Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 3. júna 2013

Starostlivosť o dieťa: Komisia vyzýva členské štáty, aby zvýšili svoje úsilie

Vo svojej dnes vydanej správe Európska Komisia uviedla, že ak má EÚ do roku 2020 dosiahnuť cieľ 75% miery zamestnanosti, členské štáty musia vynaložiť väčšie úsilie na opatrenia týkajúce sa starostlivosti o deti. V správe o pokroku sa uvádza, že oba ciele týkajúce sa dostupnosti a prístupnosti služieb starostlivosti o deti dohodnuté na úrovni EÚ (pozri prílohu) splnilo len osem krajín. Podľa tzv. barcelonských cieľov schválených predstaviteľmi EÚ v roku 2002 by sa starostlivosť o deti mala poskytovať 90 % detí vo veku od troch rokov do veku povinnej školskej dochádzky a 33 % detí mladším ako tri roky. V novej štúdii, ktorú Komisia tak isto vydala dnes, sa zároveň objasňujú rozdiely v dôchodkoch mužov a žien (gender pension gap) a ukazuje sa, že v celoeurópskom priemere sú dôchodky žien o 39 % nižšie než dôchodky mužov.

„Každý rodič veľmi dobre vie, že prístupné a cenovo dostupné služby starostlivosti o deti sú zásadné nielen pre rozvoj dieťaťa, ale aj pre pracovný život rodičov. Aj napriek tomu sa vlastné ciele v starostlivosti o dieťa podarilo zatiaľ dosiahnuť menej ako každému tretiemu členskému štátu“, uviedla podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo. „Členské štáty sa musia zamerať na túto úlohu, ak chcú dosiahnuť cieľ 75% miery zamestnanosti, ktorý si stanovili. Opatrenia týkajúce sa starostlivosti o deti by sa nemali vnímať ako náklady, ale ako investícia do budúcnosti.“

Údaje za rok 2010 ukazujú, že väčšina krajín EÚ svoje ciele v oblasti starostlivosti o deti nesplnila: v oboch vekových kategóriách (0 ‒ 3 roky, 3 roky ‒ povinná školská dochádzka) ich splnilo len osem krajín: Belgicko, Dánsko, Španielsko, Francúzsko, Holandsko, Švédsko, Slovinsko a Spojené kráľovstvo. Len desať členských štátov splnilo cieľ stanovený v prvej kategórii (0 ‒ 3 roky) a jedenásť v druhej kategórii (3 roky ‒ povinná školská dochádzka) [pozri prílohu].

Práve uverejnené údaje za rok 2011 navyše ukazujú pokles v oblasti poskytovania starostlivosti o staršie deti, čo znamená, že niektoré krajiny, ktoré tento cieľ v roku 2010 splnili, sa teraz nachádzajú pod hranicou 90 % (Španielsko, Holandsko a Írsko).

Politiky pre vytvorenie lepšej rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom – najmä služby starostlivosti o deti – sú kľúčové pre presadzovanie zamestnanosti žien. Väčšia miera zamestnanosti žien je dôležitá, ak chceme dosiahnuť ciele EÚ v oblasti zamestnanosti a zlepšiť tak celkovú ekonomickú stratégiu. Komisia preto 29. mája v rámci tretieho Európskeho semestra na rok 2013 (pozri IP/13/463) Rade navrhla odporúčania pre jednotlivé krajiny. Odporúčania boli adresované 11 členským štátom1,, pokiaľ ide o oblasti zamestnanosti žien, dostupnosti/kvality starostlivosti o deti a/alebo celodennej školskej starostlivosti a služieb stráženia detí.

Nová štúdia o rozdieloch v dôchodkoch žien a mužov

Komisia dnes uverejnila aj novú odbornú štúdiu venovanú rozdielom v dôchodkoch žien a mužov v Európe – prvú štúdiu tohto druhu. Z tejto štúdie vyplýva, že nižšia miera zamestnanosti žien sa prejavuje aj v dôchodkovom veku: priemerné dôchodky žien sú v porovnaní s dôchodkami mužov o 39 % nižšie. Rozdiely v dôchodkoch mužov a žien sú dôsledkom troch tendencií na trhu práce: 1) ženy majú menšiu šancu ako muži zamestnať sa; 2) pracujú menej hodín a/alebo rokov a 3) dostávajú v priemere nižšiu mzdu. Dôchodkové systémy tak nie sú len neutrálnym odrazom priebehu predchádzajúceho pracovného života: dôchodky môžu znižovať, reprodukovať alebo dokonca posilňovať rodové rozdiely na pracovnom trhu a v rámci rozdelenia rodičovských povinností medzi ženami a mužmi.

Nový ukazovateľ rovnosti žien a mužov, rozdiel v dôchodkoch žien a mužov, pomáha posúdiť rozsah rodovej nerovnosti v priebehu ľudského života. Situácia sa v jednotlivých krajinách EÚ značne líši (pozri prílohu). V mnohých členských štátoch existujú medzi dôchodkami žien a mužov veľké rozdiely: v 17 štátoch je rozdiel v dôchodkoch rovnaký alebo vyšší než 30 %. Dva štáty s najväčšími rozdielmi v dôchodkoch sú Luxembursko (47 %) a Nemecko (44 %). Na opačnom konci škály sa nachádzajú Estónsko, s najmenším rozdielom v dôchodkoch žien a mužov (4 %) a Slovensko (8 %).

K faktorom, ktoré prispievajú k zväčšovaniu rozdielov v dôchodkoch žien a mužov, patria manželstvo a materstvo. V prípade slobodných žien je rozdiel menší, napriek tomu však zostáva vysoký (17 %). Údaje potvrdzujú aj jasný „trest za materstvo“: v takmer všetkých členských štátoch sú ženy pre materstvo v dôchodkovom veku znevýhodnené. Vo väčšine prípadov „trest za materstvo" s počtom detí úmerne stúpa (pozri prílohu).

Súvislosti

V roku 2002 sa hlavy štátov a vlád krajín EÚ v záveroch zo zasadnutia Európskej rady v Barcelone zhodli, že:

„Členské štáty by mali odstrániť prekážky v účasti žien na trhu práce a s prihliadnutím na dopyt po starostlivosti o deti a v súlade so svojimi vnútroštátnymi systémami v danej oblasti by sa mali snažiť o to, aby do roku 2010 boli schopné poskytovať starostlivosť o deti najmenej 90 % detí vo veku od troch rokov do veku povinnej školskej dochádzky a najmenej 33 % detí mladších ako tri roky.“

Odvtedy sú tieto ciele známe ako „barcelonské ciele“ o zariadeniach starostlivosti o deti a ich dosahovanie predstavuje základ politík zameraných na zladenie pracovného, súkromného a rodinného života na úrovni EÚ aj členských štátov.

Zariadenia starostlivosti o deti sú prioritou aj v rámci stratégií Komisie v oblasti rodovej rovnosti, pričom finančná podpora EÚ sa poskytuje v rámci štrukturálnych fondov (najmä v rámci Európskeho sociálneho fondu).

Hoci sa od roku 2002 dosiahol istý pokrok a napriek záväzkom členských štátov, poskytovanie starostlivosti o deti v rámci EÚ v roku 2010 stále nezodpovedalo stanoveným cieľom.

Ďalšie informácie

EU Childcare report:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130531_barcelona_en.pdf

Study on the Gender Gap in Pensions:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130530_pensions_en.pdf

Európska komisia – Rodová rovnosť:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Podpredsedníčka Redingová na Twitteri: @VivianeRedingEU

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

PRÍLOHA:

Graf 1 ‒ Percentuálny podiel detí mladších ako tri roky, ktorým sa poskytuje starostlivosť v rámci oficiálnych štruktúr (pre informáciu sa uvádza aj počet hodín strávených týždenne v zariadeniach starostlivosti o deti) 2010–11

Graf 2 ‒ Percentuálny podiel detí vo veku od troch rokov do veku povinnej školskej dochádzky, ktorým sa poskytuje starostlivosť v rámci oficiálnych štruktúr (pre informáciu sa uvádza aj počet hodín strávených týždenne v zariadeniach starostlivosti o deti) 2010–11

Obrázok 3: Rozdiely v dôchodkoch žien a mužov (%), dôchodcovia starší ako 65 rokov

Obrázok 4: Rozdiely v dôchodkoch žien podľa počtu detí voči dôchodkom mužov

1 :

Rakúsko, Česká republika, Estónsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Malta, Poľsko, Slovensko, Španielsko a Spojené kráľovstvo


Side Bar