Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 31 maja 2013 r.

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Komisja ogłasza konsultacje społeczne na temat przyszłości strategii politycznej UE

Komisja Europejska zainicjowała konsultacje społeczne, aby zapoznać się z opiniami obywateli po opublikowaniu wyników oceny europejskiej strategii w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007–2012. Dzięki temu łatwiej będzie określić obecne i przyszłe wyzwania w dziedzinie BHP, jak również opracować odpowiednie rozwiązania. Do udziału w konsultacjach, które odbędą się od 31 maja do 26 sierpnia 2013 r. Zaprasza się wszystkich obywateli i organizacje. Komisja w szczególności oczekuje na uwagi przedstawicieli władz państw członkowskich, organizacji reprezentujących pracodawców i pracowników oraz zainteresowanych podmiotów i specjalistów w dziedzinie BHP.

László Andor, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, powiedział: „Obecnie liczba wypadków przy pracy jest niższa niż kiedykolwiek, a unijne normy z zakresie BHP są wzorem dla całego świata. Inwestowanie w BHP daje wymierne korzyści – wpływa na zwiększenie wydajności oraz bezpieczeństwa pracowników, a tym samym na ograniczenie dni nieobecności w pracy oraz rotację personelu. Daje również większe zadowolenie z wykonywanej pracy, szczególnie w czasach kryzysu. Niemniej jednak i w tym obszarze polityki napotykamy wyzwania dlatego wspólnie powinniśmy się zastanowić nad tym, jak im sprostać”.

Komisja Europejska opublikowała dzisiaj wyniki oceny europejskiej strategii w zakresie BHP na lata 2007–2012, które posłużą za podstawę konsultacji.

We wnioskach z opublikowanych wyników potwierdzono znaczenie europejskiego wymiaru polityki w dziedzinie BHP, w szczególności jeśli chodzi o pozytywne tendencje w ograniczaniu liczby wypadków przy pracy oraz rolę unijnej strategii w koordynowaniu wysiłków i zapewnianiu wspólnych ram działania.

Wiele jeszcze pozostaje do zrobienia, zwłaszcza jeżeli chodzi o skuteczniejsze wdrażanie przepisów BHP w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach, tworzenie dokładniejszych narzędzi kontroli i gromadzenia dowodów, sprawniejsze przewidywanie zagrożeń oraz możliwości wystąpienia chorób zawodowych, jak również skuteczniejsze rozwiązanie problemów BHP związanych ze starzeniem się osób w wieku produkcyjnym.

Kontekst

Od 2002 r. Komisja wypełnia swoją polityczną rolę w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez wieloletnie strategie, przyjmowane formalnie po przeprowadzeniu konsultacji społecznych i wdrażane dobrowolnie przez państwa członkowskie i zainteresowane podmioty.

Do tej pory przyjęto dwie strategie w zakresie BHP – pierwszą w 2002 r., która obejmowała okres do 2006 r. i drugą w 2007 r. na okres do 2012 r.

W strategii na lata 2007–2012 wyznaczono państwom członkowskim bardzo ambitny cel: ograniczyć liczbę wypadków przy pracy o 25 procent. Ponadto określono też kilka innych, konkretnych zadań, a mianowicie:

  • skuteczniejsze wdrożenie poprawionych ram regulacyjnych UE w zakresie BHP,

  • dostosowanie ram do zmian zachodzących w miejscach pracy,

  • opracowanie spójnych strategii krajowych, dostosowanych do konkretnych warunków poszczególnych państw członkowskich oraz

  • wpływanie na zmianę stylu pracy i podkreślanie wagi zapobiegania wypadkom w odniesieniu do całego społeczeństwa.

kwietniu 2011 r. Komisja opublikowała przegląd śródokresowy strategii na lata 2007–2012. Obecnie na stronach internetowych Komisji można znaleźć ostateczną ocenę, opartą na wynikach szeroko zakrojonych konsultacji przeprowadzonych z wszystkimi najważniejszymi zainteresowanymi stronami: organami publicznymi zajmującymi się BHP w państwach członkowskich, organizacjami reprezentującymi pracodawców i pracowników na poziomie krajowym i unijnym, specjalistami i innymi zainteresowanymi podmiotami.

Więcej informacji

Konsultacje społeczne w sprawie polityki UE w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Ocena europejskiej strategii w dziedzinie BHP na lata 2007–2012

Bezpieczeństwo i higiena pracy

László Andor – strona internetowa komisarza

Komisarz László Andor w serwisie Twitter

Zaprenumeruj bezpłatny biuletyn informacyjny Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego

Kontakt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar