Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 30 maja 2013 r.

Komisarz Damanaki z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie reformy wspólnej polityki rybołówstwa

Maria Damanaki, europejska komisarz ds. rybołówstwa i gospodarki morskiej, z zadowoleniem przyjęła porozumienie w sprawie nowej, zreformowanej polityki rybołówstwa w UE osiągnięte przez Radę Unii Europejskiej i Parlament Europejski.

Porozumienie stanowi zwieńczenie szerokiego procesu zapoczątkowanego długotrwałymi konsultacjami, które z kolei doprowadziły do sformułowania ambitnego pakietu wniosków w sprawie reform przedłożonego w 2011 r. przez Komisję Europejską. Obecnie osiągnięte porozumienie pojawiło się w następstwie serii rozmów między prezydencją irlandzką pod przewodnictwem ministra rolnictwa, żywności i spraw morskich Simona Coveneya a Parlamentem Europejskim, w których Komisja pełniła rolę moderatora. Ostatnie kwestie, które pozostały do rozwiązania, dotyczyły czterech najważniejszych zagadnień: celu związanego z maksymalnym podtrzymywalnym połowem, zakazu odrzutów, regionalizacji i zarządzania zdolnością połowową floty.

Komisarz Damanaki powiedziała: „Jest to historyczny krok dla wszystkich podmiotów działających w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Radykalnie zmienimy sposób prowadzenia w przyszłości połowów.

  • 1. Torujemy drogę do stworzenia zrównoważonej przyszłości naszych rybaków i naszych przedsiębiorstw.

    Dokonamy tego dzięki odbudowaniu zasobów rybnych powyżej poziomu gwarantującego zrównoważenie. Poprzez dostosowanie uprawnień do połowów do opinii naukowych. Poprzez powstrzymanie odrzutów, poławianie i wyrzucanie martwych ryb z powrotem do morza oraz zaprzestanie wszelkich innych form marnotrawstwa.

  • 2. Zastosujemy te same zasady przy połowach poza granicami Unii. Będziemy w pełni respektować przepisy prawa międzynarodowego i przestrzegać naszych zobowiązań.

  • 3. Zrezygnujemy z podejmowania wszystkich decyzji w Brukseli. Nie będziemy więcej stosować zarządzania w mikroskali. Opowiadamy się za regionalizacją, współpracą z regionalnymi organami władzy i zainteresowanymi stronami w celu znajdowania dostosowanych do potrzeb rozwiązań każdej kwestii.

  • 4. Wreszcie, zmienimy naszą politykę rynkową poprzez dostarczenie konsumentom lepszych informacji, tak by nasi rybacy uzyskali za ryby należną cenę.

Reforma wspólnej polityki rybołówstwa jest silnym czynnikiem pobudzenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w czasie, gdy Europa najbardziej tego potrzebuje.

Jestem bardzo wdzięczna pani Rodust i ministrowi Coveneyowi za ich zaangażowanie i niestrudzone wysiłki na rzecz osiągnięcia tego porozumienia. Pragnę również podziękować przedstawicielom Rady Unii Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu za ich otwarte i wyważone podejście w całym procesie negocjacyjnym.

Następnym etapem będzie, moim zdaniem, przyjęcie takiej samej aktywnej postawy na rzecz wdrożenia reform, aby zapewnić, że przyniosą one sukces sektorowi, naszym obywatelom i gospodarce europejskiej”.

Kontekst

Nadrzędnym celem zreformowanej polityki rybołówstwa jest położenie kresu przełowieniu i zapewnienie zrównoważonego charakteru rybołówstwa pod względem środowiskowym, ekonomicznym i społecznym. Reforma ma na celu ustalenie warunków pozwalających na zapewnienie lepszej przyszłości zasobom ryb i rybołówstwu, a także środowisku morskiemu. Celem polityki jest przywrócenie zasobom ryb poziomów gwarantujących zrównoważenie przez przyjęcie opartego na wiedzy naukowej podejścia do ustalania wielkości dopuszczalnych połowów. Ponadto polityka ma wspierać zrównoważony wzrost w sektorze, tworzyć możliwości zatrudnienia na obszarach przybrzeżnych i w ostatecznym rozrachunku zapewnić obywatelom UE zdrowe i zrównoważone zaopatrzenie w ryby.

Reforma przyczynia się do realizacji strategii „Europa 2020” i stanowi kluczowy element intensywnego działania na rzecz zapewnienia bardziej spójnych strategii politycznych dotyczących mórz i obszarów przybrzeżnych w UE przez dążenie do solidnych wyników gospodarczych sektora morskiego i większej spójności w regionach przybrzeżnych.

Wspólna polityka rybołówstwa została zapoczątkowana w 1970 r. przez sześć państw założycielskich Wspólnoty Europejskiej w celu zapewnienia wspólnego rynku ryb. Od tego czasu była kilkakrotnie zmieniona, a ostatnią gruntowną reformę przeprowadzono w 2002 r.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje na temat reformy:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_pl.htm

MEMO/13/482

Kontakt:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar