Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 31. mai 2013

Euroopa Komisjon käivitab avaliku arutelu ELi töötervishoiu- ja tööohutuspoliitika uue raamistiku üle

Euroopa Komisjon on käivitanud avaliku arutelu, et koguda kokku üldsuse arvamused ELis 2007.–2012. aastal rakendatud tööohutus- ja töötervishoiustrateegia hindamise tulemuste kohta. Arutelu abil loodetakse välja selgitada selle valdkonna praegused ja tulevased probleemid ning püütakse leida neile lahendused. Kõikide inimeste ja organisatsioonide arvamusi oodatakse 31. maist kuni 26. augustini 2013. Eriti oodatud on liikmesriikide avaliku sektori asutuste esindajate, tööandjate ja töötajate esindusorganisatsioonide ning tööohutus- ja töötervishoiuküsimustega tegelevate sidusrühmade ja ekspertide arvamused.

Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor märkis selle kohta järgmist: „Õnnetusjuhtumite arv on praegu ELi ajaloo väikseim ning meie tööohutus- ja -tervishoiunormid on eeskujuks kogu ülejäänud maailmale. Tänu tööohutusse tehtavatele investeeringutele suurenevad tootlikkus ja töötajate heaolu, vähenevad töölt puudumiste arv ja tööjõu voolavus ning inimesed on oma tööga üha enam rahul, seda eriti kriisi ajal. Paraku esineb ka mitmeid probleeme, millele tuleb leida üheskoos lahendus.”

Arutelu lähtekohana avaldas Euroopa Komisjon täna aastateks 2007–2012 koostatud tööohutus- ja töötervishoiustrateegia hindamise tulemused.

Hindamistulemused kinnitavad üleeuroopalise tööohutus- ja -tervishoiupoliitika olulisust, seda eelkõige seoses tööõnnetuste arvu jätkuva vähenemisega ja ELi strateegia osatähtsusega ühistes jõupingutustes.

Teha on veel palju. Eelkõige peavad VKEd ja mikroettevõtjad paremini täitma tööohutus- ja töötervishoiunõudeid. Samuti tuleb välja töötada täpsemad kontrollimise ja tõendusmaterjali kogumise vahendid, rohkem tuleb keskenduda võimalikele riskidele ja kutsehaigustele ning aktiivselt tuleb tegelda tööealise elanikkonna vananemisega seotud probleemidega.

Taustteave

Alates 2002. aastast on komisjon pärast asjaosalistega nõu pidamist ametlikult heaks kiitnud mitmeaastased strateegiad, mida liikmesriigid ja valdkonna sidusrühmad on vabatahtlikult rakendanud.

Seni on vastu võetud kaks sellekohast strateegiat: esimene 2002. aastal, mis hõlmas kehtis kuni 2006. aastani, ning teine 2007. aastal, mis hõlmas ajavahemikku kuni 2012. aastani.

2007.–2012. aasta strateegias seati kõikidele liikmesriikidele kõrge eesmärk vähendada tööõnnetuste arvu 25% võrra. Peale selle määrati kindlaks ka mitmed sellised konkreetsed eesmärgid nagu:

  • täiustada ELi tööohutus- ja töötervishoiupoliitika õigusraamistikku ja rakendada seda paremini;

  • kohandada õigusraamistikku tööelus toimuvatele muutustele;

  • töötada välja iga ühtsed riiklikud strateegiad, mida on kohandatud vastavalt iga liikmesriigi olukorrale, ja

  • soodustada käitumisharjumiste muutmist ja edendada ennetustööd, mis on suunatud ühiskonna kõikidele liikmetele.

Aprillis 2011 avaldas komisjon 2007.–2012. aasta strateegia vaheülevaate. Nüüd on internetis saadaval lõplik hinnang, mille koostamisel lähtuti konsultatsioonidest, mis peeti kõikide valdkonna asjaosalistega, st liikmesriikide tööohutus- ja töötervishoiuasutustega, tööandjate ja töötajate esindusorganisatsioonidega ELis ja liikmesriikides, valdkonna ekspertide ja muude sidusrühmadega.

Lisateave

Public consultation on the new EU occupational safety and health policy framework

Evaluation of the European strategy on Safety and Health at Work 2007-2012

Töötervishoid ja -ohutus

László Andori veebisait

Vt László Andor Twitteris

Subscribe to the European Commission's free e-mail newsletter on employment, social affairs and inclusion

Kontaktisikud:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar