Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 30. mája 2013

Rybolovné možnosti na rok 2014: ďalšia fáza ukončovania nadmerného lovu

Z aktuálnych údajov o populáciách rýb vo vodách EÚ vyplýva, že úsilie Európskej komisie o ukončenie nadmerného lovu začína prinášať ovocie. Komisia dnes prijala konzultačný dokument, v ktorom podáva správu o stave populácií rýb v Európe a formuluje svoje zámery pri navrhovaní rybolovných možností na rok 2014. Z posúdených populácií rýb vo vodách EÚ v severovýchodnej oblasti Atlantického oceánu sa nadmerne loví 39 %, pričom ešte minulý rok to bolo 47 % a v roku 2005 až 95 % populácií. Začínajú sa ukazovať nezanedbateľné výhody politiky aj pre odvetvie rybolovu – dôkazom sú údaje o ziskoch, z ktorých vyplýva 40 % nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Napriek tomu sa naďalej musíme usilovať o pokrok.

Maria Damanakiová, komisárka pre námorné záležitosti a rybárstvo, vyhlásila: „Z týchto údajov vidíme, že zodpovedné opatrenia na riadenie rybolovu môžu fungovať a skutočne aj fungujú. Musíme však zintenzívniť úsilie, aby sa nám podarilo do stanoveného cieľového termínu ukončiť nadmerný lov. Na to musíme dovŕšiť reformu spoločnej rybárskej politiky.“

Komisia prostredníctvom tohto každoročne koncipovaného dokumentu žiada členské štáty a zainteresované strany o ich názory na stanovenie celkového povoleného výlovu (TAC), kvót a rybolovného úsilia (počet dní na mori) na nasledujúci rok. Z dokumentu je zrejmé, že úsilie Komisie o ukončenie nadmerného lovu začína prinášať ovocie. V súčasnosti je v európskych moriach 25 populácií rýb, o ktorých sa vie, že nie sú lovené nadmerne, pričom v roku 2005 také populácie boli len dve.

Zlepšuje sa vedecký základ posudzovania stavu populácií rýb. Nové metódy, ktoré vypracovala Medzinárodná rada pre výskum mora (ICES) prinášajú vedecké odporúčania, ktoré sa v porovnaní s minulým rokom týkajú (až) 30 ďalších populácií.

V priemerných čistých ziskoch rybárskej flotily EÚ sa od roku 2011 zaznamenal 40 % nárast, čo je dôkazom, že výsledkom zníženia nadmerného lovu je lepší príjem rybárov, hoci náklady na palivo predstavujú pre flotilu dodatočnú záťaž.

Komisia si želá, aby sa odvetvie budúci rok pridŕžalo vedeckých odporúčaní. Pri populáciách, na ktoré sa vzťahujú dlhodobé plány riadenia, by sa TAC a miera rybolovného úsilia mali určiť v súlade s platnými plánmi (právna požiadavka). Pri ostatných populáciách rýb, na ktoré sa tieto plány nevzťahujú, by TAC mali vychádzať z vedeckých odporúčaní, pričom cieľom by malo byť ukončenie nadmerného lovu do roku 2015. Ak nie sú dostupné žiadne odporúčania, mala by sa uplatňovať zásada predbežnej opatrnosti.

Súvislosti

Populácie vo vodách EÚ v severovýchodnej časti Atlantického oceánu, ktoré v roku 2012 podľa posúdení neboli lovené nadmerne, sú:

Druh

Oblasť

treska belasá

severovýchod Atlantického oceánu

treska

Keltské more a Lamanšský prieliv

východné Baltské more

solea európska

Skagerrak, Kattegat a Baltské more

západná oblasť Lamanšského prielivu

oblasť na juhozápade Írska

Keltské more

treska jednoškvrnná

Severné more, Skagerrak a Kattegat

Rockall

oblasť na západe Škótska

sleď atlantický

Severné more

oblasť na západe Škótska

Írske more

Keltské more

západné Baltské more

Botnický záliv a Botnické more

Kalkany rodu Lepidorhombus

Severné more a oblasť na západe Škótska

homár štíhly

Skagerrak a Kattegat

Severné more

oblasť na západe Škótska

platesa veľká

Severné more

treska tmavá

Severné more a oblasť na západe Škótska

šprota severná

Baltské more

ostroň bieloškvrnitý

všetky oblasti

treska merlang

Keltské more

Stav populácií rýb, pri ktorých možno vykonávať vedecké posúdenie, sa v uplynulých rokoch zlepšil. V severovýchodnej oblasti Atlantického oceánu a okolitých moriach počet nadmerne lovených populácií klesol z 32 z 34 populácií v roku 2005 na 16 zo 41 populácií v roku 2012, teda z 94 % na 39 %. Pokiaľ ide o Stredozemné more a Baltské more, dostatočné údaje existujú vzhľadom na 85 populácií, z ktorých 75 (teda 88 %) je lovených nadmerne.

Ďalšie informácie o konzultačnom dokumente:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar