Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 31. maijā

Veselība un drošība darbavietā: Komisija sāk sabiedrisko apspriešanu par turpmāko ES politiku

Eiropas Komisija sākusi sabiedrisko apspriešanu, lai, novērtējot ES 2007.–2012. gada stratēģiju par drošību un veselības aizsardzību darbā, gūtos rezultātus papildinātu ar pilsoņu idejām un komentāriem. Tai vajadzētu palīdzēt apzināt pašreizējās un nākotnē iespējamās problēmas šajā jomā, kā arī attiecīgos risinājumus, kas ļautu tās pārvarēt. Visi iedzīvotāji un organizācijas ir aicināti no 2013. gada 31. maija līdz 26. augustam iesaistīties šajā apspriešanā. Komentāri jo īpaši tiek gaidīti no personām, kas pārstāv dalībvalstu valsts iestādes, darba ņēmēju un darba devēju pārstāvības organizācijas, no ieinteresētajām personām un speciālistiem, kuriem ir interese par veselību un drošību aizsardzību darbavietā.

Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības komisārs Lāslo Andors: “Negadījumu skaits darbavietā nekad vēl nav bijis tik zems, un Eiropas Savienības darba drošības un arodveselības standarti citur pasaulē kalpo par paraugu. Ieguldījumi darba drošībā atmaksājas — uzlabojas darba ražīgums un personāla labsajūta, mazinās darba kavēšana un kadru mainība, pieaug apmierinātība ar darbu —, jo īpaši krīzes laikā. Tomēr šajā politikas jomā ir arī izaicinājumi, tāpēc mums visiem kopīgi jārod risinājumi, lai tos pārvarētu”.

Kā apspriešanas pamatdokumentu Eiropas Komisija šodien publicēja rezultātus, kas gūti, izvērtējot ES 2007.–2012. gada stratēģiju par drošību un veselības aizsardzību darbā.

Šī novērtējuma secinājumi apstiprina, ka darba drošības un arodveselības politikas Eiropas dimensija ir svarīga, īpaši attiecībā uz pozitīvo tendenci samazināties darba negadījumu skaitam, un ka ES stratēģija ir svarīga pūliņu saskaņošanā un rīcības orientēšanā.

Nākotnē darāmā vēl daudz, jo īpaši, lai uzlabotu darba drošības un arodveselības noteikumu izpildi mazos un vidējos uzņēmumos un mikrouzņēmumos, lai panāktu precīzāku uzraudzību un izstrādātu efektīvākus pierādījumu vākšanas rīkus, lai vairāk ņemtu vērā jaunos riskus un arodslimības un efektīvāk risinātu veselības problēmas, kas saistītas ar darbaspēka novecošanu.

Vispārīga informācija

Kopš 2002. gada ES ir pildījusi savu politisko lomu darba drošības un arodveselības jomā, piedāvājot daudzgadu stratēģijas, kuras pēc apspriešanas oficiāli apstiprinājusi Komisija un brīvprātīgi īstenojušas dalībvalstis un ieinteresētās personas.

Līdz šim pieņemtas divas stratēģijas par drošību un veselības aizsardzību darbā: pirmā laikposmam no 2002. līdz 2006. gadam, bet otrā – laikposmam no 2007. līdz 2012. gadam.

2007.–2012. gada stratēģija visām dalībvalstīm izvirzīja vērienīgu mērķi: par 25 % samazināt negadījumu skaitu darbavietā. Tika izvirzīti arī vairāki konkrēti mērķi, piemēram:

  • uzlabot ES tiesisko regulējumu attiecībā uz veselību un drošību darbavietā un minētā regulējuma izpildi;

  • pielāgot šo regulējumu pārmaiņām darbavietā;

  • izstrādāt saskaņotas valstu stratēģijas, kas pielāgotas katras konkrētās dalībvalsts vajadzībām;

  • sekmēt izmaiņas uzvedībā un veicināt preventīvu kultūru, iekļaujot visas sabiedrības slāņus.

Komisija 2011. gada aprīlī publicēja 2007.–2012. gada stratēģijas vidusposma pārskatu. Galīgais novērtējums tagad ir pieejams internetā. To sagatavoja, pamatojoties uz konsultācijām ar svarīgākajām šajā jomā ieinteresētajām personām: darba drošības un ardoveselības iestādēm dalībvalstīs, darba ņēmēju un darba devēju pārstāvības organizācijām ES un valstu līmenī, speciālistiem un citām šajā jomā ieinteresētajām personām.

Sīkāka informācija

Sabiedriskā apspriešana par ES jauno politiku attiecībā uz drošību un veselību darbavietā

ES 2007.–2012. gada stratēģija par drošību un veselības aizsardzību darbā — novērtējums

Veselība un drošība darbavietā

Lāslo Andora vietne

Lāslo Andors tviterī

Abonējiet e-pastā Eiropas Komisijas bezmaksas jaunumus par nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļautību

Kontaktpersonas:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar