Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 31. maijā

Komisija atklāj ES pilsoniskās sabiedrības platformu pret cilvēku tirdzniecību

Eiropai vajadzīga ciešāka sadarbība, lai palīdzētu mūsdienu verdzības upuriem. Tagad vairāk nekā 100 Eiropas pilsonisko organizāciju apvieno spēkus jaunajā ES pilsoniskās sabiedrības platformā pret cilvēku tirdzniecību. Eiropas mēroga platforma, kuru izveidojusi Eiropas Komisija, būs forums pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas darbojas Eiropas, valsts un vietējā līmenī cilvēktiesību, bērnu tiesību, sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības, migrantu tiesību un patversmju jomā. Dalībnieki varēs apmainīties ar pieredzi un konkrētām idejām par to, kā labāk palīdzēt cietušajiem, paplašināt savus sadarbības tīklus un novērst to, ka citas personas kļūst par šī nozieguma upuriem.

"Cilvēku tirdzniecības novēršanā un cietušo personu aizsardzībā būtiska loma ir pilsoniskajai sabiedrībai. Speciālisti un brīvprātīgie, kas strādā ar cilvēku tirdzniecības apkarošanas jautājumiem, var daudz mācīties cits no cita un var mums palīdzēt noteikt konkrētu politiku cīņai pret šo šausmīgo noziegumu. Ar šīs platformas starpniecību speciālisti varēs saņemt nepieciešamo atbalstu no ES un cits no cita, kā arī izplatīt savas zināšanas visā Eiropā. Mēs ceram arī izmantot viņu zināšanas ES politikas turpmākajā izstrādē," sacīja ES komisāre iekšlietu jomā Sesīlija Malmstrēma.

Komisija atbalstīs platformu, organizējot regulāras dalībnieku sanāksmes, lai iegūtu nozīmīgu aktuālu informāciju un atziņas par galvenajām problēmām, ar kurām praksē saskaras pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Otrā platformas dalībnieku sanāksme tiek plānota rudenī. Komisija arī pēta iespējas atvieglot tiešsaistes komunikāciju platformā.

Komisāre Malmstrēma atklāj platformu šodien, 31. maijā, Briselē. Atklāšanas pasākumā, kuru vadīs ES koordinatore cilvēku tirdzniecības apkarošanas jomā Mirija Vasiliadu, notiks diskusija, kurā uzstāsies vairāku ES iestāžu un aģentūru pārstāvji.

Šīs pirmās sanāksmes laikā dalībnieki pārrunās politikas prioritātes un turpmākos platformas pasākumus, tostarp iespējamos informētības veicināšanas pasākumus, kā arī tādu organizāciju iesaistīšanas veidus, kuras atrodas valstīs ārpus ES. Viņi arī apmainīsies ar informāciju par labāko praksi, apkarojot cilvēku tirdzniecības upuru vervēšanu un pieprasījumu tiešsaistē, un apspriedīs šos jautājumus.

Katras ES valsts iesaistīto organizāciju pilnu sarakstu skatiet šeit.

Vispārīga informācija

Darbs cilvēku tirdzniecības izskaušanā nav paveicams bez ciešas sadarbības ES un ārpus tās.

ES līmenī ES Cilvēku tirdzniecības novēršanas direktīvas galvenā uzmanība pievērsta noziegumu novēršanai, cietušo aizsardzībai un cilvēku tirgotāju saukšanai pie atbildības. Tajā ietverti pasākumi tādās jomās kā krimināltiesību normas, nodarījuma veicēju saukšana pie atbildības, atbalsts cietušajiem, cietušo tiesības kriminālprocesā, noziegumu novēršana un īstenošanas uzraudzība, partnerību veidošana, jo īpaši ar pilsonisko sabiedrību. ES direktīvā ir izmantota cilvēktiesībās balstīta pieeja, kas ņem vērā dzimumu, koncentrējas uz cietušajiem un bērna interesēm. Līdz šim tikai deviņas valstis ir pilnībā transponējušas šo direktīvu (Čehija, Zviedrija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Ungārija, Polija, Rumānija un Somija), un četras valstis (Beļģija, Bulgārija, Slovēnija un Apvienotā Karaliste) to ir transponējušas daļēji.

Laikā, kad ES arvien pieaug cietušo skaits (IP/13/322 un MEMO/13/331), 2012. gada ES stratēģijā (IP/12/619 un MEMO/12/455) ir paredzētas 40 konkrētas iniciatīvas, tostarp pilsoniskās sabiedrības lomas stiprināšana. ES pilsoniskās sabiedrības organizāciju platformas izveide dalībvalstīs ir viens no šiem konkrētajiem pasākumiem.

Komisija 2013. gada martā uzaicināja organizācijas pieteikties iesaistei platformā. Galīgajā atlasē tika ņemta vērā vajadzība nodrošināt ģeogrāfisko līdzsvaru un kompetences jomu dažādību, kā arī pašreizējā iesaistīšanās ES līmeņa darbībā.

Komisija turpinās darbu pie cilvēku tirdzniecības apkarošanas stratēģijas īstenošanas sadarbībā ar dalībvalstīm, nevalstiskajām organizācijām un citām ieinteresētajām personām.

Noderīgas saites

Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne

Sekojiet komisārei Malmstrēmai tviterī

Iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne

Sekojiet Iekšlietu ģenerāldirektorātam tviterī

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par cīņu pret cilvēku tirdzniecību

Platformas atklāšanas programma:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130531_agenda_civil_society_platform_en.pdf

Katras ES valsts pilsoniskās organizācijas, kas darbojas platformā:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130531_participating_civil_society_organisations_en.pdf

Jautājumi un atbildes par cilvēku tirdzniecību un ES: MEMO/13/331

ES Stratēģija cilvēku tirdzniecības izskaušanai 2012.–2016. gadā: tīmekļa vietne

Datu vizualizācija: cilvēku tirdzniecība ES

Dati par cilvēku tirdzniecību (no 2008. līdz 2010. gadam): 2013. gada statistikas pārskats

Informācija par tiesībām, kas izriet no ES tiesību aktiem: cietušo tiesības

Kontaktpersonas:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar