Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 3. jūnijā

Bērnu aprūpe: Komisija aicina dalībvalstis darīt vairāk

Dalībvalstīm būs jāpastiprina centieni uzlabot bērnu aprūpes nodrošināšanu, lai līdz 2020. gadam sasniegtu ES noteikto 75 % nodarbinātības līmeni, šodien publicētajā ziņojumā norādījusi Eiropas Komisija. Progresa ziņojumā konstatēts, ka tikai astoņas valstis ir sasniegušas abus mērķus, par kuriem panākta vienošanās ES līmenī, par bērnu aprūpes pakalpojumu pieejamību un izmantojamību (skatīt pielikumu). Saskaņā ar tā sauktajiem "Barselonas mērķiem", par ko ES vadītāji vienojās 2002. gadā, bērnu aprūpe būtu jānodrošina 90 % bērnu no trīs gadu vecumam līdz obligātajam skolas vecumam un 33 % bērnu vecumā līdz trīs gadiem. Vienlaikus jaunā pētījumā, ko šodien arī publicējusi Komisija, uzmanība vērsta uz "dzimumu pensiju atšķirību", kas liecina, ka vidēji ES sieviešu pensijas ir par 39 % mazākas nekā vīriešu pensijas.

"Visi vecāki skaidri zina to, ka izmaksu ziņā atbilstoši un pieejami bērnu aprūpes pakalpojumi ir svarīgi ne tikai bērna attīstībai, bet arī strādājošiem vecākiem. Tomēr līdz šim mazāk nekā 1 no 3 dalībvalstīm ir izdevies sasniegt savus noteiktos mērķus bērnu aprūpes jomā," sacīja priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga, kas ir ES komisāre tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības jomā. "Dalībvalstīm ir nopietni jāstrādā, ja tās vēlas sasniegt 75 % nodarbinātības līmeni, ko tās ir apņēmušās paveikt. Bērnu aprūpes pakalpojumi nebūtu jāuzskata tikai par izmaksām, bet gan par ieguldījumu nākotnē."

2010. gada rādītāji liecina, ka lielākā daļa ES valstu nav sasniegušas mērķus attiecībā uz bērnu aprūpes pakalpojumiem: tikai astoņas no tām ir varējušas sasniegt mērķus abās vecuma kategorijās (vecumā līdz 3 gadiem, no 3 gadiem līdz obligātajam skolas vecumam): Beļģija, Dānija, Spānija, Francija, Nīderlande, Zviedrija, Slovēnija un Apvienotā Karaliste. Tikai 10 dalībvalstis sasniedza mērķi attiecībā uz pirmo kategoriju (vecumā līdz 3 gadiem) un mērķi attiecībā uz otro kategoriju (no 3 gadiem līdz obligātajam skolas vecumam) (skatīt pielikumu).

Tajā pašā laikā nesen publicētie dati par 2011. gadu norāda uz bērnu aprūpes pakalpojumu samazinājumu vecākiem bērniem, kas nozīmē to, ka dažas valstis, kuras sasniedza noteikto mērķi 2010. gadā, patlaban atpaliek no 90 % robežvērtības (Spānija, Nīderlande un Īrija).

Politikas izstrāde darba un privātās dzīves sabalansētībai, īpaši bērnu aprūpes pakalpojumi, ir būtiska sieviešu nodarbinātības veicināšanai. Lai sasniegtu ES nodarbinātības mērķus un uzlabotu vispārējo ekonomikas stratēģiju, ir svarīgi panākt, lai tiktu nodarbinātas aizvien vairāk sieviešu. Tāpēc Komisija 29. maijā trešā Eiropas pusgada ietvaros iesniedza Padomei konkrētām valstīm adresētus ieteikumus 2013. gadam (skatīt IP/13/463). Ieteikumi par sieviešu nodarbinātību, bērnu aprūpes pakalpojumu pieejamību/kvalitāti un/vai pagarinātās dienas grupas skolām un aprūpes pakalpojumiem ir adresēti 11 dalībvalstīm1.

Jauns pētījums par dzimumu pensiju atšķirību

Komisija šodien arī publicēja jaunu ekspertu pētījumu par dzimumu pensiju atšķirību Eiropā, kas ir pirmais šāda veida pētījums. Pētījumā norādīts, ka zemāks nodarbinātības līmenis sievietēm ietekmē arī pensionēšanās vecumu: sieviešu saņemtā vidējā pensija ir par 39 % mazāka nekā vīriešu saņemtā. Dzimumu nevienlīdzība pensiju jomā ir trīs darba tirgus tendenču rezultāts: 1) pastāv lielāka iespējamība, ka algotu darbu nestrādās sievietes, nevis vīrieši; 2) sievietes strādā mazāk stundas un/vai gadus; un 3) viņas saņem vidēji zemāku algu. Pensiju sistēmas nav tikai iepriekšējas nodarbinātības vēstures neitrāls atspoguļojums: pensijas var mazināt dzimumu nevienlīdzību darba tirgū un aprūpes pienākumu sadalē starp sievietēm un vīriešiem, atbilst šai nevienlīdzībai vai pat pastiprināt to.

Jauns dzimumu līdztiesības rādītājs, dzimumu pensiju atšķirība, palīdz novērtēt dzimumu nevienlīdzības apjomu cilvēka dzīves gaitā. Situācija visā ES ir ļoti atšķirīga (skatīt pielikumu). Daudzās dalībvalstīs ir konstatēta ievērojama dzimumu pensiju atšķirība: 17 dalībvalstīs pensiju atšķirība ir 30 % vai lielāka. Divas lielākās dzimumu pensiju atšķirības ir Luksemburgā (47 %) un Vācijā (44 %). Turpretim Igaunijā ir viszemākā dzimumu pensiju atšķirība (4 %), tai seko Slovākija (8 %).

Konstatēts, ka laulības un mātes pienākumi palielina dzimumu pensiju atšķirību. Nevienlīdzības rādītāji ir zemāki neprecētām sievietēm, lai gan tie aizvien ir apjomīgi (17 %). No rādītājiem arī izriet, ka mātes pienākumi rada nevienlīdzību: bērna audzināšanas rezultātā sievietēm gandrīz visās dalībvalstīs zūd pensiju priekšrocības. Vairumā gadījumu šķēršļi pieaug proporcionāli bērnu skaitam (skatīt pielikumu).

Vispārīga informācija

ES valstu un valdību vadītāji 2002. gada Eiropadomes Barselonas sanāksmes secinājumos vienojās, ka:

“Dalībvalstīm ir jānovērš šķēršļi sieviešu dalībai darba tirgū un, ņemot vērā prasību pēc bērnu aprūpes pakalpojumiem saskaņā ar valsts modeļiem bērnu aprūpes nodrošināšanā, jācenšas līdz 2010. gadam nodrošināt aprūpes iespējas vismaz 90% bērnu no trīs gadu vecuma līdz obligātajam skolas vecumam un vismaz 33% bērnu vecumā līdz trīs gadiem.”

Kopš minētās sanāksmes tie ir pazīstami kā "Barselonas mērķi" bērnu aprūpes pakalpojumu jomā un to sasniegšana ir bijusi ES un dalībvalstu mēroga politikas pamatā, lai sabalansētu darba, privāto un ģimenes dzīvi.

Bērnu aprūpes pakalpojumi ir arī prioritāte Komisijas dzimumu vienlīdzības stratēģijās, savukārt no struktūrfondiem (īpaši Eiropas Sociālā fonda) piešķirta ES finansiālā palīdzība.

Lai gan kopš 2002. gada ir gūti zināmi panākumi un neraugoties uz dalībvalstu apņemšanos, ES bērnu aprūpes pakalpojumi 2010. gadā vēl neatbilda minētajiem mērķiem.

Lasiet vēl

EU Childcare report:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130531_barcelona_en.pdf

Study on the Gender Gap in Pensions:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130530_pensions_en.pdf

Eiropas Komisija – dzimumu līdztiesība:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_lv.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Priekšsēdētāja vietnieces "Twitter" konts: @VivianeRedingEU

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

PIELIKUMS

1. attēls. Bērnu skaits (%) vecumā līdz 3 gadiem, kuri aprūpi nodrošina formālās struktūrās (informācijai — aprūpes struktūrās pavadītais laiks nedēļā), 2010-2011

2. attēls. Bērnu skaits (%) vecumā no 3 gadiem līdz obligātajam skolas vecumam, kuriem aprūpi nodrošina formālās struktūrās (informācijai — aprūpes struktūrās pavadītais laiks nedēļā), 2010-2011

3. attēls: Dzimumu pensiju atšķirība (%), pensionāri vecumā pēc 65 gadiem

4. attēls: Dzimumu pensiju atšķirība sievietēm atkarībā no bērnu skaita, salīdzinājumā ar vīriešiem

1 :

Austrijai, Čehijas Republikai, Igaunijai, Vācijai, Ungārijai, Itālijai, Maltai, Polijai, Slovākijai, Spānijai un Apvienotajai Karalistei.


Side Bar