Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gegužės 31 d.

Sveikata ir sauga darbe. Komisija pradeda viešas konsultacijas dėl būsimos ES politikos sistemos

Europos Komisija pradėjo viešas konsultacijas, per kurias siekiama gauti informacijos iš visuomenės ir sužinoti jos nuomonę atsižvelgiant į 2007–2012 m. Europos darbuotojų saugos ir sveikatos strategijos vertinimo rezultatus. Tai turėtų padėti nustatyti dabartinius ir būsimus darbuotojų saugos ir sveikatos srities uždavinius ir rasti jų sprendimo būdus. Šiose nuo 2013 m. gegužės 31 d. iki rugpjūčio 26 d. vyksiančiose konsultacijose raginami dalyvauti visi piliečiai ir organizacijos. Visų pirma laukiama valstybių narių valdžios institucijų, darbuotojams ir darbdaviams atstovaujančių organizacijų, suinteresuotųjų šalių ir specialistų, besidominčių saugos ir sveikatos darbe sritimi, nuomonių.

Už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Komisijos narys László Andoras sakė: „Nelaimingų atsitikimų darbe dabar įvyksta mažiau nei kada nors anksčiau, o Europos Sąjungos saugos ir sveikatos darbe standartai yra pavyzdys kitoms pasaulio valstybėms. Investicijos į saugą darbe atsiperka, ypač per krizę, nes didėja našumas, darbuotojų gerovė ir pasitenkinimas darbu, mažėja pravaikštų ir darbuotojų kaita. Tačiau šioje politikos srityje taip pat kyla problemų, ir jų sprendimus turime rasti drauge.

Kaip konsultacijų pagrindą Europos Komisija šiandien paskelbė 2007–2012 m. Europos darbuotojų saugos ir sveikatos strategijos vertinimo rezultatus.

Šio vertinimo išvadomis patvirtinama europinio saugos ir sveikatos darbe politikos matmens svarba, visų pirma dėl to, kad pastebima teigiama nelaimingų atsitikimų darbe sumažėjimo tendencija ir kad ES strategija buvo suteiktas bendras veiksmų pagrindas bei koordinuojamos pastangos.

Vis dėlto ateityje reikės nuveikti dar daugiau, visų pirma gerinant saugos ir sveikatos darbe nuostatų įgyvendinimą MVĮ ir labai mažose įmonėse, rengiant tikslesnes stebėjimo ir įrodymų rinkimo priemones, labiau telkiant dėmesį į kylančius pavojus ir profesines ligas bei veiksmingai sprendžiant saugos ir sveikatos darbe problemas, susijusias su darbingo amžiaus gyventojų senėjimu.

Pagrindiniai faktai

Nuo 2002 m. ES atlieka savo politinį saugos ir sveikatos darbe srities vaidmenį pasitelkdama daugiametes strategijas, kurias po konsultacijų oficialiai patvirtina Komisija ir savanoriškai įgyvendina valstybės narės bei suinteresuotosios šalys.

Iki šiol priimtos dvi saugos ir sveikatos darbe strategijos: pirmoji 2002 m. (ji taikyta iki 2006 m.), o antroji – 2007 m. (galiojo iki 2012 m.).

2007–2012 m. strategijoje visoms valstybėms narėms buvo iškeltas plataus užmojo siekis: 25 proc. sumažinti nelaimingų atsitikimų darbe skaičių. Be to, buvo nustatyta konkrečių tikslų, pavyzdžiui:

  • tobulinti ir veiksmingiau įgyvendinti saugai ir sveikatai darbe skirtą ES reguliavimo sistemą;

  • pritaikyti sistemą prie darbo aplinkos pokyčių;

  • parengti prie kiekvienos valstybės narės konkrečių aplinkybių pritaikytas nuoseklias nacionalines strategijas;

  • skatinti elgesio pokyčius ir puoselėti prevencijos kultūrą visoje visuomenėje.

2011 m. balandžio mėn. Komisija paskelbė 2007–2012 m. strategijos laikotarpio vidurio peržiūrą. Galutinis vertinimas dabar pateikiamas internete. Jo pagrindas – išsamios konsultacijos, kuriose dalyvavo visos pagrindinės šios srities suinteresuotosios šalys: už saugą ir sveikatą darbe atsakingos valstybių narių valdžios institucijos, darbuotojams ir darbdaviams ES ir nacionaliniu lygmeniu atstovaujančios organizacijos, specialistai ir kitos šios srities suinteresuotosios šalys.

Daugiau informacijos

Viešos konsultacijos dėl naujos ES saugos ir sveikatos darbe politikos sistemos

2007–2012 m. Europos darbuotojų saugos ir sveikatos strategijos vertinimas

Sveikata ir sauga darbe

László Andoro svetainė

László Andoro Twitter

Užsisakykite nemokamą Europos Komisijos užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties e. naujienlaiškį

Asmenys ryšiams:

Jonathan Todd, tel. +32 2 299 41 07

Cécile Dubois, tel. +32 2 295 18 83


Side Bar