Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 30. května 2013

Rybolovná práva pro rok 2014: postupné ukončování nadměrného rybolovu pokračuje

Nejnovější údaje o rybích populacích ve vodách EU ukazují, že úsilí Evropské komise o postupné ukončení nadměrného rybolovu přineslo pozitivní výsledky. V dokumentu určeném pro konzultace, který byl dnes přijat, podává Evropská komise zprávu o stavu evropských populací ryb a předkládá své záměry ohledně návrhů rybolovných práv pro rok 2014. Nyní je nadměrně loveno 39 % posuzovaných rybích populací ve vodách EU v severovýchodním Atlantiku, což představuje pokles ze 47 % v loňském roce a 95 % v roce 2005. Zvolená politika začíná přinášet odvětví rybolovu skutečné výhody, jak potvrzují i nejnovější údaje o zisku, které v porovnání s předchozím rokem vykazují nárůst o 40 %. Zbývá však ještě mnoho úkolů.

Maria Damanakiová, komisařka EU pro námořní záležitosti a rybolov, v této souvislosti uvedla: „Tato čísla dokládají, že zodpovědná opatření v oblasti řízení rybolovu mohou být účinná. Chceme-li však skoncovat s nadměrným rybolovem ve lhůtě, kterou jsme si stanovili, musíme své úsilí ještě zvýšit. Podmínkou splnění tohoto cíle je dokončení reformy společné rybářské politiky.“

Prostřednictvím tohoto výročního dokumentu Komise žádá členské státy a zúčastněné strany, aby vyjádřily své názory ke stanovení celkových přípustných odlovů (TAC), kvót a intenzity rybolovu (počet dnů na moři) na následující rok. Z dokumentu je patrné, že úsilí Komise zaměřené na postupné ukončování nadměrného rybolovu začíná přinášet ovoce. V současné době existuje v evropských mořích 25 populací ryb, které podle zjištění nejsou nadměrně loveny, ve srovnání s pouhými dvěma populacemi v roce 2005.

Zlepšuje se vědecký základ pro posuzování stavu rybích populací. Nové metody, které zavedla Mezinárodní rada pro průzkum moří (ICES), znamenají, že ve srovnání s minulým rokem jsou k dispozici doporučení pro dalších 30 populací.

Od roku 2011 došlo přibližně k 40% nárůstu průměrných čistých zisků rybářského loďstva EU. Z toho vyplývá, že lepší příjmy rybářů jsou důsledkem omezení nadměrného rybolovu, i když náklady na palivo kladou na loďstvo dodatečnou zátěž.

Komise požaduje, aby se odvětví v příštím roce drželo vědeckých stanovisek. Pro populace, na něž se vztahují dlouhodobé plány řízení, by měly být stanoveny celkové přípustné odlovy a úrovně intenzity rybolovu s ohledem na platné plány (právní požadavek). Pro jiné populace ryb, na které se plány nevztahují, by měly být limity TAC založeny na vědeckých doporučeních, aby bylo možné nadměrný rybolov postupně ukončit do roku 2015. Pokud nejsou doporučení k dispozici, měla by být uplatňována zásada předběžné opatrnosti.

Souvislosti

Populace ve vodách EU v severovýchodním Atlantiku, které podle posouzení nebyly v roce 2012 nadměrně loveny:

Druh

Oblast

Treska modravá

Severovýchodní Atlantik

Treska obecná

Keltské moře a Lamanšský průliv

Východní Baltské moře

Jazyk obecný

Skagerrak, Kattegat a Baltské moře

Západní část Lamanšského průlivu

Jihozápadní Irsko

Keltské moře

Treska jednoskvrnná

Severní moře, Skagerrak a Kattegat

Rockall

Oblast západně od Skotska

Sleď obecný

Severní moře

Oblast západně od Skotska

Irské moře

Keltské moře

Západní Baltské moře

Botnický záliv a Botnické moře

Pakambaly

Severní moře a oblast západně od Skotska

Humr severský

Skagerrak a Kattegat

Severní moře

Oblast západně od Skotska

Platýs evropský

Severní moře

Treska tmavá

Severní moře a oblast západně od Skotska

Šprot obecný

Baltské moře

Ostroun obecný

Všechny oblasti

Treska bezvousá

Keltské moře

Stav rybích populací, u nichž může být provedeno vědecké posouzení, se za poslední roky zlepšil. V severovýchodním Atlantiku a v přilehlých mořích se počet 32 nadměrně lovených populací z celkem 34 populací v roce 2005 snížil v roce 2012 na 16 z 41 populací, tj. z 94 % na 39 %. Ve Středozemním moři a v Černém moři jsou k dispozici dostatečné údaje pro 85 populací. Z toho 75 (88 %) je loveno v neúměrném množství.

Další podrobné údaje jsou uvedeny v úplném znění konzultačního dokumentu:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Oliver Drewes (+32 22992421)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)


Side Bar