Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 30. mája 2013

Komisárka Damanakiová víta dohodu o reforme spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva

Európska komisárka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo Maria Damanakiová uvítala dohodu o novej reforme politiky v oblasti rybného hospodárstva pre EÚ, ktorú uzavreli Rada ministrov a Európsky parlament.

Dohodou sa završuje rozsiahly proces, ktorý začal zdĺhavým konzultačným procesom, na ktorého základe vznikol v roku 2011 ambiciózny balík reformných návrhov zo strany Európskej komisie. Terajšia dohoda sa dosiahla po mnohých diskusiách medzi írskym predsedníctvom, ktoré viedol minister poľnohospodárstva, potravinárstva a námorných záležitostí Simon Coveney, a Európskym parlamentom, pričom Komisia zohrávala úlohu sprostredkovateľa. Poslednými zostávajúcimi záležitosťami, ktoré bolo treba vyriešiť, súviseli so štyrmi kľúčovými otázkami spojenými s dosiahnutím maximálneho dosiahnuteľného výnosu, zákaz odvrhovania úlovkov, regionalizáciou a riadením kapacity flotily.

Komisárka Damanaki sa vyjadrila: „Toto je historický krok pre všetkých, ktorí pôsobia v odvetviach rybolovu a akvakultúry. Radikálne zmeníme spôsobom rybolovu v budúcnosti.

  • 1. Pripravujeme cestu pre udržateľnú budúcnosť našich rybárov a náš priemysel.

    Uskutočníme to obnovením zásob rýb nad udržateľné úrovne. Zosúladením našich rybolovných príležitostí s vedeckými odporúčaniami. Zastavením odvrhovania úlovkov, lovenia rýb a odhadzovaním mŕtvych rýb naspäť do mora, ako aj zastavením všetkých nehospodárnych postupov.

  • 2. Tie isté zásady budeme uplatňovať aj pri rybolove v zahraničí. Budeme plne rešpektovať medzinárodné právo a naše záväzky.

  • 3. Budeme musieť skončiť s praxou prijímania všetkých rozhodnutí v Bruseli. Mikroriadenie už nebude spôsobom, akým pracujeme. Prechádzame na regionalizáciu a spoluprácu s regionálnymi orgánmi a zúčastnenými stranami s cieľom nájsť špecifické riešenia na mieru pre každý problém.

  • 4. Napokon zmeníme našu obchodnú politiku prostredníctvom lepších informácií pre spotrebiteľov, aby naši rybári dostali za svoje úlovky zaplatené toľko, koľko si zaslúžia.

Reforma spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva je silným stimulom pre rast a pracovné miesta v čase, keď to Európa najviac potrebuje.

Som veľmi vďačná pani Rodustovej aj pánovi ministrovi Coveneymu za ich zaangažovanosť a neúnavné úsilie dosiahnuť tento cieľ. Takisto by som sa chcela poďakovať Rade ministrov a Európskemu parlamentu za ich otvorený a vyvážený prístup počas procesu rokovania.

Mojim ďalším krokom bude zaujať rovnaký proaktívny prístup k uplatňovaniu reforiem a zabezpečiť, aby boli úspechom pre priemysel, našich občanov a európske hospodárstvo.“

Súvislosti

Hlavným cieľom reformy politiky v oblasti rybného hospodárstva je ukončiť nadmerný rybolov a zabezpečiť udržateľnosť rybolovu z environmentálneho, hospodárskeho a sociálneho hľadiska. Cieľom reformy je vytvoriť podmienky pre lepšiu budúcnosť pre ryby a rybolov, ako aj pre morské prostredie, od ktorého závisia. Politika je zameraná na obnovenie zásob rýb späť na udržateľné úrovne prostredníctvom vedecky podloženého prístupu k stanoveniu rybolovných príležitostí. Jej cieľom je ďalej podporiť udržateľný rast v odvetví, vytvoriť pracovné príležitosti v pobrežných oblastiach a napokon občanom EÚ poskytnúť zdravé a udržateľné dodávky rýb.

Reforma prispieva k stratégii Európa 2020 a je dôležitou súčasťou úsilia o zabezpečenie súdržnejších politík pre moria a pobrežné oblasti EÚ prostredníctvom snahy o silnú hospodársku výkonnosť priemyslu a posilnenú súdržnosť v pobrežných regiónoch.

Spoločnú politiku v oblasti rybného hospodárstva začalo v roku 1970 šesť zakladajúcich členov Európskeho spoločenstva s cieľom vybudovať spoločný trh s rybami. Odvtedy prešla niekoľkými zmenami, pričom posledná významná reforma sa uskutočnila v roku 2002.

Ďalšie informácie

Viac informácií o reforme:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_en.htm

MEMO/13/482

Kontaktné osoby:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar