Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 30. maj 2013

Kommissær Maria Damanaki glæder sig over aftalen om reform af den fælles fiskeripolitik

Maria Damanaki, medlem af Kommissionen med ansvar for fiskeri og maritime anliggender, glæder sig over den aftale om en ny revideret fiskeripolitik, der er blevet indgået mellem Ministerrådet og Europa-Parlamentet.

Aftalen er udtryk for fuldførelsen af en omfattende proces, der indledtes med en langvarig høringsprocedure, som på sin side førte til, at Europa-Kommissionen i 2011 fremlagde en ambitiøs pakke med reformforslag. Den aftale, der nu er indgået, er kommet i stand efter en række drøftelser mellem det irske formandskab under ledelse af ministeren for landbrug, fødevarer og fiskeri, Simon Coveney, og Europa-Parlamentet med Kommissionen som facilitator. De sidste udestående spørgsmål vedrørte følgende fire nøgleemner: Målet om maksimalt bæredygtigt udbytte, udsmidsforbud, områdeopdeling og forvaltning af flådekapaciteten.

Kommissær Damanaki udtalte: "Dette er et historisk skridt for alle inden for fiskeri- og akvakultursektoren. Vi vil for fremtiden radikalt ændre den made, vi fisker på.

1. Vi lægger fundamentet til en bæredygtig fremtid for fiskerne og fiskerisektoren. Dette vil vi gøre ved at bringe fiskebestandene over de bæredygtige niveauer, ved at bringe vore fiskerimuligheder på linje med fagkundskabens råd, ved at sætte en stopper for fangst af fisk, der smides døde tilbage i havet og ved at sætte en stopper for alle andre former for ressourcespild.

2. Vi vil også anvende de samme principper, når vi fisker uden for EU's farvande. Vi vil fuldt ud overholde folkeretten og vore forpligtelser.

3. Alle vigtige beslutninger vil ikke længere blive truffet i Bruxelles, og mikroforvaltning vil ikke længere være en måde, som vi vil arbejde på. Vi vil satse for regionale løsninger, og vi vil samarbejde med de regionale myndigheder og interessenter i bestræbelserne på at finde specifikke og skræddersyede løsninger på de enkelte problemer.

4. Vi vil endelig ændre vores markedspolitik ved at bibringe forbrugerne bedre information, så fiskerne kan opnå den pris for deres fisk, som de er værd.

Reformen udgør en markant drivkraft til vækst og beskæftigelse på et tidspunkt, hvor Europa har mest behov for det.

Jeg er meget taknemmelig for både Ulrike Rodust og Simon Coveneys engagement og utrættelige bestræbelser på at nå frem til denne aftale. Jeg vil også takke Ministerrådet og Europa-Parlamentet for deres åbne og afbalancerede tilgang til forhandlingsprocessen.

Mit næste skridt bliver at følge gennemførelsen af reformerne proaktivt, således at jeg kan sørge for, at de bliver en succes for fiskeriet, borgerne og Europas økonomi".

Baggrund

Det overordnede formål med reformen af fiskeripolitikken er at bringe overfiskning til ophør og gøre fiskeriet miljømæssigt, økonomisk og socialt bæredygtigt. Reformen har til formål at skabe de rette betingelser for en bedre fremtid for såvel fisk og fiskeriet som for det havmiljø, der er deres grundlag. Med denne politik tilstræbes det at bringe fiskebestandene tilbage til bæredygtige niveauer ved at følge en viden(skabs)baseret fremgangsmåde ved fastlæggelsen af fiskerimuligheder. Det tilstræbes herved endvidere at støtte en bæredygtig vækst inden for sektoren, at tilvejebringe beskæftigelses­muligheder i kystområderne og i sidste ende at forsyne EU-borgerne med sunde fisk på et bæredygtigt grundlag.

Reformen bidrager til Europa 2020-strategien og udgør en central del af indsatsen for at sikre større indbyrdes sammenhæng mellem politikkerne for EU's have og kystområder, idet der arbejdes hen imod en økonomisk velfungerende sektor og større samhørighed i kystregionerne.

Den fælles fiskeripolitik blev oprindelig iværksat i 1970 af de seks stiftende medlemmer af Det Europæiske Fællesskab for at skabe et fælles marked for fisk. Den er siden blevet ændret flere gange, herunder ved den seneste større reform i 2002.

Flere oplysninger

For en detaljeret redegørelse for reformen henvises til:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_da.htm

MEMO/13/482

Kontaktpersoner :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar