Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 30. maijā

Komisāre Damanaki atzinīgi vērtē vienošanos par kopējās zivsaimniecības politikas reformu

Zivsaimniecības un jūrlietu komisāre Marija Damanaki ir paudusi gandarījumu par Ministru padomes un Eiropas Parlamenta panākto vienošanos par jaunu, reformētu Eiropas Savienības zivsaimniecības politiku.

Ar šo vienošanos ir sekmīgi noslēdzies paplašināts process, kas sākās ar ilgstošu apspriešanos, kuras rezultātā Eiropas Komisija izstrādāja vērienīgu 2011. gada reformas priekšlikumu paketi. Pirms tikko panāktās vienošanās tika risināta virkne sarunu starp prezidentvalsti Īriju lauksaimniecības, pārtikas lietu un jūrlietu ministra Saimona Kovnija [Simon Coveney] vadībā un Eiropas Parlamentu, Komisijai darbojoties kā koordinatoram. Pēdējie atlikušie jautājumi, kam bija jāmeklē risinājums, bija saistīti ar četriem galvenajiem aspektiem: maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma mērķi, izmetumu aizliegumu, reģionalizāciju un flotes kapacitātes pārvaldību.

Komisāre Damanaki sacīja: “Šis ir vēsturisks notikums visiem, kas darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē. Nākotnē mēs radikāli mainīsim veidu, kādā notiek zveja.

  • 1. Mēs bruģējam ceļu uz zvejnieku un nozares ilgtspējīgu nākotni.

    Šim nolūkam panāksim to, ka zivju krājumi pārsniedz ilgtspējīgu apmēru, salāgosim zvejas iespējas ar zinātniskajiem ieteikumiem, pieliksim punktu izmetumiem, proti, tam, ka zivis tiek nozvejotas un vēlāk beigtas izmestas atpakaļ jūrā, un citai izšķērdīgai praksei.

  • 2. Turklāt tos pašus principus mēs piemērosim arī zvejai aizrobežu ūdeņos. Mēs pilnībā ievērosim starptautiskās tiesības un mūsu saistības.

  • 3. Mēs vēlamies izbeigt to, ka visi lēmumi vienmēr tiek pieņemti Briselē. Turpmāk vairs nenodarbosimies ar sīkumainu pārvaldību. Mēs ieviesīsim reģionalizāciju un sadarbosimies ar reģionālajām iestādēm un ieinteresētajām personām, lai katrai problēmai rastu īpašus un pielāgotus risinājumus.

  • 4. Visbeidzot, mēs mainīsim tirgus politiku un sniegsim patērētājiem labāku informāciju, lai zvejnieki par zivīm varētu saņemt to vērtībai atbilstošu samaksu.

KZP reforma ir nozīmīgs izaugsmes un nodarbinātības dzinējspēks – laikā, kad Eiropai tas nepieciešams visvairāk.

Esmu ļoti pateicīga gan Rodustes kundzei, gan Kovnija kungam par viņu entuziasmu un nerimtīgajiem centieniem vienošanās labā. Vēlos pateikties arī Ministru padomei un Eiropas Parlamentam par atvērto un līdzsvaroto pieeju visā sarunu procesā.

Nākamais solis, manuprāt, ir tikpat aktīvi darboties reformu īstenošanā, lai tās patiešām dotu labumu nozarei, iedzīvotājiem un Eiropas ekonomikai.”

Vispārīga informācija

Reformētās zivsaimniecības politikas galvenais mērķis ir izbeigt pārzveju un panākt no vides, ekonomiskā un sociālā viedokļa ilgtspējīgu zveju. Reforma ir vērsta uz to, lai izveidotu apstākļus, kas nodrošinās labvēlīgāku nākotni gan zivīm, gan zvejniecībām, kā arī jūras videi, kas ir to pamatā. Politikas mērķis ir panākt, lai zivju krājumi atgūtu ilgtspējīgu apmēru, un tam ir izvēlēta uz zinātniskiem datiem balstīta pieeja zvejas iespēju noteikšanā. Turklāt tās mērķis ir atbalstīt ilgtspējīgu nozares izaugsmi, radīt darba iespējas piekrastes apgabalos un, visbeidzot, nodrošināt ES iedzīvotāju ilgtspējīgu apgādi ar veselīgiem zivju produktiem.

Reforma palīdz īstenot stratēģiju “Eiropa 2020” un ir nozīmīga daļa no centieniem nodrošināt saskaņotākas rīcībpolitikas attiecībā uz ES jūrām un piekrastēm, strādājot pie tā, lai panāktu stabilākus nozares ekonomiskos rādītājus un labāku kohēziju piekrastes reģionos.

Kopējo zivsaimniecības politiku 1970. gadā izveidoja sešas Eiropas Kopienas dibinātājvalstis, lai nodrošinātu zivju produktu kopējo tirgu. Kopš tā laika politika ir vairākkārt grozīta, un tās iepriekšējā būtiskā reforma norisinājās 2002. gadā.

Papildu informācija

Visas ziņas par reformu atrodamas:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_en.htm

MEMO/13/482

Kontaktpersonas:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar