Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 31 maj 2013

Arbetsmiljö – samråd om EU:s framtida politik

EU-kommissionen har inlett ett samråd för att sammanställa insikter och synpunkter efter utvärderingen av EU:s arbetsmiljöstrategi 2007–2012 med syftet att kartlägga nuvarande och framtida utmaningar på arbetsmiljöområdet och hitta lösningar på dessa utmaningar. Alla privatpersoner och organisationer är välkomna att delta i samrådet, som pågår mellan den 31 maj och den 26 augusti 2013. Kommissionen vill gärna få in bidrag från myndigheter, arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, arbetsmiljöexperter och andra berörda parter.

– Vi har aldrig haft så få arbetsolyckor, och EU:s arbetsmiljönormer är en ledstjärna för övriga världen, säger EU:s kommissionär för sysselsättning, socialpolitik och inkludering László Andor. Att investera i arbetsmiljön betalar sig i form av högre produktivitet, friskare personal, lägre frånvaro och personalomsättning och större trivsel på jobbet, särskilt i dessa kristider. Men det saknas inte problem och vi måste tillsammans försöka hitta lösningar.

Som bakgrund till samrådet publicerar kommissionen i dag utvärderingen av den europeiska arbetsmiljöstrategin för 2007–2012.

Utvärderingen bekräftar hur viktigt det är med europeiska arbetsmiljöstrategier, särskilt för att minska antalet olyckor, samordna insatserna och skapa en gemensam handlingsram.

Men det finns mycket kvar att göra. Småföretagen måste bli bättre på att tillämpa arbetsmiljöreglerna och vi måste utveckla bättre verktyg för övervakning och datainsamling, inrikta arbetet på nya risker och arbetssjukdomar och hantera arbetsmiljöproblem som är kopplade till att arbetstagarna blir allt äldre.

Bakgrund

Sedan 2002 har EU i samråd med medlemsländerna och berörda parter tagit fram fleråriga arbetsmiljöstrategier som bygger på frivilliga åtgärder.

Hittills har två strategier antagits. Den första gällde åren 2002–2006 och den andra 2007–2012.

Strategin för 2007-2012 hade ett ambitiöst mål för alla EU-länder: att minska antalet arbetsolyckor med 25 procent. Andra, specifika mål handlade om att

  • förbättra EU:s arbetsmiljöregler och genomföra dem bättre

  • anpassa reglerna till förändringar på arbetsplatserna

  • ta fram nationella strategier som anpassas till ländernas specifika förutsättningar

  • uppmuntra till beteendeförändringar och främja en förebyggande kultur som omfattar hela samhället.

I april 2011 lade kommissionen fram en halvtidsöversyn av strategin 2007–2012. Den slutliga utvärderingen finns nu att läsa på nätet. Den grundar sig på ett brett samråd med de viktigaste parterna: arbetsmiljömyndigheter i EU-länderna, nationella och europeiska arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, experter och andra aktörer.

Läs mer

Samråd om EU:s nya arbetsmiljöpolitik

Utvärdering av den europeiska arbetsmiljöstrategin 2007–2012

Arbetsmiljö

László Andors webbplats

László Andor på Twitter

Prenumerera på EU-kommissionens nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar