Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 30 maj 2013

Överenskommelse om reformen av den gemensamma fiskeripolitiken välkomnas

Maria Damanaki, EU-kommissionär med ansvar för havsfrågor och fiske, välkomnar den överenskommelse om en ny, reformerad fiskeripolitiken för EU som har nåtts mellan ministerrådet och Europaparlamentet.

Överenskommelsen är kulmen på en långvarig process som inleddes med ett långt samrådsförfarande, som i sin tur ledde till att EU-kommissionen 2011 lade fram ett ambitiöst paketet med reformförslag. Den överenskommelse som nu gjorts har kommit till stånd efter en rad diskussioner mellan det irländska ordförandeskapet, under ledning av ministern för jordbruk, livsmedel och maritima frågor, Simon Coveney, och Europaparlamentet med kommissionen som stöd. De frågor som återstår att lösa rör fyra nyckelfrågor, nämligen målet om maximal hållbar avkastning, utkastförbud, regionalisering och förvaltning av flottkapaciteten.

– Detta är ett historiskt steg för alla som är verksamma inom fiskeri- och vattenbrukssektorerna, säger Maria Damanaki, EU-kommissionär med ansvar för havsfrågor och fiske, och fortsätter: – Sättet vi fiskar på kommer att ändras radikalt i framtiden.

  • 1. I dag banar vi väg för en hållbar framtid för våra fiskare och vår fiskerinäring.

    Detta gör vi genom att fiskbestånden återförs över hållbara nivåer, genom att anpassa våra fiskemöjligheter till vetenskapliga råd, genom att förbjuda utkast, dvs. fånga fisk och kasta tillbaka den död i havet och genom att stoppa allt annat slöseri.

  • 2. Dessa regler gäller även när vi fiskar utanför EU. Vi kommer fullt ut att följa internationell lag och fullgöra våra åtaganden.

  • 3. Alla beslut kommer inte längre att fattas i Bryssel. Mikroförvaltning kommer inte längre att vara den modell som används. Vi kommer i stället att arbeta med regionalisering, dvs. arbeta tillsammans med de regionala myndigheterna och de berörda aktörerna för att hitta specifika och skräddarsydda lösningar på varje problem.

  • 4. Vi kommer också att ändra vår marknadspolitik och informera konsumenterna bättre så att våra fiskare kan få de priser för fisken som den är värd.

Reformen av den gemensamma fiskeripolitiken är en stark motor för tillväxt och sysselsättning i en tid då Europa behöver det som mest.

Maria Damnaki fortsätter: – Jag är mycket tacksam för de enorma insatser som både Ulrike Rodust och Simon Conveney gjort med denna överenskommelse, och för deras engagemang. Jag vill också tacka ministerrådet och Europaparlamentet för deras öppna och välbalanserade handlingssätt under hela förhandlingsprocessen.

– Nästa steg för mig är att genomförande reformerna på samma proaktiva sätt och att se till att de blir till gagn för fiskerinäringen, medborgarna och Europas ekonomi, avslutar Maria Damanaki.

Bakgrund

Det övergripande målet med den reformerade fiskeripolitiken är att få ett slut på överfisket och att göra fisket hållbart ekologiskt, ekonomiskt och socialt sett. Reformen syftar till att skapa förutsättningar för en bättre framtid för fisk och fiskare, liksom för den marina miljön som de är beroende av. Den syftar till att återföra fiskbestånden till hållbara nivåer med hjälp av en vetenskapsbaserad hållning vid fastställandet av fiskemöjligheterna. Den syftar också till att stödja hållbar tillväxt inom sektorn, skapa arbetstillfällen i kustområden och i slutändan försörja EU-medborgarna med hälsosam fisk på ett hållbart sätt.

Reformen bidrar till Europa 2020-strategin och utgör en central del i strävan efter att säkerställa en mer konsekvent politik för EU:s havs- och kustområden genom att stärka stabila ekonomiska resultat i fiskerinäringen och öka sammanhållning i kustområdena.

Den gemensamma fiskeripolitiken skapades 1970 av de sex länder som grundade Europeiska gemenskapen för att bygga upp en gemensam marknad för fisk. Den har ändrats ett flertal gånger och den senaste stora reformen gjordes 2002.

Mer information

All information om reformen finns på följande webbsida:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_sv.htm

MEMO/13/482

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar