Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 31. mai 2013

Komisjon loob ELi kodanikuühiskonna platvormi, et võidelda inimkaubanduse vastu

Nüüdisaegse orjapidamise ohvrite aitamiseks on vaja Euroopas tihedamat koostööd. Üle saja Euroopa kodanikuühiskonna organisatsiooni ühendavad täna oma jõud ELi uue kodanikuühiskonna platvormi raames, mille eesmärk on võidelda inimkaubanduse vastu. Euroopa Komisjoni loodav kogu Euroopat hõlmav platvorm on arutelufoorumiks nii Euroopa, riigi kui ka kohalikul tasandil tegutsevatele kodanikuühiskonna organisatsioonidele, kes tegelevad inimõiguste, laste õiguste, naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse, sisserändajate õiguste ning varjupaikadega. Osalejad saavad vahetada kogemusi ja konkreetseid ideid selle kohta, kuidas ohvreid kõige paremini aidata, oma võrgustikke laiendada ning vältida uusi inimkaubanduse ohvreid.

„Kodanikuühiskonna roll inimkaubanduse vältimises ning selle ohvrite kaitsmises on määrava tähtsusega. Inimkaubandusega seotud küsimuste ning selle ohvritega vahetult tegelevad asjatundjad ja vabatahtlikud saavad üksteiselt palju õppida ning aidata meil kindlaks teha konkreetsed meetmed selle kuritegevuse liigi vastu võitlemiseks. Platvormiga tagatakse neile vajalik tugi nii ELilt kui ka üksteiselt ning nende kogemuste levitamine kogu Euroopas. Samuti loodame, et nende teadmised on meile abiks ELi poliitika edasisel kujundamisel,” sõnas ELi siseasjade volinik Cecilia Malmström.

Komisjon toetab platvormi tegevust, korraldades osalejatele regulaarseid kohtumisi, et koguda olulist ajakohast teavet ja tagasisidet kodanikuühiskonna organisatsioonide ees seisvate peamiste probleemide kohta. Platvormi teine kohtumine on esialgu kavandatud sügiseks. Komisjon otsib ka viise, kuidas korraldada platvormi raames veebipõhist teabevahetust.

Volinik Cecilia Malmström annab platvormi tegevusele avalöögi täna, 31. mail, Brüsselis. Üritusel, mida juhib ELi inimkaubandusevastase võitluse koordinaator Myria Vassiliadou, võtavad muu hulgas sõna mitmete ELi institutsioonide ja ametite esindajad.

Sellel esimesel kohtumisel arutavad osalejad poliitilisi prioriteete ning platvormi edasist tegevust, sh võimalikke teadlikkuse suurendamisega seotud algatusi ning seda, kuidas kaasata ELi mittekuuluvates riikides tegutsevaid organisatsioone. Samuti jagavad ja arutavad nad häid tavasid, mida kasutatakse võitluses interneti vahendusel toimuva inimkaubanduse ohvrite värbamise ning nõudluse vastu.

Igast ELi liikmesriigist osalevate organisatsioonide täieliku nimekirja leiate siit:

Taust

Töö inimkaubanduse kaotamiseks ei saa olla edukas kogu ELi ning ka sellest väljaspool asuvaid riike hõlmava tugeva koostööta.

ELi tasandil vastu võetud inimkaubandusevastane direktiiv keskendub kuritegevuse ennetamisele, ohvrite kaitsmisele ning inimkaubitsejate vastutusele võtmisele. See hõlmab meetmeid sellistes valdkondades nagu kriminaalõiguse sätted, kuriteo toimepanijale süüdistuse esitamine, ohvrite toetamine, ohvrite õigused kriminaalmenetlustes, ennetus, rakendamise järelevalve ning koostöö eelkõige kodanikuühiskonna organisatsioonidega. ELi direktiivis järgitakse inimõigustel põhinevat lähenemisviisi, mis on soospetsiifiline ning keskendub ohvritele ning laste huvide kaitsele. Praeguseks on direktiivi oma õigusaktidesse täielikult üle võtnud ainult 9 riiki (Eesti, Leedu, Läti, Poola, Rootsi, Rumeenia, Soome, Tšehhi Vabariik ja Ungari). Osaliselt on selle üle võtnud 4 riiki (Belgia, Bulgaaria, Sloveenia ja Ühendkuningriik).

Ajal, mil inimkaubanduse ohvrite arv ELis kasvab (IP/13/322 ja MEMO/13/331), on EL oma 2012. aasta strateegias (IP/12/619 ja MEMO/12/455) määratlenud 40 konkreetset inimkaubandusevastast meedet, sh kodanikuühiskonna rolli tugevdamine. ELi liikmesriikide kodanikuühiskonna organisatsioonide platvormi loomine on üks nendest konkreetsetest algatustest.

2013. aasta märtsis kutsus komisjon organisatsioone üles esitama taotlusi platvormi töös osalemiseks. Lõpliku valiku tegemisel võeti arvesse vajadust tagada geograafiline tasakaal ja pädevusvaldkondade mitmekesisus ning praegune kaasatus ELi tasandil.

Lisaks sellele jätkab komisjon liikmesriikide, valitsusväliste organisatsioonide ja muude sidusrühmade abiga tööd inimkaubandusevastase strateegia elluviimiseks.

Kasulikud lingid

Cecilia Malmströmi veebisait

Volinik Malmström Twitteris

Siseasjade peadirektoraadi veebisait

Siseasjade peadirektoraat Twitteris

Euroopa Komisjoni inimkaubandusevastane veebisait

Platvormi avaürituse programm:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130531_agenda_civil_society_platform_en.pdf

Igast ELi liikmesriigist osalevad kodanikuühiskonna organisatsioonid:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130531_participating_civil_society_organisations_en.pdf

Küsimused ja vastused inimkaubanduse kohta ELis: MEMO/13/331

Inimkaubanduse kaotamist käsitlev ELi strateegia aastateks 2012–2016: veebisait

Infograafika: Inimkaubandus ELis

Andmed inimkaubanduse kohta (2008–2010): 2013. aasta statistiline aruanne

ELi õigusaktidest tulenevate õiguste ülevaade: Ohvri õigused

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar