Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2013

Υπηρεσίες φύλαξης παιδιών: η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να βελτιώσουν τις υπηρεσίες φύλαξης παιδιών, εάν η ΕΕ επιθυμεί να επιτύχει τον στόχο της να αυξηθεί το ποσοστό απασχόλησης στο 75% έως το 2020, δήλωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα. Στην έκθεση προόδου διαπιστώνεται ότι μόνο οκτώ χώρες πέτυχαν τους δύο ειδικούς στόχους που συμφωνήθηκαν σε επίπεδο ΕΕ ως προς τη διαθεσιμότητα και την πρόσβαση σε υπηρεσίες φύλαξης παιδιών (βλ. παράρτημα). Σύμφωνα με τους λεγόμενους «στόχους της Βαρκελώνης», που συμφωνήθηκαν από τους ηγέτες της ΕΕ το 2002, θα πρέπει να παρέχονται υπηρεσίες φύλαξης για το 90% των παιδιών μεταξύ τριών ετών και της ηλικίας υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης, καθώς και για το 33% των παιδιών κάτω των τριών ετών. Εν τω μεταξύ, μία νέα μελέτη που επίσης δημοσιοποίησε σήμερα η Επιτροπή εγκύπτει στο φαινόμενο του «συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων» δείχνοντας ότι, κατά μέσο όρο, σε ολόκληρη την ΕΕ, οι συντάξεις των γυναικών είναι κατά 39% χαμηλότερες από τις συντάξεις των ανδρών.

«Ο κάθε γονέας γνωρίζει πολύ καλά πόσο σημαντική είναι η προσφορά υπηρεσιών φύλαξης των παιδιών σε προσιτές τιμές και χωρίς δυσκολίες τόσο για την ανάπτυξη ενός παιδιού όσο και για τους εργαζόμενους γονείς. Παρόλα αυτά, μέχρι στιγμής, λιγότερα από 1 στα 3 κράτη μέλη κατάφερε να επιτύχει τους στόχους του αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών φύλαξης παιδιών», δήλωσε η κ. Viviane Reding, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος αρμόδια για τη δικαιοσύνη, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ιθαγένεια. «Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσπαθήσουν περισσότερο, εάν θέλουν να επιτύχουν τον στόχο που έθεσαν να αυξήσουν την απασχόληση στο 75%. Η παροχή υπηρεσιών φύλαξης παιδιών δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως δαπάνη, αλλά ως επένδυση για το μέλλον.»

Σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2010 οι περισσότερες χώρες της ΕΕ υπολείπονται των στόχων τους για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης παιδιών: μόνο οχτώ μπόρεσαν να επιτύχουν τους στόχους τους και για τις δύο ηλικιακές κατηγορίες (0-3 ετών· 3 ετών έως την ηλικία της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης): το Βέλγιο, η Δανία, η Ισπανία, η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες, η Σουηδία, η Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Μόνο 10 κράτη μέλη πέτυχαν τον στόχο για την πρώτη κατηγορία (0-3 ετών) και 11 για τη δεύτερη κατηγορία (3 ετών έως την ηλικία της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης) (βλ. παράρτημα).

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Επιτροπή για το 2011 οι παρεχόμενες υπηρεσίες φύλαξης μεγαλύτερων παιδιών μειώθηκαν, δηλαδή ορισμένες χώρες που είχαν πετύχει τον σχετικό στόχο το 2010 τώρα οπισθοδρόμησαν κάτω από το όριο του 90% (Ισπανία, Κάτω Χώρες και Ιρλανδία).

Οι πολιτικές για την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ του επαγγελματικού και του προσωπικού βίου — ιδίως οι υπηρεσίες φύλαξης των παιδιών — έχουν καθοριστική σημασία για την προώθηση της απασχόλησης των γυναικών. Η αύξηση του γυναικείου πληθυσμού που εργάζεται διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την απασχόληση και την ενίσχυση της γενικότερης οικονομικής στρατηγικής. Για τον λόγο αυτό, στις 29 Μαΐου, η Επιτροπή πρότεινε στο Συμβούλιο ειδικές συστάσεις για κάθε χώρα στο πλαίσιο του τρίτου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το 2013 (βλ. IP/13/463). Έγιναν συστάσεις σε 11 κράτη μέλη1 σχετικά με την απασχόληση των γυναικών, τη διαθεσιμότητα/ποιότητα των υπηρεσιών φύλαξης παιδιών και/ή την προσφορά θέσεων σε σχολεία ολοήμερης φροντίδας καθώς και τις υπηρεσίες φύλαξης.

Νέα μελέτη σχετικά με το συνταξιοδοτικό χάσμα των δύο φύλων

Σήμερα η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης μια νέα μελέτη από ειδικούς, την πρώτη του είδους της, σχετικά με το χάσμα των συντάξεων μεταξύ των δύο φύλων στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τη μελέτη οι επιπτώσεις από τη μείωση των ποσοστών απασχόλησης αντανακλώνται και στην ηλικία συνταξιοδότησής τους: οι συντάξεις που λαμβάνουν οι γυναίκες είναι κατά μέσο όρο 39% χαμηλότερες από τις συντάξεις των αντρών. Το χάσμα που παρατηρείται οφείλεται σε τρεις τάσεις στην αγορά εργασίας: (1) μια γυναίκα έχει λιγότερες πιθανότητες να απασχολείται από ό,τι ένας άντρας· (2) οι γυναίκες εργάζονται λιγότερες ώρες και/ή έτη· και (3) οι γυναίκες λαμβάνουν κατά μέσο όρο χαμηλότερες αποδοχές. Τα συνταξιοδοτικά συστήματα δεν αντανακλούν απλώς με ουδέτερο τρόπο τον πρότερο επαγγελματικό βίο των εργαζομένων: οι συντάξεις μπορούν να αμβλύνουν, να αναπαράγουν ή ακόμα και να επιδεινώσουν τις ανισότητες των φύλων στην αγορά εργασίας και στον καταμερισμό των ευθυνών φροντίδας των παιδιών μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Ένας νέος δείκτης για την ισότητα των φύλων, το «συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων», επιτρέπει να εκτιμηθεί το μέγεθος των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών κατά τη διάρκεια του βίου τους. Η κατάσταση παρουσιάζει διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ (βλ. παράρτημα). Σε μεγάλο αριθμό κρατών μελών εντοπίζεται ένα μεγάλο χάσμα στις συντάξεις μεταξύ των δύο φύλων: σε 17 κράτη μέλη οι συντάξεις απέχουν μεταξύ τους κατά 30% ή και παραπάνω. Εκεί όπου η ψαλίδα ανοίγει περισσότερο είναι στο Λουξεμβούργο (47%) και στη Γερμανία (44%). Στο άλλο άκρο, στην Εσθονία γεφυρώνεται περισσότερο το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων (4%), ενώ ακολουθεί η Σλοβακία (8%).

Ο γάμος και η μητρότητα εκτιμάται ότι συμβάλλουν στη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των δύο φύλων. Η διαφορά αυτή περιορίζεται κάπως στις γυναίκες που ζουν μόνες τους, αν και παραμένει σημαντική (17%). Τα στοιχεία αντανακλούν επίσης ξεκάθαρα το τίμημα που συνεπάγεται η «μητρότητα»: η τεκνοποίηση έχει δυσμενείς επιπτώσεις στις συντάξεις των γυναικών σε σχεδόν όλα τα κράτη μέλη. Στις περισσότερες περιπτώσεις «το τίμημα της τεκνοποίησης» αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων (βλ. παράρτημα).

Ιστορικό του φακέλου

Το 2002 οι επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της ΕΕ συμφώνησαν στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Βαρκελώνη (στα αγγλικά) ότι:

«Τα κράτη μέλη καλούνται να εξαλείψουν τα αντικίνητρα στη συμμετοχή των γυναικών στην εργασία και να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση για ιδρύματα φροντίδας των παιδιών και σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα παροχής της, να παρέχεται έως το 2010 φροντίδα για τουλάχιστον το 90% των παιδιών ηλικίας μεταξύ 3 ετών και της ηλικίας υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης, και τουλάχιστον το 33% των παιδιών ηλικίας κάτω των 3 ετών».

Από τότε οι στόχοι αυτοί είναι γνωστοί ως οι «στόχοι της Βαρκελώνης» για τις υποδομές φύλαξης παιδιών και η υλοποίησή τους βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών για τη συμφιλίωση του επαγγελματικού, του ιδιωτικού και του οικογενειακού βίου τόσο στο επίπεδο της ΕΕ όσο και στο επίπεδο των κρατών μελών.

Οι εγκαταστάσεις φύλαξης παιδιών αποτελούν επίσης προτεραιότητα για τις στρατηγικές της Επιτροπής σχετικά την ισότητα των φύλων, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει παράσχει χρηματοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων (ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου).

Παρόλο που έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος από το 2002 και μετά και παρά τις δεσμεύσεις των κρατών μελών, η παροχή παιδικής φροντίδας στην ΕΕ το 2010 δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί με τους στόχους αυτούς.

Για περισσότερες πληροφορίες

EU Childcare report:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130531_barcelona_en.pdf

Study on the Gender Gap in Pensions:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130530_pensions_en.pdf

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ισότητα των φύλων:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_en.htm

Ιστοσελίδα της αντιπροέδρου Viviane Reding, επιτρόπου της ΕΕ για θέματα Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/reding

Παρακολουθήστε την αντιπρόεδρο στο Twitter: @VivianeRedingEU

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Παράρτημα:

Διάγραμμα 1 – Ποσοστό των παιδιών ηλικίας κάτω των 3 ετών που φυλάσσονται σε επίσημες υπηρεσίες φύλαξης παιδιών (και, για ενημέρωση, με βάση τη χρονική περίοδο που περνούν ανά εβδομάδα στις υπηρεσίες αυτές) κατά το 2010-11

Διάγραμμα 2 – Ποσοστό των παιδιών μεταξύ 3 ετών και της ηλικίας υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης σε επίσημες υπηρεσίες φύλαξης παιδιών (και, για ενημέρωση, με βάση τη χρονική περίοδο που περνούν ανά εβδομάδα στις υπηρεσίες αυτές) κατά το 2010-11

Διάγραμμα 3: Συνταξιοδοτικό χάσμα των δύο φύλων (%), για συνταξιούχους άνω των 65

Διάγραμμα 4: Συνταξιοδοτικό χάσμα των δύο φύλων ανά αριθμό παιδιών σε σχέση με τους άντρες

1 :

Αυστρία, Εσθονία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία και Τσεχική Δημοκρατία.


Side Bar