Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 31 maja 2013 r.

Komisja ustanawia europejską platformę społeczeństwa obywatelskiego przeciwko handlowi ludźmi

Aby pomóc ofiarom współczesnej formy niewolnictwa, Europa musi postawić na ściślejszą współpracę. Ponad sto organizacji obywatelskich z Europy połączyło dziś siły w ramach nowej unijnej platformy społeczeństwa obywatelskiego przeciwko handlowi ludźmi. Platforma, którą ustanowiła Komisja Europejska, będzie służyć jako forum dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym w dziedzinie praw człowieka, praw dziecka, praw kobiet, równości płci, praw imigrantów i udzielania schronienia ofiarom łamania tych praw. Uczestnicy będą mogli wymieniać się doświadczeniami i konkretnymi pomysłami, jak udzielać pomocy ofiarom, rozwijać swoje sieci kontaktów oraz zapobiegać handlowi ludźmi.

„Społeczeństwo obywatelskie ma do odegrania bardzo ważną rolę zarówno w walce z handlem ludźmi, jak i w ochronie ofiar tego procederu. Osoby zawodowo związane z tymi dziedzinami, w tym również pracujące bezpośrednio z ofiarami, mogą się wiele od siebie nawzajem nauczyć. Mogą też nam pomóc w formułowaniu konkretnych strategii walki z tego rodzaju przestępczością. Platforma zapewni im niezbędne zaplecze – nie tylko pomoc ze strony UE, ale też wsparcie, jakiego mogą udzielić sobie nawzajem. Platforma umożliwi im również dzielenie się wiedzą w całej Europie. Spodziewamy się, że wiedza ta będzie przydatna podczas formułowania przyszłych strategii UE w tej dziedzinie”, powiedziała komisarz do spraw wewnętrznych Cecilia Malmström.

Komisja będzie wspierać platformę, organizując regularne spotkania jej członków, podczas których będzie mogła zebrać ważne, aktualne informacje i opinie na temat głównych wyzwań, jakie stoją przed organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w ich codziennej działalności. Drugie spotkanie w ramach platformy zostało wstępnie wyznaczone na jesień. Komisja analizuje również obecnie sposoby ułatwienia komunikacji online między uczestnikami platformy.

Uroczystej inauguracji platformy dokona dziś (31 maja) w Brukseli komisarz Malmström. Będzie to zarazem pierwsze spotkanie platformy. Przewodniczyć mu będzie koordynator UE ds. zwalczania handlu ludźmi Myria Vassiliadou, a głos zabierze szereg prelegentów z różnych instytucji i agencji UE.

Uczestnicy spotkania omówią priorytety strategiczne i przyszłą działalność platformy, w tym również ewentualne kampanie informacyjne, a także zastanowią się nad możliwościami zaangażowania w działalność platformy organizacji z siedzibą poza UE. Podzielą się również dobrymi praktykami w kwestii przeciwdziałania werbowaniu ofiar i reagowania na popyt online oraz omówią skuteczność tych praktyk.

Pełna lista organizacji z każdego kraju UE biorących udział w spotkaniu dostępna jest tutaj.

Kontekst

Wysiłki w celu zlikwidowania handlu ludźmi mogą być podejmowane tylko w ramach ścisłej współpracy wewnątrz Unii i poza nią.

Na szczeblu UE kwestie zapobiegania tego rodzaju przestępstwom, ochrony ofiar i ścigania przestępców reguluje dyrektywa w sprawie zwalczania handlu ludźmi. Jej zakres obejmuje również działania w obszarach takich jak prawo karne, wspieranie ofiar, prawa ofiar w postępowaniu karnym czy monitorowanie ustanawianych partnerstw, zwłaszcza ze społeczeństwem obywatelskim. Punktem wyjścia dyrektywy UE jest ochrona praw człowieka przy uwzględnieniu szczególnych problemów dotykających obu płci. Jej głównym celem jest ochrona ofiar i zabezpieczenie interesów dzieci. Do dnia dzisiejszego tylko 9 krajów dokonało pełnej transpozycji dyrektywy (Czechy, Szwecja, Estonia, Łotwa, Litwa, Węgry, Polska, Rumunia i Finlandia), a 4 kraje dokonały częściowej transpozycji jej przepisów (Belgia, Bułgaria, Słowenia i Wielka Brytania).

W obecnych czasach, gdy w UE wzrasta liczba ofiar handlu ludźmi (IP/13/322 i MEMO/13/331), strategia UE z 2012 r. (IP/12/619 i MEMO/12/455) określa 40 konkretnych inicjatyw, obejmujących również zwiększenie roli społeczeństwa obywatelskiego. Jednym z takich konkretnych działań jest właśnie utworzenie europejskiej platformy organizacji społeczeństwa obywatelskiego z państw członkowskich.

W marcu 2013 r. Komisja rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń organizacji do udziału w pracach platformy. W trakcie ostatecznej selekcji wzięto pod uwagę zapewnienie równej reprezentacji poszczególnych regionów i szerokiego wachlarza specjalizacji, a także obecne zaangażowanie w działania na szczeblu unijnym.

Komisja będzie kontynuować wdrażanie strategii przeciwko handlowi ludźmi przy współpracy z państwami członkowskimi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w tej dziedzinie.

Przydatne linki

Strona internetowa komisarz Cecilii Malmström

Komisarz Malmström na Twitterze

Strona internetowa DG do Spraw Wewnętrznych

Dyrekcja do Spraw Wewnętrznych na Twitterze

Strona internetowa Komisji Europejskiej poświęcona walce z handlem ludźmi

Program inauguracji platformy:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130531_agenda_civil_society_platform_en.pdf

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego z każdego kraju UE będące członkami platformy:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130531_participating_civil_society_organisations_en.pdf

Pytania i odpowiedzi na temat handlu ludźmi w UE: MEMO/13/331

Strona internetowa strategii UE na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi na lata 2012-2016

Infografika: Handel ludźmi w UE

Dane dotyczące handlu ludźmi (obejmujące okres 2008-2010): Sprawozdanie statystyczne za rok 2013

Informacje o prawach przysługujących na mocy przepisów unijnych: Prawa ofiar

Kontakt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar