Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 31 maj 2013

Kommissionen lanserar en EU-plattform för det civila samhället mot människohandel

Det behövs ett närmare samarbete i Europa för att hjälpa offren för modernt slaveri. I dag förenar mer än 100 europeiska organisationer från det civila samhället sina krafter i EU:s nya plattform för det civila samhället i kampen mot människohandel. Den EU-omfattande plattformen som inrättas av Europeiska kommissionen ska vara ett forum för det civila samhällets organisationer på europeisk, nationell och lokal nivå när det gäller mänskliga rättigheter, barns rättigheter, kvinnors rättigheter och jämställdhet, migranters rättigheter samt skyddshem. Deltagarna kommer att kunna utbyta erfarenheter och konkreta idéer om hur man bäst kan hjälpa offer, utvidga deras nätverk, och hindra andra från att bli offer för människohandel.

– Det civila samhället har en viktig roll i arbetet för att förebygga människohandel och skydda dess offer, säger Cecilia Malmström, EU:s kommissionär med ansvar för inrikes frågor. Yrkesverksamma och volontärer som arbetar med frågor som rör människohandel och har direkt kontakt med brottsoffer kan lära mycket av varandra och hjälpa oss att skapa en konkret politik för att bekämpa detta avskyvärda brott. Plattformen kommer att innebära att de får det stöd som krävs, från EU och från varandra, och att deras kunskaper sprids i hela Europa. Vi hoppas även att dra nytta av deras kunskaper för att vidareutveckla EU:s politik.

Kommissionen kommer att stödja plattformen genom att anordna regelbundna möten för deltagarna, för att samla in viktig uppdaterad information och feedback om de största utmaningar som det civila samhällets organisationer möter på fältet. Ett andra möte med plattformen är preliminärt planerat till hösten. Kommissionen undersöker också hur man kan underlätta onlinekommunikation inom plattformen.

Cecilia Malmström inviger plattformen i dag den 31 maj i Bryssel. Öppningsevenemanget leds av EU:s samordnare för kampen mot människohandel, Myria Vassiliadou, med en panel av föredragshållare från flera av EU:s institutioner och organ.

Under detta första möte kommer deltagarna att reflektera över de politiska prioriteringarna och det framtida arbetet i plattformen, inklusive möjliga åtgärder för att höja medvetenheten och sätt att engagera organisationer i länder utanför EU. De kommer också att utbyta och diskutera bästa praxis när det gäller att komma åt rekryteringen av offer för människohandel och tackla efterfrågan på nätet.

En fullständig förteckning över deltagande organisationer från olika EU-länder finns här.

Bakgrund

Ett stopp för människohandel kan inte uppnås utan ett starkt samarbete inom och utanför EU.

På EU-nivå är direktivet om människohandel inriktat på att förebygga detta brott, skydda offren och åtala människohandlarna. Det omfattar åtgärder som rör straffrätt, lagföring av gärningsmän, stöd till brottsoffer, offrens rättigheter i straffrättsliga förfaranden, förebyggande och övervakning av genomförandet och inrättande av partnerskap i synnerhet med det civila samhället. EU-direktivet bygger på ett människorättsbaserat genusperspektiv och fokuserar på brottsoffren och barnens bästa. Hittills har endast nio länder helt införlivat direktivet (Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Ungern och Rumänien) och fyra länder har delvis införlivat det (Belgien, Bulgarien, Slovenien och Storbritannien).

I en tid då allt fler offer påträffas i EU (IP/13/322 och MEMO/13/331) anger 2012 års EU-strategi (IP/12/619 och MEMO/12/455) 40 konkreta initiativ, bland annat insatser för att stärka det civila samhällets roll. Inrättandet av en EU-plattform för det civila samhällets organisationer i medlemsstaterna är en av dessa konkreta åtgärder.

Kommissionen inbjöd i mars 2013 olika organisationer att ansöka om deltagande i plattformen. Det slutliga urvalet tog hänsyn till behovet att säkerställa geografisk balans och representation för olika expertområden samt till nuvarande deltagande på EU-nivå.

Kommissionen kommer att fortsätta arbetet med att genomföra strategin mot människohandel, med hjälp av medlemsstaterna, icke-statliga organisationer och andra intressenter.

Länkar

Cecilia Malmströms webbplats

Följ Cecilia Malmström på Twitter

GD rättsliga och inrikes frågor: webbplats

Följ GD rättsliga och inrikes frågor på Twitter

Europeiska kommissionens webbplats mot människohandel

Agenda för lanseringen av plattformen:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130531_agenda_civil_society_platform_en.pdf

Det civila samhällets organisationer från varje EU-land som deltar i plattformen:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130531_participating_civil_society_organisations_en.pdf

Frågor och svar om människohandel och EU: MEMO/13/331

EU:s strategi för utrotande av människohandel (2012–2016): webbplats

Infografik: människohandel i EU

Data om människohandel (2008-2010): statistisk rapport 2013

Översikt över rättigheter enligt EU:s lagstiftning: offrens rättigheter

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar