Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2013

Η Επίτροπος Δαμανάκη χαιρετίζει τη συμφωνία για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Η κα Μαρία Δαμανάκη, το αρμόδιο για τη Θαλάσσια Πολιτική και την Αλιεία μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Συμβουλίου Υπουργών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με νέα μεταρρυθμισμένη αλιευτική πολιτική της ΕΕ.

Η συμφωνία αποτελεί το επιστέγασμα παρατεταμένης διαδικασίας, που ξεκίνησε με μακροχρόνιες διαβουλεύσεις, οι οποίες με τη σειρά τους απέδωσαν, το 2011, μια φιλόδοξη δέσμη προτάσεων μεταρρύθμισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε τώρα είναι το αποτέλεσμα σειράς συνομιλιών μεταξύ της ιρλανδικής προεδρίας ― με επικεφαλής τον Simon COVENEY, Υπουργό Γεωργίας, Τροφίμων και Αλιείας ― και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την Επιτροπή ως διαμεσολαβητή. Τα τελευταία εκκρεμούντα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν αφορούν τέσσερις βασικούς άξονες: μέγιστη βιώσιμη απόδοση, απαγόρευση των απορρίψεων, περιφερειοποίηση και διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας.

Η Επίτροπος Δαμανάκη δήλωσε: «Πρόκειται για ιστορικό βήμα για όλους εκείνους που εμπλέκονται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Θα αλλάξουμε ριζικά τον τρόπο που αλιεύουμε στο μέλλον.

  1. 1. Ανοίγουμε τον δρόμο για να είναι βιώσιμο το μέλλον των αλιέων μας και του κλάδου.

    Θα το επιτύχουμε επαναφέροντας τα αλιευτικά αποθέματα πάνω από τα βιώσιμα επίπεδα. Ευθυγραμμίζοντας τις αλιευτικές μας δυνατότητες με τις επιστημονικές συμβουλές. Σταματώντας την απόρριψη αλιευμάτων, δηλαδή να αλιεύουμε και να ξαναρίχνουμε τα αλιεύματα νεκρά πίσω στη θάλασσα, και σταματώντας κάθε άλλη σπάταλη πρακτική.

  1. 2. Θα εφαρμόζουμε επίσης τις ίδιες αρχές όταν αλιεύουμε στο εξωτερικό. Θα τηρούμε απόλυτα το διεθνές δίκαιο και τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει.

  2. 3. Θα σταματήσουμε να λαμβάνουμε όλες τις αποφάσεις στις Βρυξέλλες. Η μικροδιαχείριση δεν θα είναι πια ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε. Θα προχωρήσουμε σε αποκέντρωση προς τις περιφέρειες, με σκοπό τη συνεργασία με τις περιφερειακές αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη για την εξεύρεση ειδικών και εξατομικευμένων λύσεων για κάθε πρόβλημα.

4. Τέλος, θα αλλάξουμε πολιτική αγοράς, παρέχοντας καλύτερη πληροφόρηση στους καταναλωτές, ούτως ώστε οι αλιείς μας να έχουν για τα αλιεύματά τους τις τιμές που τους αξίζουν.

Η μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής αποτελεί σημαντικό παράγοντα προώθησης της ανάπτυξης και της απασχόλησης, σε μια περίοδο που η Ευρώπη την έχει πολύ μεγάλη ανάγκη.

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τόσο την κα Rodust, όσο και τον Υπουργό COVENEY για τη στράτευσή τους και τις άοκνες προσπάθειες που κατέβαλαν για την επίτευξη της εν λόγω συμφωνίας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το Συμβούλιο Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανοικτή και ισορροπημένη προσέγγισή τους καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Το επόμενο βήμα, κατά τη γνώμη μου, είναι να ακολουθήσουν την ίδια προορατική στάση όσον αφορά την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία τους προς όφελος του κλάδου, των πολιτών μας και της οικονομίας της Ευρώπης.»

Ιστορικό

Πρωταρχικός στόχος της μεταρρυθμισμένης αλιευτικής πολιτικής είναι να σταματήσει η υπεραλίευση και να καταστεί βιώσιμη η αλιεία από περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική άποψη. Με τη μεταρρύθμιση επιδιώκεται να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που θα διασφαλίσουν καλύτερο μέλλον για τα αλιεύματα και τους αλιείς, καθώς και για το θαλάσσιο περιβάλλον από το οποίο εξαρτώνται αμφότερα. Σκοπός της πολιτικής είναι να επανέλθουν τα ιχθυαποθέματα σε βιώσιμα επίπεδα, με την υιοθέτηση προσέγγισης τεκμηριωμένης με αποδεικτικά στοιχεία για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων. Επιπλέον, η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στην υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του αλιευτικού τομέα, στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στις παράκτιες περιοχές και, εν κατακλείδι, στον αειφόρο εφοδιασμό των πολιτών της ΕΕ με υγιεινά ψάρια.

Η μεταρρύθμιση συμβάλλει στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και αποτελεί καίριο στοιχείο της πορείας για την εξασφάλιση συνεκτικότερων πολιτικών για τις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές της ΕΕ, με την επιδίωξη ισχυρών οικονομικών επιδόσεων του κλάδου και ενίσχυση της συνοχής στις παράκτιες περιοχές.

Την Κοινή Αλιευτική Πολιτική εγκαινίασαν το 1970 τα έξι ιδρυτικά μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με στόχο να εξασφαλίσουν κοινή αγορά ψαριών. Στη συνέχεια, έχει επανειλημμένως υποστεί αλλαγές, με την τελευταία μείζονα μεταρρύθμιση το 2002.

Περισσότερες πληροφορίες

Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τη μεταρρύθμιση είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_el.htmh

MEMO/13/482

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar