Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 3. kesäkuuta 2013

Komissio kehottaa jäsenvaltioita parantamaan lastenhoitopalvelujen tarjontaa

Jäsenvaltioiden on parannettava lastenhoitopalvelujen tarjontaa, jotta EU kykenee saavuttamaan tavoitteeksi asetetun 75 prosentin työllisyysasteen viimeistään vuonna 2020. Euroopan komission tänään julkaiseman raportin mukaan ainoastaan kahdeksan maata on saavuttanut EU:n tasolla sovitut kaksi tavoitetta, jotka koskevat lastenhoitopalvelujen saatavuutta ja helppokäyttöisyyttä (ks. liite). EU:n johtajien vuonna 2002 sopimien ns. Barcelonan tavoitteiden mukaan jäsenvaltioiden olisi tarjottava lastenhoitopalveluja vähintään 90 prosentille kolme vuotta täyttäneistä alle kouluikäisistä lapsista ja vähintään 33 prosentille alle 3-vuotiaista. Lisäksi komissio on tänään julkistanut sukupuolten välistä eläke-eroa koskevan tutkimuksen, jonka mukaan naisten eläke on keskimäärin 39 prosenttia miesten eläkettä pienempi koko EU:ssa.

Oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaava komissaari, varapuheenjohtaja Viviane Reding toteaa kaikkien vanhempien ymmärtävän hyvin, että edulliset ja helposti saatavilla olevat lastenhoitopalvelut ovat keskeisiä paitsi lapsen kehityksen myös vanhempien työssäkäynnin kannalta. Toistaiseksi kuitenkin alle kolmannes jäsenvaltioista on kyennyt saavuttamaan lastenhoidon tarjoamista koskevat tavoitteensa. Jäsenvaltioiden on käärittävä hihat ja ryhdyttävä työhön, jos ne aikovat saavuttaa hyväksymänsä 75 prosentin työllisyystavoitteen. Lastenhoitopalveluja ei pitäisi nähdä kustannuseränä vaan investointina tulevaisuuteen”, Reding toteaa.

Vuotta 2010 koskevat luvut osoittavat, että suurin osa jäsenvaltioista ei ole saavuttanut lastenhoitopalvelujen tarjoamista koskevia tavoitteittaan. Vain kahdeksan maata saavutti tavoitteet kummankin ikäryhmän osalta (0–3-vuotiaat sekä kolme vuotta täyttäneet mutta alle kouluikäiset): Alankomaat, Belgia, Espanja, Ranska, Ruotsi, Slovenia, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta. Ainoastaan 10 jäsenvaltiota saavutti tavoitteen ensimmäisen ikäryhmän osalta (0–3-vuotiaat) ja 11 jäsenvaltiota toisen ikäryhmän osalta (kolmesta vuodesta kouluikään) (ks. liite).

Sen sijaan juuri julkaistujen vuotta 2011 koskevien tietojen mukaan vanhempien lasten hoitopalvelujen tarjonta väheni, ja eräät jäsenvaltiot, jotka vuonna 2010 saavuttivat 90 prosentin tavoitteen, jäivät nyt tavoitteesta (Alankomaat, Espanja ja Irlanti).

Työ- ja yksityiselämän tasapainoa edistävät politiikat ja erityisesti lastenhoitopalvelujen tarjonta ovat keskeisessä asemassa naisten työllisyyden lisäämisessä. Naisten työssäkäyntiä on ehdottomasti lisättävä, jotta EU voi saavuttaa työllisyystavoitteensa ja parantaa yleistä talousstrategiaa. Sen vuoksi komissio esitti neuvostolle 29. toukokuuta 2013 kolmannen talouspolitiikan EU-ohjausjakson puitteissa vuotta 2013 koskevat maakohtaiset suositukset (ks. IP/13/463). Naisten työllisyyttä, lastenhoitopalvelujen saatavuutta/laatua ja/tai kokopäiväkoulua sekä muita hoitopalveluja koskevia suosituksia on osoitettu 11 jäsenvaltiolle1.

Uusi tutkimus sukupuolten välisestä eläke-erosta

Komissio on tänään julkaissut laatuaan ensimmäisen asiantuntijatutkimuksen sukupuolten eläkkeiden välisistä eroista Euroopassa. Sen mukaan naisten alhaisempi työllisyysaste vaikuttaa myös heidän eläkkeisiinsä. Naisten eläke on keskimäärin 39 prosenttia miesten eläkettä pienempi. Sukupuolten väliset eläke-erot johtuvat seuraavista kolmesta työmarkkinoiden suuntauksesta: 1) naiset ovat miehiä todennäköisemmin työelämän ulkopuolella; 2) naiset tekevät lyhyempää työaikaa ja/tai heidän työuransa on lyhyempi; 3) naisten palkat ovat keskimäärin pienemmät. Eläkejärjestelmät eivät pelkästään kuvasta henkilöiden aiempaa työhistoriaa neutraalilla tavalla – eläkkeet saattavat vähentää, toistaa tai jopa vahvistaa sukupuolten eriarvoisuutta työmarkkinoilla ja hoivavastuun jakautumisessa naisten ja miesten kesken.

Sukupuolten välisen eläke-eron mittaamiseksi on otettu käyttöön uusi indikaattori, jonka avulla voidaan määrittää sukupuolten eriarvoisuuden laajuutta. Tilanne vaihtelee huomattavasti eri jäsenvaltioissa (ks. liite). Sukupuolten välinen eläke-ero on suuri hyvin monissa jäsenvaltioissa; ero on vähintään 30 prosenttia 17 jäsenvaltiossa. Eläke-ero on suurin Luxemburgissa (47 %) ja Saksassa (44 %), ja ero on pienin Virossa (4 %) ja Slovakiassa (8 %).

Avioliiton ja lasten saannin on havaittu kasvattavan sukupuolten välistä eläke-eroa. Ero on pienin, tosin mittava, naimattomien naisten osalta (17 %). Tiedoista käy lisäksi selvästi ilmi, että lasten saaminen heikentää naisten eläke-etuuksia lähes kaikissa jäsenvaltioissa. Useimmiten haitta on sitä suurempi mitä enemmän naisella on lapsia (ks. liite).

Tausta

EU:n valtioiden- ja hallitusten päämiehet sopivat vuonna 2002 Barcelonassa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmissä seuraavaa:

”Jäsenvaltioiden olisi poistettava pidäkkeitä naisten osallistumiselta työvoimaan ja pyrittävä tarjoamaan lastenhoitopalvelujen kysynnän huomioon ottaen ja kansallisten asiaa koskevien malliensa mukaisesti lastenhoitopalveluja vuoteen 2010 mennessä vähintään 90 prosentille kolmevuotiaista ja sitä vanhemmista alle kouluikäisistä lapsista ja vähintään 33 prosentille alle kolmevuotiaista lapsista”.

Nämä Barcelonan tavoitteina tunnetut lastenhoitopalvelujen järjestämistä koskevat sitoumukset ja niiden toteuttaminen ovat siitä lähtien olleet keskeisellä sijalla EU:n ja jäsenvaltioiden politiikoissa, joilla pyritään sovittamaan yhteen työ‑ sekä yksityis- ja perhe-elämä.

Lastenhoitopalvelut mainitaan ensisijaisena tavoitteena myös sukupuolten tasa-arvoa koskevissa komission strategioissa. EU on tukenut tavoitteiden saavuttamista rakennerahastoista (erityisesti Euroopan sosiaalirahastosta).

Vaikka edistystä on tapahtunut jonkin verran vuoden 2002 jälkeen ja jäsenvaltiot ovat sitoutuneet tavoitteiden saavuttamiseen, EU:n lastenhoitopalvelujen tarjonta ei vielä vuonna 2010 ollut näiden tavoitteiden mukaista.

Lisätietoja

EU Childcare report:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130531_barcelona_en.pdf

Study on the Gender Gap in Pensions:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130530_pensions_en.pdf

Euroopan komissio – sukupuolten tasa-arvo:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_fi.htm

Oikeusasioista vastaavan komission varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Seuraa varapuheenjohtaja Redingiä Twitterissä: @VivianeRedingEU

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

LIITE:

Kuvio 1: Virallisten lastenhoitopalvelujen piirissä olevien alle 3-vuotiaiden prosenttiosuus vuosina 2010 ja 2011 (ja viikoittainen hoitoaika)

Kuvio 2: Virallisten lastenhoitopalvelujen piirissä olevien kolme vuotta täyttäneiden mutta alle kouluikäisten lasten prosenttiosuus vuosina 2010 ja 2011 (ja viikoittainen hoitoaika)

Kuvio 3: Sukupuolten välinen eläke-ero (%), yli 65-vuotiaat

Kuvio 4: Sukupuolten välinen eläke-ero naisten lapsiluvun mukaan jaoteltuna

1 :

Espanja, Italia, Itävalta, Malta, Puola, Saksa, Slovakia, Tšekki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta.


Side Bar