Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 30. mai 2013

Ühise kalanduspoliitika reformi kokkulepe on saavutatud

Euroopa Komisjoni kalanduse ja merenduse volinik Maria Damanaki väljendas heameelt kokkuleppe üle, mis saavutati ministrite nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel uue, reformitud kalanduspoliitika suhtes.

Selle kokkuleppega tipneb laiendatud protsess, mis algas ulatuslike konsultatsioonidega. Need omakorda tõid kaasa Euroopa Komisjoni 2011. aasta ambitsioonika reformiettepanekute paketi. Praeguseks saavutatud kokkuleppele jõuti pärast mitmeid läbirääkimisvoorusid eesistujariigi Iirimaa (põllumajandus-, toidu- ja merendusministri Simon Coveney juhtimisel) ja Euroopa Parlamendi vahel, kelle vahendajana tegutses komisjon. Viimased lahendamist vajavad probleemid olid seotud nelja põhiteemaga: maksimaalse jätkusuutliku saagikuse eesmärk, saagi vette tagasi laskmise keelustamine, piirkonnapõhine haldamine ja laevastiku püügivõimsuse reguleerimine.

Volinik Damanaki ütles: „See on ajalooline samm kõigile kalandus- ja vesiviljelussektoris osalejatele. Muudame otsustavalt seda, kuidas me tulevikus kala püüdma hakkame.

• 1. Praegu sillutame teed kalurite ja kalanduse tuleviku kindlustamiseks.

Selleks taastame kalavarud jätkusuutliku saagikuse tasemest kõrgemal tasemel ja kooskõlastame püügivõimalused teaduslike nõuannete põhjal. Peatame püütud saagi merre tagasi heitmise ja ka igasuguse muu raiskava tegevuse.

• 2. Lähtume samadest põhimõtetest ka siis, kui püüame kala teiste riikide vetes. Austame täielikult rahvusvahelist õigust ja täidame võetud kohustused.

• 3. Me ei lase kõike enam otsustada Brüsselis. Enam ei tegele me mikrotasandi juhtimisega. Tulevikus haldame kalandust piirkonnapõhiselt, teeme koostööd piirkondlike ametiasutuste ja sidusrühmadega, et leida igale probleemile konkreetne individuaalne lahendus.

• 4. Lõpuks muudame oma turupoliitikat, teavitades paremini tarbijaid. Nii saavad meie kalurid kala eest sellist hinda, mida see väärt on.

Ühise kalanduspoliitika reform on võimas hoob majanduskasvu suurendamiseks ja töökohtade loomiseks ajal, mil Euroopa seda kõige rohkem vajab.

Olen väga tänulik nii pr Rodustile kui ka minister Coveneyle nende pühendumuse ja väsimatute jõupingutuste eest selle küsimuse käsitlemisel. Ühtlasi soovin tänada ministrite nõukogu ja Euroopa Parlamenti nende avatud ja tasakaalustatud lähenemisviisi eest kogu läbirääkimiste aja jooksul.

Minu järgmine samm on võtta reformide elluviimisel sama aktiivne hoiak, et tagada nende kaudu edu ettevõtjatele, meie kodanikele ja Euroopa majandusele”.

Taust

Reformitud ühise kalanduspoliitika üldeesmärk on teha lõpp ülepüügile, muuta kalandus jätkusuutlikuks keskkonna seisukohast ning ka majanduslikult ja sotsiaalselt. Reformi eesmärk on luua tingimused selleks, et nii kalavarude kui ka kalanduse tulevik, samuti neid toetava merekeskkonna seisund paraneks. Poliitika eesmärk on tuua kalavarud tagasi jätkusuutlikule tasemele, kasutades kalapüügivõimaluste kindlaksmääramisel teadusuuringutel põhinevat lähenemisviisi. Samuti soovitakse toetada jätkusuutlikku majanduskasvu kalandussektoris, luua töövõimalusi rannikualadel ja lõpuks tagada ELi kodanike pidev varustatus tervisliku kalaga.

Reform aitab saavutada Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärke ja on oluline osa püüdlusest tagada ELi meresid ja rannikualasid hõlmav ühtsem poliitika. Selleks tuleb saavutada tugev majanduskasv kalanduses ja rannikualade suurem ühtekuuluvus.

Ühise kalanduspoliitika algatasid 1970. aastal Euroopa Ühenduse kuus asutajaliiget, et luua ühine kalandusturg. Seda on mitu korda muudetud, viimane suur reform tehti 2002. aastal.

Lisateave

Reformi kohta leiate kõik üksikasjad järgmiselt veebilehelt:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_en.htm

MEMO/13/482

Kontaktisikud:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar