Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 31. mája 2013

Zdravie a bezpečnosť pri práci: Komisia otvára verejné konzultácie o budúcnosti politického rámca EÚ

Európska komisia začala verejné konzultácie s cieľom získať postrehy a príspevky od verejnosti týkajúce sa výsledkov hodnotenia Európskej stratégie pre oblasť ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2007 – 2012. Malo by to pomôcť identifikovať súčasné a budúce problémy v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a tiež určiť riešenia týchto problémov. Vítané sú príspevky všetkých občanov a organizácií do tejto konzultácie, ktorá bude trvať od 31. mája do 26. augusta 2013. Osobitne žiaduce sú príspevky od zástupcov verejných orgánov členských štátov, organizácií zastupujúcich zamestnancov a zamestnávateľov, ako aj zainteresovaných strán a expertov so záujmom o oblasť ochrany zdravia a bezpečnosť pri práci.

László Andor, komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, povedal: „Pracovné úrazy sú na historicky nízkej úrovni a normy Európskej únie v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci slúžia ako referencia pre zvyšok sveta. Investovanie do bezpečnosti pri práci sa vypláca z hľadiska zlepšenej produktivity a pohody zamestnancov, zníženej neprítomnosti na pracovisku a výmeny zamestnancov, ako aj väčšej spokojnosti v práci, obzvlášť v čase krízy. Táto oblasť politiky však čelí aj problémom a je potrebné, aby sme všetci spolu pre ne našli riešenia.

Ako základ pre konzultácie budú slúžiť Európskou komisiou dnes uverejnené výsledky hodnotenia európskej stratégie v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2007 – 2012.

Závery tohto hodnotenia potvrdzujú dôležitosť európskeho rozmeru politiky v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, najmä pokiaľ ide o priaznivý trend znižovania pracovných úrazov a úlohu stratégie EÚ pri koordinačnom úsilí a poskytovaní spoločného rámca pre akciu.

Do budúcnosti stále platí, že je potrebné vykonať ešte viac, najmä zlepšiť uplatňovanie ustanovení o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci v MSP a mikropodnikoch, rozvinúť presnejšie nástroje monitorovania a zhromažďovania dôkazov, lepšie sa zamerať na nové riziká a choroby z povolania a účinne riešiť problémy ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci spojené so starnutím pracujúcej populácie.

Súvislosti

Európska únia plnila svoju politickú úlohu v oblasti ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti pomocou viacročných stratégií, ktoré po konzultáciách formálne potvrdila Komisia a ktoré na dobrovoľnom základe realizovali členské štáty a zainteresované strany.

Doteraz boli prijaté dve stratégie pre oblasť ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, prvá v roku 2002 pre obdobie do roku 2006, a druhá v roku 2007 pre obdobie do roku 2012.

Stratégia na obdobie rokov 2007 – 2012 stanovila pre všetky členské štáty ambiciózny cieľ: znížiť pracovné úrazy o 25 %. Okrem toho boli určené viaceré osobitné ciele, ako napríklad:

  • zlepšovanie a lepšie vykonávanie regulačného rámca EÚ pre oblasť ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci

  • prispôsobovanie rámca zmenám na pracovisku

  • rozvíjanie súdržných národných stratégií prispôsobených špecifickému kontextu každého členského štátu

  • povzbudzovanie k zmenám v správaní a presadzovanie kultúry prevencie vo všetkých častiach spoločnosti.

V apríli 2011 Komisia uverejnila strednodobé prehodnotenie stratégie na obdobie rokov 2007-2012. Záverečné hodnotenie je teraz dostupné on-line a zakladá sa na širokom konzultačnom procese uskutočnenom so všetkými hlavnými stranami so záujmom o túto oblasť: verejnými orgánmi členských štátov s pôsobnosťou v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, organizáciami zastupujúcimi zamestnancov a zamestnávateľov na úrovni EÚ a národnej úrovni, ako aj s expertmi a inými zainteresovanými stranami v tejto oblasti.

Ďalšie informácie

Verejné konzultácie o novom politickom rámci pre oblasť ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci

Hodnotenie európskej stratégie pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na obdobie rokov 2007 - 2012

Zdravie a bezpečnosť na pracovisku

Webová stránka Lászlóa Andora

László Andor na Twitteri

Ak si želáte bezplatne dostávať elektronický bulletin Európskej komisie o zamestnanosti, sociálnych záležitostiach a začlenení, zaregistrujte sa po kliknutí na odkaz

Kontaktné osoby:

Jonathan Todd (+32 2 299 4107)

Cécile Dubois (+32 2 295 1883)


Side Bar