Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 31 май 2013 г.

Комисията стартира платформа на гражданското общество в ЕС за борба с трафика на хора

Нужно е по-тясно сътрудничество на европейско равнище, за да се помогне на жертвите на съвременното робство. Днес повече от 100 европейски организации на гражданското общество обединяват сили в новата платформа на гражданското общество в ЕС за борба с трафика на хора. Общоевропейската платформа, създадена от Европейската комисия, ще служи като форум за организации на гражданското общество, работещи на европейско, национално и местно равнище в областта на човешките права, правата на децата, правата на жените и равенството между половете, правата на мигрантите и убежището. Участниците ще могат да обменят опит и конкретни идеи за това как да се разширят техните мрежи, как най-добре да се помогне на жертвите и как да се избегнат нови жертви на това престъпление.

„Ролята на гражданското общество за предотвратяване на трафика на хора и защита на неговите жертви е изключително важна. Професионалистите и доброволците, работещи в областта на трафика на хора и директно с неговите жертви, могат да се учат едни от други и да ни помогнат при създаването на конкретни политики за борба с това отвратително престъпление. Платформата ще гарантира, че те получават нужната помощ — от ЕС и едни от други, както и че техните знания се разпространяват в цяла Европа. Надяваме се също да се възползваме от техните познания при по-нататъшното разработване на политики на ЕС“, заяви комисарят в областта на вътрешните работи Сесилия Малмстрьом.

Комисията ще подкрепи платформата, като организира редовни срещи на участниците с цел събиране на важна, актуална информация и мнения за основните предизвикателства, пред които са изправени организациите на гражданското общество в своята работа. Засега е насрочена втора среща на платформата през есента. Комисията търси начини за улесняване на онлайн комуникацията в рамките на платформата.

Комисар Малмстрьом открива платформата днес, 31 май, в Брюксел. Проявата по този повод ще бъде председателствана от координатора на ЕС за борба с трафика на хора Мирия Василиаду, а оратори ще бъдат представители на няколко институции и агенции на ЕС.

На първата среща участниците ще обмислят политическите приоритети и бъдещите дейности на платформата, включително евентуални действия за повишаване на информираността и начини за включване в платформата на организации от страни извън ЕС. Те ще споделят и обсъдят добри практики в борбата срещу наемането на работа на жертви на трафик и предотвратяването на търсенето им по интернет.

Пълен списък на участващите организации от всяка страна от ЕС е достъпен тук.

Контекст

Работата по премахването на трафика на хора изисква силно сътрудничество в ЕС и извън неговите предели.

На равнище ЕС Директивата на ЕС за борба с трафика на хора цели предотвратяване на престъплението, защита на жертвите и наказателно преследване на трафикантите. Тя обхваща действия в области като наказателноправни разпоредби, съдебно преследване на нарушителите, подкрепа за жертвите, права на жертвите при наказателни производства, предотвратяване, наблюдение на изпълнението и установяване на партньорства, по-специално с гражданското общество. Подходът на директивата на ЕС е основан на човешките права, съобразен с пола и насочен към жертвите и в интерес на децата. Към днешна дата само 9 държави са транспонирали изцяло директивата (Чешката република, Швеция, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния и Финландия), а четири други са го направили частично (Белгия, България, Словения и Обединеното кралство).

В момент, когато броят на жертвите на трафик на хора в ЕС нараства (IP/13/322 и MEMO/13/331), в стратегията на ЕС от 2012 г. (IP/12/619 и MEMO/12/455) са изложени около 40 конкретни инициативи, включително засилване на ролята на гражданското общество. Създаването на платформа на организации на гражданското общество в ЕС в страните членки е едно от тези конкретни действия.

През март 2013 г. Комисията прикани организации да кандидатстват за участие в платформата. При окончателния подбор бяха взети предвид необходимостта да се гарантира географски баланс и разнообразието от области на експертни познания, както и текущата дейност на равнище ЕС.

Освен това Комисията ще продължи да работи по изпълнението на стратегията за борба с трафика на хора с помощта на страните членки, НПО и други заинтересовани лица.

Полезни връзки

Уебсайт на Сесилия Малмстрьом

Следвайте комисар Малмстрьом в Twitter

Уебсайт на ГД „Вътрешни работи“

Следвайте ГД „Вътрешни работи“ в Twitter

Уебсайт на Европейската комисия за борба с трафика на хора

Програма за откриването на платформата:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130531_agenda_civil_society_platform_en.pdf

Участващи в платформата организации на гражданското общество по страни от ЕС:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/docs/20130531_participating_civil_society_organisations_en.pdf

Въпроси и отговори за трафика на хора и ЕС: MEMO/13/331

Уебсайт за Стратегията на ЕС за премахване на трафика на хора за периода 2012—2016 г.

Инфографики: Трафик на хора в ЕС

Данни за трафика на хора (за периода 2008-2010 г.): статистически доклад от 2013 г.

Преглед на правата, основани на законодателството на ЕС: правата на жертвите

За контакти:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar