Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE LV BG

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 24. januarja 2013

Okolje: nov pravni pristop za izboljšanje kakovosti zraka v državah članicah

Kakovost zunanjega zraka je v mnogih državah članicah EU slaba, čeprav so vlade obvezane državljanom zagotoviti dobro kakovost zraka. Stanje je tako resno, da je Komisija začela postopek za ugotavljanje kršitev zoper 17 držav članic s stalno slabo kakovostjo zraka.

Kot del novega pristopa za reševanje te problematike so bile Bolgarija, Latvija in Slovenija danes pozvane, naj nujno odpravijo stalne težave, zaradi katerih vsako leto umre več državljanov kot v prometnih nesrečah.

Gre za majhne delce, t. i. PM10, ki povzročajo težave pri dihanju, pljučnega raka in prezgodnjo smrt. Slaba kakovost zraka neposredno ogroža državljane, ki so izpostavljeni onesnaženosti z drobnimi delci (PM10) iz virov, kot so cestni promet, industrijske dejavnosti in ogrevanje gospodinjstev. Po najnovejši raziskavi večina Evropejcev (56 %) meni, da se je kakovost zraka v zadnjih desetih letih poslabšala (glej IP/13/6).

Komisija je v preteklosti pred Sodiščem EU že uspešno tožila Italijo, Portugalsko, Slovenijo in Švedsko, ker te državljanom niso zagotovile dobre kakovosti zraka. Vendar pa so se odločitve Sodišča nanašale samo na neizpolnjevanje mejnih vrednosti za kakovost zraka v preteklosti, kar držav članic ni spodbudilo k ukrepanju pri nadaljnjih preseženih vrednostih v prihodnosti.

Zato je bil sprejet nov pristop z razširjenim področjem uporabe pravnih ukrepov. Ta naj bi države članice s stalno slabo kakovostjo zraka prisilil, da sprejmejo v prihodnost usmerjene, hitre in učinkovite ukrepe, s katerimi bi kršitve čim bolj skrajšale. Komisija je zaskrbljena zlasti v primerih, pri katerih neskladnost z zakonodajo EU traja že več kot pet let in naj bi se po napovedih nadaljevala tudi v prihodnje. V skladu z zakonodajo EU morajo države članice sprejeti vse potrebne ukrepe za izboljšanje kakovosti zraka in te informacije zagotoviti v načrtih za kakovost zraka. Če tega ne storijo, se zoper njih pravno ukrepa.

Države članice, ki so presegle mejne vrednosti PM10, so Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka, Nemčija, Grčija, Španija, Francija, Italija, Madžarska, Latvija, Poljska, Portugalska, Romunija, Švedska, Slovaška in Slovenija.

Današnji ukrepi zoper Bolgarijo, Latvijo in Slovenijo, tj. dodatni opomini, so v skladu s podobnimi ukrepi, sprejetimi zoper Belgijo novembra 2012, in s prihodnjimi pravnimi ukrepi zoper vse druge države članice s stalno visokimi stopnjami delcev PM10 v zunanjem zraku.

Ozadje

Delci v zraku (PM10) se večinoma nahajajo v emisijah onesnaževal iz industrije, prometa in ogrevanja gospodinjstev. Lahko povzročajo astmo, bolezni srca in ožilja, pljučnega raka ter prezgodnjo smrt. V skladu z Direktivo 2008/50/ES o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo morajo države članice omejiti izpostavljenost državljanov tem delcem. Zakonodaja določa mejne vrednosti za izpostavljenost, ki obsegajo letno vrednost koncentracije (40 μg/m3) in dnevno vrednost koncentracije (50 μg/m3), ki se ne smeta preseči več kot 35-krat v koledarskem letu.

Ker je zakonodaja začela veljati leta 2005, mejne vrednosti za PM10 niso bile upoštevane v 17 državah članicah: AT, BE, BG, CZ, DE, EL, ES, FR, HU, IT, LV, PT, PL, RO, SE, SK in SL.

Mejne vrednosti za PM10 bi morale biti izpolnjene do leta 2005 (oziroma v primeru Romunije in Bolgarije od datuma pristopa), čeprav so lahko države članice Komisijo zaprosile za podaljšanje roka za izpolnjevanje standardov do junija 2011. Za te izjeme je bilo treba izpolniti vrsto pogojev. Najpomembneje je bilo, da države članice predložijo načrte za kakovost zraka, v katerih določijo ustrezne ukrepe za zmanjšanje onesnaženosti v podaljšanem obdobju, in dokažejo, da so sprejele vse potrebne ukrepe za doseganje skladnosti do izteka podaljšanega roka.

Pred tem je postopek za ugotavljanje kršitev zoper države članice, ki ne izpolnjujejo zahtev glede kakovosti zraka, temeljil na kršitvi člena 13 Direktive, v skladu s katerim države članice ne smejo preseči mejnih vrednosti za PM10. Novi pristop pa zajema tudi člen 23 Direktive, ki izpostavlja dejstvo, da številne države članice ne pripravijo posebnih načrtov za kakovost zraka, v katerih naj bi določile ustrezne ukrepe in tako čim bolj skrajšale obdobje preseženih mejnih vrednosti.

Izvajanje zakonodaje EU je prednostna naloga Komisije, zlasti ker lahko nepotrebne zamude pri zmanjševanju škodljivih onesnaževal še dodatno škodijo zdravju ljudi.

Več informacij:

Spletna stran za podaljšanje roka:

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm

Za trenutne informacije o kršitvah na splošno:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_sl.htm

O splošnem postopku za ugotavljanje kršitev glej MEMO/12/12

Več informacij o sklepih o januarskem svežnju kršitev v MEMO/13/22

Kontakti:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar