Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 31. mája 2013

Komisia spúšťa platformu občianskej spoločnosti EÚ proti obchodovaniu s ľuďmi

Európa potrebuje posilniť spoluprácu na pomoc obetiam novodobého otroctva. Viac ako 100 európskych organizácií občianskej spoločnosti dnes spája svoje sily v rámci novej platformy občianskej spoločnosti EÚ proti obchodovaniu s ľuďmi. Celoeurópska platforma, ktorú založila Európska komisia, bude slúžiť ako fórum pre organizácie občianskej spoločnosti pôsobiace na európskej, vnútroštátnej a miestnej úrovni v oblasti ľudských práv, práv detí, žien a migrantov, rodovej rovnosti a útočísk. Účastníci sa budú môcť podeliť o svoje skúsenosti a konkrétne nápady, ako čo najlepšie pomôcť obetiam, rozšíriť svoje siete a zabrániť nárastu počtu obetí tohto zločinu.

„Občianska spoločnosť zohráva kľúčovú úlohu pri prevencii obchodovania s ľuďmi a ochrane obetí. Odborníci a dobrovoľníci, ktorí pracujú v tejto oblasti a priamo s obeťami, si môžu navzájom vymeniť poznatky a pomôcť nám pri definovaní konkrétnych politík na boj proti tomuto ohavnému zločinu. Cieľom platformy je zabezpečiť, aby získali potrebnú podporu od Únie i jeden od druhého, a aby sa ich vedomosti rozšírili po celej Európe. Zároveň dúfame, že ich znalosti budeme môcť využiť pri rozvoji budúcich politík EÚ“, povedala komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová.

Komisia bude podporovať platformu prostredníctvom organizovania pravidelných stretnutí účastníkov s cieľom zozbierať dôležité, aktuálne informácie a spätnú väzbu týkajúcu sa hlavných problémov, s ktorými sa organizácie občianskej spoločnosti stretávajú v teréne. Druhé stretnutie platformy je predbežne naplánované na jeseň. Komisia takisto skúma spôsob, akým by mohla uľahčiť online komunikáciu členov platformy.

Komisárka Malmströmová oficiálne spustí platformu dnes, 31. mája, v Bruseli. Súčasťou otváracieho podujatia, ktoré povedie koordinátorka EÚ pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi Myria Vassiliadouová, bude skupinová diskusia predstaviteľov niekoľkých inštitúcií a agentúr Únie.

Počas tohto prvého stretnutia sa účastníci zamerajú na politické priority a budúce aktivity platformy, vrátane možných kampaní na zvýšenie povedomia verejnosti, ako aj na spôsoby, ako do platformy zapojiť organizácie z krajín mimo EÚ. Účastníci sa takisto budú venovať diskusiám a výmene osvedčených postupov pri riešení klamlivých ponúk práce pre potenciálne obete obchodovania s ľuďmi a online dopytu po tejto trestnej činnosti.

Celý zoznam organizácií z každej krajiny EÚ, ktoré sú členmi platformy, nájdete tu.

Súvislosti

Snaha odstrániť obchodovanie s ľuďmi nemá zmysel bez úzkej spolupráce v rámci celej EÚ, ako aj mimo jej hraníc.

Smernica EÚ o prevencii obchodovania s ľuďmi sa zameriava na predchádzanie zločinu, ochranu obetí a stíhanie páchateľov takýchto trestných činov na úrovni Únie. Zahŕňa opatrenia v rôznych oblastiach, ako sú trestnoprávne ustanovenia, stíhanie páchateľov, podpora obetí a práva obetí v trestnoprávnych konaniach, prevencia a monitorovanie uplatňovania a zakladanie partnerstiev, predovšetkým s občianskou spoločnosťou. Smernica EÚ je postavená na základe ľudskoprávneho prístupu, ktorý uznáva rodovo špecifický fenomén obchodovania a zameriava sa na obete a najlepšie záujmy dieťaťa. K dnešnému dňu transponovalo smernicu do svojich vnútroštátnych právnych predpisov v plnom rozsahu iba 9 krajín (Česká republika, Švédsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Fínsko), pričom 4 krajiny ju transponovali len čiastočne (Belgicko, Bulharsko, Slovinsko a Spojené kráľovstvo).

V čase, keď v EÚ stúpa počet obetí (IP/13/322 a MEMO/13/331), EÚ vo svojej stratégii 2012 (IP/12/619 a MEMO/12/455) stanovuje 40 konkrétnych iniciatív vrátane posilnenia úlohy občianskej spoločnosti. Jednou z nich je založenie platformy organizácií občianskej spoločnosti v členských štátoch EÚ.

V marci 2013 Komisia vyzvala organizácie, aby požiadali o členstvo v platforme. Konečný výber zohľadnil potrebu zabezpečenia geografickej rovnováhy a diverzity odborných oblastí, ako aj súčasné zaangažovanie na úrovni EÚ.

Komisia bude okrem toho pokračovať vo vykonávaní stratégie proti obchodovaniu s ľuďmi v spolupráci s členskými štátmi, MVO a ďalšími zainteresovanými subjektmi.

Užitočné odkazy

Webová lokalita Cecilie Malmströmovej

Sledujte činnosť komisárky Malmströmovej na Twitteri

Webová lokalita GR pre vnútorné záležitosti

Sledujte činnosť GR pre vnútorné záležitosti na Twitteri

Webová lokalita Európskej komisie týkajúca sa boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Plán spustenia platformy:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130531_agenda_civil_society_platform_en.pdf

Organizácie občianskej spoločnosti z jednotlivých krajín EÚ, ktoré sú členmi platformy:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130531_participating_civil_society_organisations_en.pdf

Otázky a odpovede týkajúce sa obchodovania s ľuďmi a EÚ: MEMO/13/331

Stratégia EÚ na roky 2012 – 2016 zameraná na odstránenie obchodovania s ľuďmi – webová lokalita

Infografika: Obchodovanie s ľuďmi v EÚ

Údaje o obchodovaní s ľuďmi (2008 – 2010): štatistická správa za rok 2013

Prehľad práv na základe právnych predpisov EÚ: práva obetí

Kontakty:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar