Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 30. maja 2013

Komisija pozdravlja zgodovinski dogovor o novem vseevropskem prometnem omrežju

Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas, pristojen za promet, je danes pozdravil dogovor med Komisijo, Svetom in Parlamentom o predlogih za preoblikovanje obstoječih nepovezanih evropskih cest, železnic, letališč in plovnih poti v poenoteno prometno omrežje (TEN-T).

Podpredsednik Kallas je povedal: To je zgodovinski dogovor o vzpostavitvi trdnega evropskega prometnega omrežja preko 28 držav članic. Promet je bistvenega pomena za evropsko gospodarstvo, saj brez dobrih povezav Evropa ne bo rasla ali uspevala. Ta dogovor bo povezal vzhod in zahod ter obstoječe nepovezane prometne povezave nadomestil z omrežjem, ki bo resnično evropsko. S tem je bil narejen velik korak k vzpostavitvi novega prometnega omrežja, ki bo hrbtenica pospeševanja rasti in izboljšanja konkurenčnosti na evropskem enotnem trgu.

Današnji dogovor določa vzpostavitev osrednjega prometnega omrežja do leta 2030, ki bo hrbtenica prometa znotraj enotnega trga. Financiranje prometa v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (za obdobje 2014–2020) se bo osredotočalo tudi na to osrednje prometno omrežje, pri čemer bo usmerjeno predvsem v zapolnitev manjkajočih čezmejnih povezav, odpravo ozkih grl in pametnejše upravljanje omrežja.

Novo osrednje omrežje TEN-T bo podprto z obsežnim omrežjem poti, ki se bodo v osrednje omrežje vključevale na regionalni in nacionalni ravni. To bodo večinoma financirale države članice, vendar obstaja tudi nekaj možnosti za financiranje prometa na ravni EU in na regionalni ravni, vključno z novimi inovativnimi instrumenti za financiranje. Cilj je zagotoviti, da postopno in do leta 2050 velika večina evropskih državljanov in podjetij od tega celovitega omrežja ne bo oddaljena več kot 30 minut.

V celoti gledano bo novo prometno omrežje zagotavljalo:

  • varnejši promet in manj zastojev;

  • nemoteno in hitrejše potovanje.

Dogovor, ki je bil dosežen v tristranskih pogajanjih med Evropskim parlamentom, Svetom in Evropsko komisijo, mora biti še uradno potrjen na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta in na Svetu.

Sporazum:

Cilj nove infrastrukturne politike EU je vzpostavitev pravega omrežja in se ne osredotoča več na posamezne projekte. Smernice vsebujejo natančne zemljevide omrežja, ki je bilo začrtano na podlagi objektivne metodologije.

V novi uredbi so določeni roki, s katerimi bo zagotovljeno, da se bodo vsi projekti, ki prispevajo k osrednjemu prometnemu omrežju, izvajali prednostno. Določa tudi standarde, s katerimi bo zagotovljeno, da bodo vlaki, ladje, letala, tovornjaki in osebni avtomobili prometno infrastrukturo lahko uporabljali varno in brez tehničnih težav. Osrednje omrežje bo dokončano do leta 2030.

Do leta 2030 bo na primer osrednje železniško omrežje opremljeno z evropskim sistemom signalizacije ERTMS, ki omogoča enostavno in varno čezmejno obratovanje vlakov. Države članice bodo morale vzdolž osrednjega cestnega omrežja zagotoviti zadostna parkirna mesta za komercialne uporabnike, na ključnih vozliščih omrežja pa bodo morala biti na voljo alternativna čista goriva.

Na osrednjem omrežju bodo vzpostavljeni koridorji, s čimer se bosta spodbujala usklajen razvoj in z viri gospodarna uporaba infrastrukture. Nova politika se osredotoča na najpomembnejše elemente: čezmejne projekte, interoperabilnost in intermodalnost med različnimi prevoznimi sredstvi. Evropski koordinatorji bodo podpirali države članice in nosilce projektov, da bi vse investicije prinesle kar največ koristi.

Več informacij: http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm

Kontakti:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar