Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 30 maj 2013

EU-kommissionen välkomnar ”historisk” överenskommelse om nytt transeuropeiskt transportnät

Siim Kallas, kommissionens vice ordförande med ansvar för transportfrågor, välkomnade i dag överenskommelsen mellan kommissionen, rådet och Europaparlamentet om förslagen om att omvandla det nuvarande lapptäcket av europeiska vägar, järnvägar, flygplatser och kanaler till ett enhetligt transportnät (TEN-T).

– Detta är en historisk överenskommelse som ska skapa ett starkt europeiskt transportnät i alla 28 EU-länder, säger Siim Kallas. Våra transporter är enormt viktiga för den europeiska ekonomin. Utan effektiva förbindelser kan Europa inte växa och blomstra. Öst kommer nu att bindas samman med väst och dagens lapptäcke ersättas med ett nät som är genuint europeiskt. Vi tar nu ett viktigt steg mot att skapa ett nytt transportnät som kommer att utgöra grundstommen för en stimulerad tillväxt och konkurrenskraft på EU:s inre marknad.

Med dagens överenskommelse kommer ett transportnät att skapas fram till 2030 som ska fungera som stomme för transporterna på den inre marknaden. Den finansiering som ställs till förfogande för transporter inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa (för perioden 2014–2020) kommer också att fokusera på detta stomnät, som ska fylla i gränsöverskridande felande länkar, undanröja flaskhalsar och göra nätet smartare.

Det nya TEN-T-stomnätet kompletteras med ett omfattande vägnät som ansluter till stomnätet på regional och nationell nivå. Detta kommer huvudsakligen att finansieras av EU-länderna, men det kommer att finnas möjligheter till finansiering via vissa EU-medel för transport och regional utveckling, bl.a. genom nya innovativa finansieringsinstrument. Målsättningen är att successivt se till att majoriteten av invånarna och företagen i EU år 2050 har högst 30 minuters restid till detta stora nät.

Det nya transportnätet kommer att bidra till

  • säkrare transporter och mindre trafikstörningar,

  • smidigare och snabbare resor.

Överenskommelsen har nåtts efter trepartsförhandlingar mellan Europaparlamentet, rådet och EU-kommissionen och måste fortfarande godkännas formellt av Europaparlamentet och rådet.

Överenskommelsen

Syftet med EU:s nya infrastrukturpolitik är att skapa ett verkligt nät och inte längre bara vara inriktad på isolerade projekt. Riktlinjerna innehåller precisa kartor över nätet som har lagts fast på grundval av en objektiv metod.

I den nya förordningen fastställs tidsfrister för att se till att alla projekt som bidrar till stomnätet verkligen genomförs. Normer föreskrivs för att tåg, båtar, flygplan, lastbilar och personbilar också ska kunna använda transportinfrastrukturen på ett säkert sätt och utan tekniska problem. Stomnätet ska stå klart 2030.

För järnvägarna betyder det t.ex. att stomnätet senast 2030 ska vara utrustat med ERMTS, dvs. det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg som möjliggör enkel och säker järnvägstrafik mellan länderna. EU-länderna måste se till att det finns tillräckligt med parkeringsplatser längs vägstomnätet för kommersiella användare. Alternativa rena bränslen måste finnas att tillgå vid viktiga nav i nätet.

Stomnätskorridorer kommer att skapas för att främja en samordnad utveckling av infrastrukturen och resurseffektiva sätt att använda den. Den nya politiken är fokuserad på de viktigaste elementen: gränsöverskridande projekt, driftskompatibilitet och intermodalitet mellan olika transportmedel. Europeiska samordnare kommer att stödja EU-länderna och de projektansvariga för att man ska kunna dra optimal nytta av alla investeringar.

Mer information

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm

Kontaktpersoner :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar