, Danska, Španija, Francija, Nizozemska, Švedska, Slovenija in Združeno kraljestvo. Cilj za prvo kategorijo (0-3 let) je doseglo le 10 držav članic, cilj za drugo kategorijo (od 3 let do šoloobvezne starosti) pa 11. (glej Prilogo).

Hkrati pa podatki za leto 2011 kažejo zmanjšano zagotavljanje otroškega varstva za starejše otroke, kar pomeni, da nekatere države, ki so leta 2010 dosegle cilj, zdaj zaostajajo za 90-odstotnim pragom (Španija, Nizozemska in Irska).

Politike za bolj uravnoteženo poklicno in zasebno življenje, zlasti storitve otroškega varstva, so ključnega pomena za spodbujanje zaposlovanja žensk. Večje zaposlovanje žensk je bistvenega pomena, da se dosežejo cilji EU za zaposlovanje in da se izboljša splošna gospodarska strategija. Zaradi tega je 29. maja Komisija predlagala priporočila za posamezne države in jih predložila Svetu v okviru tretjega evropskega semestra za leto 2013 (glej IP/13/463). Priporočila glede zaposlovanja žensk, razpoložljivosti/kakovosti otroškega varstva in/ali celodnevne oskrbe v ustanovah otroškega varstva ter glede storitev varstva so bila obravnavana v 11 državah članicah1.

Nova študija o razlikah v pokojninah med spoloma

Danes je Komisija objavila tudi novo strokovno študijo o razlikah v pokojninah med spoloma v Evropi, ki je tudi prva študija te vrste. Študija kaže, da nižja stopnja zaposlenosti pri ženskah vpliva tudi na njihovo upokojitev: na splošno so pokojnine žensk za 39 % nižje od pokojnin moških. Razlike v pokojninah med spoloma so odvisne od treh trendov na trgu dela: (1) v primerjavi z moškimi je manj žensk zaposlenih, (2) če so zaposlene, delajo manj ur in/ali let, in (3) v povprečju prejemajo nižje plačilo. Pokojninski sistemi pa ne predstavljajo samo popisa preteklih delovnih izkušenj posameznika: pokojnine namreč lahko zmanjšajo, ponovijo ali celo okrepijo neenakosti med spoloma na trgu dela in pri delitvi družinskih obveznosti med ženskami in moškimi.

Z novim kazalnikom za enakost spolov, tj. razlikami v pokojninah med spoloma“, se ocenjuje obseg neenakosti spolov v celotnem življenjskem obdobju. Razmere v EU so zelo različne (glej Prilogo). V številnih državah članicah so razlike v pokojninah med spoloma velike: v 17 državah članicah so razlike v pokojninah večje ali enake 30 %. Dva primera največje razlike v pokojninah med spoloma sta Luksemburg (47 %) in Nemčija (44 %). Razlika v pokojninah pa je najmanjša v Estoniji (4 %) in na Slovaškem (8 %).

Ugotovljeno je bilo, da zakonska zveza in materinstvo povečujeta razlike v pokojninah med spoloma. Razlike so manjše za samske ženske, čeprav so še vedno velike (17 %). Podatki jasno kažejo na „kaznovanje zaradi materinstva, saj to za matere v skoraj vseh državah članicah pomeni tudi slabše pokojnine. V večini primerov se ta kazen poveča glede na število otrok (glej Prilogo).

Ozadje

Leta 2002 so se voditelji držav in vlad držav EU v sklepih Evropskega sveta v Barceloni dogovorili, da:

morajo države članice odpraviti ovire za zaposlovanje žensk ter si ob upoštevanju povpraševanja po otroških varstvenih ustanovah in v skladu z nacionalnimi sistemi zagotavljanja otroškega varstva prizadevati, da se do leta 2010 zagotovi varstvo za vsaj 90 % otrok od treh let do šoloobvezne starosti in za vsaj 33 % otrok, mlajših od treh let".

Ti skepi so znani tudi kot „barcelonski cilji“ glede ustanov za varstvo otrok in doseganje teh ciljev je postalo središče politike za uskladitev poklicnega, zasebnega in družinskega življenja na ravni EU in na ravni držav članic.

V strategijah Komisije za enakost spolov so bile kot prednostna naloga navedene tudi ustanove za varstvo otrok, finančna podpora EU pa je bila zagotovljena iz strukturnih skladov (zlasti Evropski socialni sklad).

Kljub napredku po letu 2002 in kljub zavezam držav članic cilj zagotavljanja otroškega varstva v EU leta 2010 še ni bil izpolnjen.

Dodatne informacije

EU Childcare report:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130531_barcelona_en.pdf

Study on the Gender Gap in Pensions:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130530_pensions_en.pdf

Evropska komisija – Enakost spolov:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_sl.htm

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Podpredsednico Viviane Reding lahko spremljate tudi na tviterju: @VivianeRedingEU

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

PRILOGA:

Slika 1 – Odstotek otrok, mlajših od treh let, ki so vključeni v formalne sisteme (in okvirno glede na čas tedenske prisotnosti) za 2010–2011

Slika 2– Odstotek otrok od treh let do šoloobvezne starosti, ki so vključeni v formalne sisteme (in okvirno glede na čas tedenske prisotnosti) za 2010–2011

Slika 3: Razlike v pokojninah med spoloma (%), upokojenci, starejši od 65 let

Slika 4: Razlike v pokojninah med moškimi in ženskami glede na število otrok

1 :

Avstrija, Češka, Estonija, Nemčija, Madžarska, Italija, Malta, Poljska, Slovaška, Španija in Združeno kraljestvo.


Side Bar