Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 30. mai 2013

Püügivõimalused 2014. aastaks ja eesmärk lõpetada ülepüük

Viimased andmed ELi vetes leiduvate kalavarude kohta näitavad, et Euroopa Komisjoni jõupingutused ülepüügile lõpu tegemiseks on end ära tasunud. Täna vastu võetud konsultatsioonidokumendis räägib Euroopa Komisjon Euroopa kalavarude seisukorrast ja esitab oma ettepanekud kalapüügivõimaluste kohta 2014. aastal. 39% Kirde-Atlandi ELi vete kalavarudest, mille kohta on antud hinnang, on praegu ülepüütud, võrreldes 47% eelmisel aastal ja 95% 2005. aastal. Vastav poliitika on hakanud tooma kalamajandusele tegelikku kasu ning uusimad andmed näitavad, et ka kasum on 40% suurem kui eelmisel aastal. Siiski tuleb veel palju ära teha.

ELi merenduse ja kalanduse volinik Maria Damanaki märkis: „Need arvud näitavad, et kalamajanduse vastutustundlik juhtimine on tõesti võimalik ja see töötab. Siiski peame tegema veel suuremaid jõupingutusi, et lõpetada ülepüük kokkulepitud tähtajaks. Selleks on meil vaja lõpule viia ühise kalanduspoliitika reform.”

Selle iga-aastase dokumendi kaudu küsib komisjon liikmesriikide ja sidusrühmade arvamusi lubatud kogupüügi, kvootide ja püügikoormuse (merel viibitavad päevad) kehtestamiseks järgmiseks aastaks. Dokumendist nähtub, et komisjoni jõupingutused ülepüügile lõpu tegemiseks hakkavad vilja kandma. Praegu on Euroopa meredes juba 25 kalavaru, mille kohta on teada, et need ei ole ülepüütud, võrreldes sellega, et 2005. aastal oli ainult kaks sellist kalavaru.

Kalavarude hindamiseks vajalik teadusbaas tugevneb. Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) poolt kasutusele võetud uued meetodid tähendavad seda, et eelmise aastaga võrreldes on nõuanded kättesaadavad veel 30 varu kohta.

ELi kalalaevastiku keskmine puhaskasum on alates 2011. aastast suurenenud umbes 40%, mis näitab, et ülepüügi vähenemise järel suureneb kalurite sissetulek, kuigi kütusehindade tõus paneb lisakoormuse kogu laevastikule.

Järgmiseks aastaks püügivõimaluste eraldamisel soovib komisjon kinni pidada teaduslikest nõuannetest. Pikaajaliste majandamiskavadega hõlmatud kalavarude lubatud kogupüük ja püügikoormuse tase tuleb kindlaks määrata vastavalt kehtivatele kavadele (juriidiline nõue). Muude, kavadega hõlmamata kalavarude lubatud kogupüük peaks põhinema teaduslikul nõuandel, pidades silmas eesmärki kaotada ülepüük 2015. aastaks. Kui teaduslikku nõuannet ei ole, tuleb tugineda ettevaatusprintsiibile.

Taustteave

Kirde-Atlandi ELi vete kalavarud, mida hinnangute kohaselt ei ole 2012. aastal ülepüütud:

Liik

Piirkond

Põhjaputassuu

Atlandi ookeani kirdeosa

Tursk

Keldi meri ja La Manche’i väin

Läänemere idaosa

Harilik merikeel

Skagerrak, Kattegat ja Läänemeri

La Manche’i lääneosa

Iirimaast edelasse jäävad veed

Keldi meri

Kilttursk

Põhjameri, Skagerrak ja Kattegat

Rockalli piirkond

Šotimaast lääne poole jäävad veed

Heeringas/räim

Põhjameri

Šotimaast lääne poole jäävad veed

Iiri meri

Keldi meri

Läänemere lääneosa

Botnia laht ja Botnia meri

Megrimid

Põhjameri ja Šotimaast lääne poole jäävad veed

Norra salehomaar

Skagerrak ja Kattegat

Põhjameri

Šotimaast lääne poole jäävad veed

Atlandi merilest

Põhjameri

Põhjaatlandi süsikas

Põhjameri ja Šotimaast lääne poole jäävad veed

Kilu

Läänemeri

Harilik ogahai

Kõik piirkonnad

Merlang

Keldi meri

Nende kalavarude olukord, mille kohta oli võimalik anda teaduslik hinnang, on viimastel aastatel paranenud. Ülepüütud kalavarude arv Atlandi ookeani kirdeosas ja lähimeredel on langenud – kui 2005. aastal oli 34 varust 32 ülepüütud, siis 2012. aastal oli 41 varust 16 ülepüütud, seega langus 94 %-lt 39 %-le. Vahemere ja Musta mere kalavarudest on piisavad andmed 85 kalavaru kohta. Neist 75 (88%) on ülepüütud.

Täpsemad andmed on täielikus konsultatsioonidokumendis:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

Kontaktisikud:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar