Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτιο τυπου

Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013

Νέα πλατφόρμα συνεργασίας κατά της εμπορίας ανθρώπων εγκαινιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Οι χώρες της Ευρώπης πρέπει να εντείνουν τη συνεργασία τους για να βοηθήσουν τα θύματα των σημερινών μορφών δουλείας. Σήμερα, περισσότερες από 100 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ενώνουν τις δυνάμεις τους στη νέα πλατφόρμα συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της εμπορίας ανθρώπων. Αυτή η πανευρωπαϊκή πλατφόρμα, που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα φέρει σε επαφή τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα του παιδιού και της γυναίκας, την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των μεταναστών. Οι οργανώσεις θα μπορούν μ’ αυτόν τον τρόπο να ανταλλάσσουν εμπειρίες και ιδέες για καλύτερη παροχή βοήθειας στα θύματα, να επεκτείνουν τα δίκτυα συνεργασίας τους και να προλαμβάνουν τέτοιου είδους εγκλήματα.

«Η κοινωνία των πολιτών παίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία των θυμάτων. Τόσο οι επαγγελματίες όσο και οι εθελοντές του τομέα που επικοινωνούν απευθείας με τα θύματα μπορούν να αποκομίσουν πολλά από τη μεταξύ τους συνεργασία και να βοηθήσουν την Ένωση να χαράξει συγκεκριμένες πολιτικές κατά αυτής της απεχθούς εγκληματικής δραστηριότητας. Μέσα από αυτή την πλατφόρμα συνεργασίας, θα λαμβάνουν την αναγκαία στήριξη, τόσο από την ΕΕ όσο και από τις άλλες ευρωπαϊκές οργανώσεις, ώστε να διαδώσουν τις γνώσεις τους σε όλη την Ευρώπη. Στόχος μας είναι οι γνώσεις αυτές να αξιοποιηθούν για τη χάραξη νέων ευρωπαϊκών πολιτικών», ανέφερε η Σεσίλια Μάλμστρομ, επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στηρίξει τη νέα πλατφόρμα συνεργασίας, διοργανώνοντας τακτικά συναντήσεις μεταξύ των οργανώσεων που συμμετέχουν σε αυτήν, έτσι ώστε να συγκεντρώνονται καίρια και επικαιροποιημένα στοιχεία και απόψεις για τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην πράξη οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Ήδη σχεδιάζεται η δεύτερη συνεδρίαση της πλατφόρμας για το φθινόπωρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει επίσης τρόπους για τη διευκόλυνση της διαδικτυακής επικοινωνίας μεταξύ των μελών της πλατφόρμας.

Η επίτροπος Μάλμστρομ πρόκειται να εγκαινιάσει τη νέα πλατφόρμα συνεργασίας σήμερα, 31 Μαΐου, στις Βρυξέλλες. Στην εκδήλωση, της οποίας θα προεδρεύει η κα Μύρια Βασιλειάδου, συντονίστρια της ΕΕ κατά της εμπορίας ανθρώπων, θα συμμετάσχει πάνελ ομιλητών από διάφορα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην πρώτη αυτή συνάντηση, οι συμμετέχοντες θα επικεντρωθούν στις προτεραιότητες και μελλοντικές δραστηριότητες της πλατφόρμας, π.χ. σε δράσεις ευαισθητοποίησης και τρόπους συμμετοχής των οργανώσεων που έχουν την έδρα τους εκτός ΕΕ. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα ανταλλάξουν και θα συζητήσουν ορθές πρακτικές για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν η «στρατολόγηση» πιθανών θυμάτων και η ζήτηση στο Διαδίκτυο.

Εδώ μπορείτε να δείτε τον πλήρη κατάλογο των οργανώσεων που συμμετέχουν στην πλατφόρμα από κάθε κράτος μέλος.

Γενικά

Η εμπορία ανθρώπων δεν μπορεί να καταπολεμηθεί χωρίς τη στενή συνεργασία των κρατών μελών της Ένωσης αλλά και τρίτων χωρών.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει θεσπιστεί η ευρωπαϊκή οδηγία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, η οποία εστιάζει στην πρόληψη της εγκληματικής δράσης, την προστασία των θυμάτων και τη δίωξη των εμπόρων. Προβλέπει μέτρα σε τομείς, όπως οι διατάξεις του ποινικού δικαίου, η δίωξη των δραστών, η στήριξη των θυμάτων, τα δικαιώματα των θυμάτων κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, η πρόληψη του εγκλήματος, η παρακολούθηση της εφαρμογής της οδηγίας και η ανάπτυξη συνεργασιών, ιδίως με την κοινωνία των πολιτών. Η ευρωπαϊκή αυτή οδηγία στηρίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του φύλου, και εστιάζει στα θύματα και τα δικαιώματα του παιδιού. Μέχρι σήμερα, μόνον 9 χώρες έχουν ενσωματώσει πλήρως την ευρωπαϊκή οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο (Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία και Φινλανδία), ενώ 4 χώρες την έχουν ενσωματώσει μόνον εν μέρει (Βέλγιο, Βουλγαρία, Σλοβενία και Ηνωμένο Βασίλειο).

Σε μια εποχή που ο αριθμός των θυμάτων στην ΕΕ αυξάνεται συνεχώς (βλ. IP/13/322 και MEMO/13/331), η ευρωπαϊκή στρατηγική του 2012 (βλ. IP/12/619 και MEMO/12/455) προβλέπει 40 συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, μεταξύ άλλων για την ενίσχυση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών. Η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών των κρατών μελών αποτελεί μία από τις πρωτοβουλίες αυτές.

Τον Μάρτιο του 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τις οργανώσεις να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην πλατφόρμα. Η τελική επιλογή έγινε με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ισόρροπη γεωγραφική εκπροσώπηση και να καλύπτονται όσο το δυνατόν περισσότεροι θεματικοί τομείς. Κριτήριο αποτέλεσε επίσης η δραστηριοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την εφαρμογή της στρατηγικής κατά της εμπορίας ανθρώπων, με τη βοήθεια των κρατών μελών, των ΜΚΟ και άλλων ενδιαφερομένων.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Ο ιστότοπος της Σεσίλιας Μάλμστρομ

Ακολουθήστε την επίτροπο Μάλμστρομ στο Twitter

Ο ιστότοπος της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων

Ακολουθήστε τη ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων στο Twitter

Ο ειδικός ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της εμπορίας ανθρώπων

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης για την εγκαινίαση της πλατφόρμας:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130531_agenda_civil_society_platform_en.pdf

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που μετέχουν στην πλατφόρμα από κάθε κράτος μέλος της Ένωσης:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130531_participating_civil_society_organisations_en.pdf

Ερωτήσεις και απαντήσεις για την εμπορία ανθρώπων και την ΕΕ: MEMO/13/331

Ο ιστότοπος της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων 2012-2016

Γραφικά: Η εμπορία ανθρώπων στην ΕΕ

Δεδομένα για την εμπορία ανθρώπων (2008-2010): στατιστική έκθεση 2013

Δικαιώματα με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία: τα δικαιώματα των θυμάτων

Επικοινωνία :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar