Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 3. juuni 2013

Komisjon nõuab liikmesriikidelt rohkem tööd lastehoiu valdkonnas

Liikmesriigid peavad tegema rohkem pingutusi, et parandada lastehoiuvõimalusi, muidu ei saavuta EL aastaks 2020 oma 75% tööhõive eesmärki, kinnitas Euroopa Komisjon täna avaldatud aruandes. Arenguaruandest ilmneb, et lastehoiuteenuste olemasolu ja kättesaadavuse alal on ainult kaheksa riiki täitnud mõlemad eesmärgid, milles on ELi tasandil kokku lepitud (vt lisa). Nõndanimetatud „Barcelona eesmärgid”, milles ELi liidrid 2002. aastal kokku leppisid, nõuavad, et lastehoiuteenus peab olema tagatud 90%-le lastest vanuses kolmest aastast kuni kohustusliku koolieani ning 33%-le alla kolmesaastastest lastest. Uues uuringus, mille komisjon samuti täna avaldas, heidetakse valgust nähtusele, mida nimetatakse sooliseks pensionilõheks: uuring näitab, et ELis on naiste pensionid keskmiselt 39% väiksemad kui meestel.

Iga lapsevanem teab vägagi hästi, kui oluline on taskukohane ja juurdepääsetav lastehoid mitte üksnes lapse arengu seisukohalt, vaid ka töötavate vanemate jaoks. Ent seni on omaenda lastehoiualased eesmärgid suutnud täita vähem kui iga kolmas liikmesriik,” tunnistas ELi õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinik, asepresident Viviane Reding. „Kui liikmesriigid tahavad saavutada 75% tööhõive taset, mille nad on endale sihiks seadnud, siis tuleb neil kiiresti härjal sarvist haarata. Lastehoiuteenuse pakkumises ei tule näha kulu, vaid investeeringut homsesse.”

2010. aasta arvud näitavad, et enamik ELi riike ei ole suutnud täita omaenda eesmärke lastehoiu alal: mõlemas vanusekategoorias (0–3 aastat ning 3-aastastest kuni kohustusliku koolieani) suutsid eesmärgi täita ainult kaheksa riiki: Belgia, Taani, Hispaania, Prantsusmaa, Madalmaad, Rootsi, Sloveenia ja Ühendkuningriik. Esimeses kategoorias (0–3 a) täitsid eesmärgi ainult 10 liikmesriiki ja teises kategoorias (3 a kuni kohustuslik kooliiga) 11 liikmesriiki (vt lisa).

Äsja avaldatud 2011. aasta andmetest ilmneb, et lastehoiuteenuste pakkumine suuremate laste jaoks on vähenenud, mis tähendab, et mõned riigid, kes täitsid eesmärgi aastal 2010, on nüüdseks langenud alla 90% künnise (Hispaania, Madalmaad, Iirimaa).

Töö- ja eraelu parema tasakaalustamise poliitika – eriti lastehoiuteenused – on naiste tööhõive edendamise seisukohast otsustava tähtsusega. Rohkem töötavaid naisi on ELi tööhõivealaste eesmärkide täitmiseks ja üldiselt kogu majandusstrateegia parandamiseks hädavajalik. Seepärast tegi komisjon 29. mail nõukogule kolmanda Euroopa poolaasta (2013) raames ettepaneku vastavate riigipõhiste soovituste kohta (vt IP/13/463). 11 liikmesriigile1 on antud soovitusi naiste tööhõive, lastehoiuvõimaluste olemasolu või kvaliteedi ja/või pikapäevarühma kohtade ja lastehoiuteenuste kohta.

Uus uuring soolise pensionilõhe kohta

Täna avaldas komisjon ka uue ekspertuuringu soolise pensionilõhe kohta Euroopas, mis on esimene omataoline uuring. Sellest ilmneb, et naiste madalam tööhõive määr mõjutab neid ka veel pensionieas: naiste keskmine pension on 39% madalam kui meestel. Sooline pensionilõhe tuleneb kolmest tööturul valitsevast suundumusest: 1) naised jäävad tööelust kõrvale suurema tõenäosusega kui mehed; 2) naiste töötundide ja/või tööaastate arv on väiksem; 3) keskmiselt saavad naised vähem palka. Pensionisüsteemid ei ole pelgalt möödunud töökäigu peegeldused: pensionid võivad vähendada, korrata või koguni suurendada soolist ebavõrdsust, mida esineb tööturul ja hoolduskohustuste jaotumises naiste ja meeste vahel.

Soolise ebavõrdsuse uus näitaja – sooline pensionilõhe – aitab hinnata soolise ebavõrdsuse ulatust eri eluetappidel. Olukord ELi eri osades on vägagi erinev (vt lisa). Paljudes liikmesriikides on sooline pensionilõhe väga suur: 17 riigis on pensionilõhe 30% või üle selle. Kaks suurima soolise pensionilõhega riiki on Luksemburg (47%) ja Saksamaa (44%). Skaala teises otsas on Eesti, kus sooline pensionilõhe on madalaim (4%); talle järgneb Slovakkia (8%).

On täheldatud, et abielu ja emadus suurendavad soolist pensionilõhet. See lõhe on väiksem üksikute naiste puhul, ehkki ka siin on see suur (17%). Samuti nähtub andmetest selgesti, et emadus saab „karistatud”: laste saamine seab naised pea kõigis liikmesriikides pensioni osas ebasoodsamasse olukorda. Enamikul juhtudel on „karistus” seda suurem, mida rohkem on lapsi (vt lisa).

Taust

Aastal 2002 leppisid ELi riigipead ja valitsusjuhid Euroopa Ülemkogu Barcelona kohtumise järeldustes kokku selliselt:

„Liikmesriigid peaksid kaotama takistused naiste tööturul osalemisele ning tegema nõudlust arvesse võttes ja kooskõlas oma riiklike süsteemidega kõnealuses valdkonnas jõupingutusi, et võimaldada 2010. aastaks lastehoiuteenust vähemalt 90%-le lastest vanuses kolmest aastast kuni kohustusliku koolieani ning vähemalt 33%-le alla kolmeaastastest lastest.”

Neid näitajaid on hakatud nimetama lastehoiuteenustega seotud Barcelona eesmärkideks ja nende täitmine on ELi ja liikmesriikide töö-, era- ja pereelu ühitamise poliitika tuum.

Lastehoiuteenused on olnud prioriteediks ka komisjoni soolise võrdõiguslikkuse strateegiates ning struktuurifondidest (eeskätt Euroopa Sotsiaalfondist) on selleks antud ELi rahalist toetust.

Ehkki 2002. aastast saadik on tehtud mõningaid edusamme, ei vasta ELi lastehoiuteenuste pakkumine 2010. aastal veel neile eesmärkidele, hoolimata liikmesriikide võetud kohustustest.

Lisateave

EU Childcare report:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130531_barcelona_en.pdf

Study on the Gender Gap in Pensions:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130530_pensions_en.pdf

Euroopa Komisjon – sooline võrdõiguslikkus:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_et.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Komisjoni asepresident Twitteris: @VivianeRedingEU

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

LISA

Joonis 1. Ametlikes lastehoiuasutustes käivate alla 3-aastaste laste protsent (ja infoks lastehoiuasutuses viibitavate tundide arv nädalas) aastail 2010–2011

Joonis 2. Ametlikes lastehoiuasutustes käivate 3-aastaste kuni kooliealiste laste protsent (ja infoks lastehoiuasutuses viibitavate tundide arv nädalas) aastail 2010–2011

Joonis 3. Sooline pensionilõhe (%) üle 65-aastaste pensionäride puhul

Joonis 4. Naiste sooline pensionilõhe laste arvu järgi, võrdluses meestega

1 :

Austria, Tšehhi, Eesti, Saksamaa, Ungari, Itaalia, Malta, Poola, Slovakkia, Hispaania ja Ühendkuningriik


Side Bar