Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 3 юни 2013 г.

Грижите за деца: Комисията призовава държавите членки да мобилизират усилия

Държавите членки ще трябва да повишат усилията си за подобряване на грижите за децата, ако ЕС желае да постигне целта си за 75 % заетост до 2020 г. — бе заявено от Европейската комисия в публикуван днес доклад. В доклада за напредъка се посочва, че само осем държави са изпълнили двете цели, договорени на равнище ЕС за наличност и достъпа до грижите за деца (вж. приложението). В т.нар. „цели от Барселона“, договорени от лидерите на ЕС през 2002 г., се посочва, че грижите за деца следва да бъдат предоставяни за 90 % от децата на възраст между три години и задължителната училищна възраст, както и за 33 % от децата под тригодишна възраст. Междувременно ново проучване, също публикувано днес от Комисията, разкрива феномена на „разликата в пенсиите на жените и мъжете“ и показва, че средно за ЕС пенсиите на жените са 39 % по-ниски от тези на мъжете.

„Всеки родител знае много добре от какво значение е достъпът до грижи за деца на приемлива цена не само за развитието на детето, но и за работещите родители. Въпреки това досега по-малко от 1 на всеки 3 държави членки е успяла да достигне своите цели по отношение на грижите за деца", посочи заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството. „Държавите членки трябва да предприемат решителни действия, ако искат да постигнат целта за 75 % заетост, с която са се ангажирали. Предоставянето на грижи за деца не бива да се разглежда като разход, а като инвестиция в бъдещето.”

Данните за 2010 г. сочат, че повечето страни от ЕС не са достигнали своите цели за предоставяне на грижи за децата: само осем от тях са постигнали целите за двете възрастови категории (0-3 години, от 3 години до задължителната възраст за започване на училище) - Белгия, Дания, Испания, Франция, Нидерландия, Швеция, Словения и Обединеното кралство. Само 10 държави членки са постигнали целите за първата категория (0-3 години) и 11 – за втората категория (от 3 години до задължителна училищна възраст) (вж. приложението).

Междувременно току-що публикуваните данни за 2011 г. показват спад в предоставянето на грижи за по-големи деца, което означава, че някои страни, които са постигнали целта през 2010 г., сега не достигат прага от 90 % (Испания, Нидерландия и Ирландия).

Политиките за по-добър баланс между професионалния и семейния живот — по-специално грижите за деца — са от ключово значение за насърчаване на заетостта сред жените. По-големият брой работещи жени е от съществено значение за постигане на целите на ЕС за заетост и подобряване на цялостната икономическа стратегия. Ето защо на 29 май Комисията предложи на Съвета специфични за всяка държава препоръки в рамките на третия Европейски семестър за 2013 г. (вж. IP/13/463). Бяха отправени препоръки до 11 държави членки1 относно заетостта сред жените, наличието/качеството на грижите за деца и/или местата в целодневни училища и услугите за гледане на деца.

Ново проучване за разликата между пенсиите на мъжете и жените

Днес Комисията публикува също ново експертно проучване за разликата между пенсиите на мъжете и жените в Европа — първо проучване от този род. Проучването сочи, че по-ниските равнища на заетост сред жените оказват въздействие върху техните пенсии: жените получават пенсии, които са средно с 39 % по-ниски от тези на мъжете. Разликите са в резултат на три тенденции на пазара на труда: 1) за жените е по-малко вероятно да работят от мъжете; 2) те работят по-малко часове и/или години и 3) средно те получават по-ниски заплати. Пенсионните системи не са просто неутрални отражения на минали тенденции на пазара на труда: пенсиите могат да намалят, възпроизведат или дори да засилят неравенството между половете на пазара на труда и в разделението между жените и мъжете на отговорностите, свързани с грижите за децата.

Нов показател за равенството между половете „разликата в пенсиите на жените и мъжете“ помага да се оценят мащабите на неравенството между половете в течение на живота на хората. Ситуацията в отделните части на ЕС се различава чувствително (вж. приложението). Големи разлики между пенсиите на жените и мъжете се откриват в много държави членки: в 17 от тях разликите между пенсиите са по-големи или равни на 30 %. Две от най-големите разлики между пенсиите на жените и мъжете се наблюдават в Люксембург (47 %) и Германия (44 %). Най-малка е разликата в Естония (4 %), следвана от тази в Словакия (8 %).

Установено е, че бракът и майчинството увеличават разликата между пенсиите на жените и мъжете. Разликите са по-малки за неомъжените жени, но въпреки това остават големи (17 %). Данните също така показват ясна „санкция за майчинство“: раждането на деца води до по-неблагоприятни условия за пенсиониране за жените в почти всички държави членки. В повечето случаи „санкцията за деца“ нараства заедно с броя на децата (вж. приложението).

Контекст

През 2002 г. държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС се договориха в заключенията на Европейския съвет в Барселона, че:

„Държавите членки следва да отстранят факторите, препятстващи участието на жените на трудовия пазар, и да се стремят до 2010 г. да приемат в детски заведения поне 90 % от децата между 3-годишна възраст и задължителната начална училищна възраст и най-малко 33 % от децата под 3-годишна възраст, като отчитат търсенето на детски заведения и се съобразяват със своите национални системи“.

Оттогава това е известно като „целите от Барселона“ относно детските заведения и тяхното постигане е в основата на политиките както на равнище ЕС, така и на равнище на държавите членки, за съвместяване на професионалния, личния и семейния живот.

Детските заведения също са приоритет в стратегиите на Комисията относно равенството между половете, като същевременно се предоставя финансова подкрепа на ЕС в рамките на структурните фондове (по-специално Европейския социален фонд).

Макар и да е постигнат напредък от 2002 г. насам и въпреки ангажиментите на държавите членки през 2010 г. предлагането на грижи за деца в ЕС все още не съответства на тези цели.

За повече информация

EU Childcare report:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130531_barcelona_en.pdf

Study on the Gender Gap in Pensions:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130530_pensions_en.pdf

Европейска комисия — равенство между половете:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_bg.htm

Уебстраница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

Следвайте заместник-председателя в Twitter: @VivianeRedingEU

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Фигура 1 – Процент на децата под 3-годишна възраст, получаващи грижи във формални структури (и за информация по време в седмицата, прекарано в тях) за 2010 – 2011 г.

Фигура 2 – Процент на децата на възраст между 3 години и задължителната начална училищна възраст, получаващи грижи във формални структури (и за информация по време в седмицата, прекарано в тях) за 2010 – 2011 г.

Фигура 3: Разлика в пенсиите (%) при пенсионерите на възраст над 65 години

Фигура 4: Разлика в пенсиите на жените в зависимост от броя на децата в сравнение с мъжете

1 :

Австрия, Чешката република, Естония, Германия, Унгария, Италия, Малта, Полша, Словакия, Испания и Обединеното кралство


Side Bar