Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 31. maja 2013

Zdravje in varnost pri delu: Komisija začenja javno posvetovanje o prihodnjem okviru politike EU

Evropska komisija je začela javno posvetovanje, s katerim želi pridobiti mnenja in prispevke javnosti, ki bodo dopolnjevali rezultate ocene evropske strategije za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2007–2012. Tako naj bi lažje opredelili trenutne in prihodnje izzive na področju zdravja in varnosti pri delu ter njihove rešitve. Vsi državljani in organizacije so vabljeni k sodelovanju pri tem posvetovanju, ki bo odprto od 31. maja do 26. avgusta 2013. Zaželeno je zlasti sodelovanje predstavnikov javnih organov držav članic, organizacij, ki zastopajo delavce in delodajalce, ter zainteresiranih strani in strokovnjakov, ki imajo interes na področju zdravja in varnosti pri delu.

Evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor je dejal: „Nesreče pri delu so na zgodovinsko nizki ravni, standardi Evropske unije na področju zdravja in varnosti pri delu pa so merilo za preostali svet. Naložbe v varnost pri delu se obrestujejo z izboljšano produktivnostjo in počutjem zaposlenih, zmanjšano odsotnostjo z dela in menjavanjem osebja ter večjim zadovoljstvom pri delu, zlasti v času krize. Vendar se to področje politike prav tako sooča z izzivi in skupaj moramo poiskati rešitve za obravnavanje teh izzivov.“

Evropska komisija je danes kot podlago za posvetovanja objavila rezultate ocene evropske strategije za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2007–2012.

Zaključki te ocene potrjujejo pomen evropske razsežnosti politike na področju zdravja in varnosti pri delu, zlasti kar zadeva pozitivni trend zmanjšanja nesreč pri delu ter vlogo strategije EU pri usklajevanju prizadevanj in zagotavljanju skupnega okvira za ukrepanje.

V prihodnje bo treba storiti še veliko, zlasti za izboljšanje izvajanja določb na področju zdravja in varnosti pri delu v malih in srednjih ter mikro podjetjih, razvoj natančnejših orodij za spremljanje in zbiranje dokazov, boljše osredotočenje na nastajajoča tveganja in poklicne bolezni ter učinkovito spopadanje s težavami na področju zdravja in varnosti pri delu,ki so povezane s staranjem aktivnega prebivalstva.

Ozadje

EU od leta 2002 izpolnjuje svojo politično vlogo na področju zdravja in varnosti pri delu s pomočjo večletnih strategij, ki jih je po posvetovanjih sprejela Komisija prostovoljno pa jih izvajajo države članice in zainteresirane strani.

Doslej sta bili sprejeti dve strategiji na področju zdravja in varnosti pri delu, prva leta 2002, ki zajema obdobje do leta 2006, druga leta 2007, in sicer za obdobje do leta 2012.

Evropska strategija 2007–2012 je zastavila ambiciozen cilj za vse države članice: zmanjšanje nesreč pri delu za 25 %. Poleg tega so bili opredeljeni številni posebni cilji, kot so:

  • izboljšanje in boljše izvajanje regulativnega okvira Evropske unije na področju zdravju in varnosti pri delu;

  • prilagajanje okvira glede na spremembe v delovnem okolju;

  • razvijanje skladnih nacionalnih strategij, prilagojenih posebnim razmeram vsake države članice, ter

  • spodbujanje sprememb v ravnanju in spodbujanje kulture preventive, in sicer v vseh delih družbe.

Aprila 2011 je Komisija objavila vmesni pregled evropske strategije 2007–2012. Končna ocena je zdaj na voljo na spletu, temelji pa na obsežnem posvetovalnem procesu, ki je potekal med vsemi glavnimi zainteresiranimi stranmi na področju: javnimi organi v državah članicah na področju varnosti in zdravja pri delu, predstavniškimi organizacijami delojemalcev in delodajalcev na ravni EU in nacionalnih ravneh, strokovnjaki ter drugimi zainteresiranimi stranmi na tem področju.

Več informacij

Javno posvetovanje o novem okviru politike EU na področju zdravja in varnosti pri delu

Ocena evropske strategije na področju varnosti in zdravja pri delu za obdobje 2007–2012

Zdravje in varnost pri delu

Spletišče komisarja Lászla Andorja

László Andor na Twitterju

Naročite se na brezplačni elektronski bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju

Kontakti:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)


Side Bar