Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 31. května 2013

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Komise zahájila veřejnou konzultaci o budoucím politickém rámci

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci, aby se seznámila s názory veřejnosti v návaznosti na výsledky hodnocení Evropské strategie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2007–2012. To by mělo napomoci zjistit, jaké jsou současné problémy v oblasti bezpečnosti práce a zdraví na pracovišti a jaké by se mohly objevit v budoucnu, a najít řešení těchto problémů. Příspěvky mohou zasílat občané i organizace. Konzultace probíhá od 31. května do 26. srpna 2013. Komise uvítá zejména příspěvky od zástupců veřejných orgánů členských států, organizací zastupujících zaměstnance i zaměstnavatele a od zainteresovaných subjektů a odborníků, kteří se bezpečností a ochranou zdraví při práci zabývají.

László Andor, komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, uvedl: „Pracovní úrazy jsou v Evropské unii na historicky nejnižší úrovni a normy EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci slouží ostatním státům světa za vzor. Investice do bezpečnosti práce jsou přínosné zejména nyní během krize – pomáhají zlepšovat produktivitu a podmínky pro zaměstnance, snižovat absentérství a fluktuaci pracovníků a zvyšovat uspokojení z práce. Tato oblast politiky však rovněž čelí výzvám. Abychom je mohli řešit, musíme se na ně zaměřit společně“.

Jako podklad ke konzultaci zveřejnila dnes Evropská komise výsledky hodnocení Evropské strategie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2007–2012.

Závěry tohoto hodnocení potvrdily význam celoevropské politiky v této oblasti, zejména pozitivní trend snižování počtu pracovních úrazů a úlohu strategie EU při koordinaci úsilí a poskytování společného rámce pro konkrétní opatření.

Zbývá však vykonat ještě mnoho práce. Zejména je třeba zlepšit uplatňování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví v malých a středních podnicích a v mikropodnicích, vypracovat přesnější nástroje pro sledování a shromažďování důkazů, lépe se zaměřit na nová rizika a nemoci z povolání a efektivněji řešit problémy spojené se stárnutím obyvatelstva v aktivním věku.

Souvislosti

Od roku 2002 plní EU svou politickou úlohu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci prostřednictvím víceletých strategií formálně schválených Komisí po konzultacích a dobrovolně prováděných členskými státy a zúčastněnými stranami.

Zatím byly přijaty dvě strategie. První byla v roce 2002, která zahrnovala období do roku 2006, druhá byla přijata v roce 2007 a zahrnovala období do roku 2012.

Evropská strategie 2007–2012 stanovila ambiciózní cíl pro všechny členské státy: snížit počet pracovních úrazů o 25 %. Kromě toho byla stanovena řada konkrétních cílů, jako např.:

  • zdokonalení a lepší provádění regulačního rámce EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

  • přizpůsobení tohoto rámce změnám na pracovišti

  • provádění koherentních vnitrostátních strategií přizpůsobených specifickým podmínkám v každém členském státě

  • motivace změn v chování/návycích a podpora prevence zaměřující se na všechny vrstvy společnosti

V dubnu 2011 zveřejnila Komise přezkum strategie 2007–2012, který se týkal první poloviny období. Závěrečné hodnocení je nyní k dispozici online. Vychází z rozsáhlé konzultace, do které se zapojily všechny hlavní zainteresované strany v této oblasti: veřejné orgány členských států zabývající se bezpečností a ochranou zdraví při práci, organizace zastupující zaměstnance a zaměstnavatele na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni, odborníci a další.

Další informace

Veřejná konzultace o novém politickém rámci EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Hodnocení evropské strategie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2007–2012

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Internetové stránky komisaře László Andora

László Andor na Twitteru

Bezplatné zasílání elektronického zpravodaje Evropské komise o zamestnanosti, sociálních vecech a sociálním zaclenování

Kontaktní osoby:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar