Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 30. mája 2013

Komisia víta „historickú“ dohodu o novej transeurópskej dopravnej sieti

Podpredseda Siim Kallas, európsky komisár zodpovedný za mobilitu a dopravu, dnes privítal dohodu Komisie, Rady a Parlamentu pokiaľ ide o návrhy na premenu súčasnej mozaiky európskych ciest, železníc, letísk a kanálov na zjednotenú dopravnú sieť (TEN-T).

Podpredseda Kallas uviedol: „Toto je historická dohoda o vzniku výkonnej európskej dopravnej siete v 28 členských štátoch. Doprava je životne dôležitá pre európske hospodárstvo. Bez dobrých spojení nebude Európa rásť a prosperovať. Táto dohoda spojí východ so západom a nahradí dnešnú dopravnú mozaiku skutočne európskou sieťou. Ide o zásadný krok smerom k vybudovaniu novej dopravnej siete, ktorá bude opornou osou na podporu rastu a konkurencieschopnosti na jednotnom európskom trhu.“

Dnešnou dohodou sa stanovuje základná dopravná sieť, ktorá sa má zriadiť do roku 2030 a ktorá má fungovať ako oporná os dopravy v rámci jednotného trhu. Financovanie dopravy prostredníctvom Nástroja na prepojenie Európy (na obdobie 2014 – 2020) sa takisto zameria na túto základnú dopravnú sieť, na doplnenie chýbajúcich cezhraničných spojení, odstránenie úsekov so sťaženou premávkou a vytvorenie inteligentnejšej siete.

Oporou novej základnej siete TEN-T bude komplexná sieť trás na regionálnej a vnútroštátnej úrovni, ktoré sa napájajú na základnú sieť. Túto komplexnú sieť budú financovať predovšetkým členské štáty, pričom však bude možné získať isté finančné prostriedky EÚ vyčlenené na dopravu a regióny vrátane nových inovačných finančných nástrojov. Cieľom je zaistiť, aby veľká väčšina európskych občanov a podnikov postupne do roku 2050 nebola od tejto komplexnej siete vzdialená viac ako 30 minút cesty.

Nová dopravná sieť prinesie celkovo:

  • bezpečnejšie cestovanie s menším počtom zápch,

  • ako aj hladšie a rýchlejšie cestovanie.

Túto dohodu, ktorá vzišla z rokovaní trialógu medzi Európskym parlamentom, Radou a Európskou komisiou, musí formálne schváliť plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu a Rada.

Dohoda

Cieľom novej politiky EÚ v oblasti infraštruktúry je vytvoriť skutočnú sieť a nezameriavať sa viac na izolované projekty. Usmernenia obsahujú presné mapy siete stanovenej na základe objektívnej metodiky.

Nové nariadenie stanovuje lehoty s cieľom zaistiť, že všetky projekty prispievajúce k základnej dopravnej sieti budú vykonávané prioritne. Nastavuje štandardy, ktoré majú zaručiť, že vlaky, lode, lietadlá, kamióny a autá budú môcť využívať dopravnú infraštruktúru bezpečne a bez akýchkoľvek technických problémov. Základná sieť sa má dokončiť do roku 2030.

Napríklad do roku 2013 bude základná železničná sieť vybavená európskym signalizačným systémom ERTMS, ktorý umožní hladkú a bezpečnú cezhraničnú prevádzku vlakov. Členské štáty budú musieť zaistiť dostatok parkovacích miest pre komerčných užívateľov pozdĺž ciest základnej siete. V hlavných uzloch siete budú musieť byť k dispozícii alternatívne čisté palivá.

V snahe podporiť koordinovaný rozvoj infraštruktúry a finančne efektívny spôsob jej využívania vzniknú koridory základnej siete. Nová politika sa zameriava na najkritickejšie prvky: cezhraničné projekty, interoperabilitu a intermodalitu medzi rozličnými dopravnými prostriedkami. Členským štátom a propagátorom projektu budú poskytovať podporu európski koordinátori s cieľom vyťažiť optimálny zisk zo všetkých investícií.

Viac informácií je k dispozícii na adrese

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Helen Kearnsová (+32 2 298 7638)

Dale Kidd (+32 2 295 7461)


Side Bar