Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 30. mai 2013

Ajalooliselt tähtsa kokkuleppega luuakse uus üleeuroopaline transpordivõrk

Euroopa Komisjoni asepresident ja transpordivolinik Siim Kallas tunnustas täna komisjoni, nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel saavutatud kokkulepet ettepanekute suhtes koondada Euroopa maanteed, raudteed, lennujaamad ja siseveeteed ühendatud transpordivõrguks (TEN-T).

Asepresident Kallas märkis järgmist: „Kokkulepe luua 28 liikmesriiki hõlmav võimas üleeuroopaline transpordivõrk on tähelepanuväärne saavutus. Transport on Euroopa majanduse jaoks ülimalt tähtis, sest ilma heade ühendusteedeta Euroopa ei kasva Euroopa majandus ega suurene heaolu. Tänu kokkuleppele ühendatakse ida- ja läänepoolsed piirkonnad ning asendatakse praegune killustatud transpordisüsteem tõeliselt euroopaliku võrguga. See on väga suur samm sellise uue transpordivõrgu loomise suunas, mille najal edendada majanduskasvu ja suurendada konkurentsivõimet kogu Euroopas.”

Kokkuleppe kohaselt rajatakse 2030. aastaks ühtse turu alustalana toimiv põhitranspordivõrk. Ka transpordi rahastamisel Euroopa Ühendamise Rahastu kaudu (ajavahemikuks 2014–2020) keskendutakse põhivõrgule ning luuakse puuduvad piiriülesed ühendusteed, kõrvaldatakse ummikuid tekitavad kitsaskohad ja võetakse kasutusele kaasaegsed tehnoloogialahendused.

Uut TEN-T põhivõrku hakkab toetama üldvõrk, mis on liidetud põhivõrguga piirkondade ja riikide tasandil. Enamjaolt rahastavad seda liikmesriigid, aga on ka olemas teatavad ELi transpordi ja regionaalarengu rahastamise võimalused, sealhulgas uuenduslikud rahastamisvahendid. Eesmärk on järk-järgult saavutada 2050. aastaks olukord, kus suurel enamikul Euroopa inimestel ja ettevõtjatel kulub üldvõrgust põhivõrgu juurde jõudmiseks 30 minutit.

Uue transpordivõrguga tagatakse:

  • turvalisem sõit, kus on vähem ummikuid,

  • sujuvam ja kiirem sõit.

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoni kolmepoolsete läbirääkimiste käigus saavutatud kokkuleppe peavad ametlikult heaks kiitma Euroopa Parlamendi täiskogu ja nõukogu.

Kokkulepe

ELi uues taristupoliitikas ei keskenduta enam üksikutele projektidele, vaid selle eesmärk on luua tegelikult toimiv võrk. Suunised sisaldavad objektiivseid ja täpseid võrgukaarte.

Uues määruses on kehtestatud tähtajad, et tagada põhitranspordivõrgu loomiseks kavandatud projektide rakendamine eelisjärjekorras. Samuti on kehtestatud standardid selleks, et rongid, laevad, lennukid ning veo- ja sõiduautod saaksid kasutada transporditaristut ohutult ja tehniliste probleemideta. Põhivõrk peaks valmima 2030. aastaks.

Näiteks 2030. aastaks peab raudteepõhivõrk olema varustatud Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemiga (ERTMS), tänu millele muutub piiriülene rongiliiklus lihtsamaks ja ohutumaks. Liikmesriigid peavad kandma hoolt selle eest, et põhivõrgu teedel oleks ärireisijate jaoks piisavalt parkimiskohti. Keskkonnasõbralikud alternatiivkütused peavad võrgu sõlmpunktides olema kättesaadavad.

Taristu kooskõlastatud arendamiseks ja selle ressursitõhusaks kasutamiseks luuakse põhivõrgukoridorid. Uues poliitikas on rõhuasetus sellistel tähtsaimatel aspektidel nagu piiriülesed projektid ning eri transpordiliikide koostalitlus ja ühendatavus. Euroopa koordinaatorid toetavad liikmesriike ja projektiedendajaid, et kõigist investeeringutest optimaalset kasu saada.

Vt lisateave: http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar