Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 30. maj 2013

Kommissionen ser med tilfredshed på "historisk" aftale om et nyt transeuropæisk transportnet

Siim Kallas, der er næstformand for Kommissionen med ansvar for trafikpolitik, hilste i dag aftalen mellem Kommissionen, Rådet og Parlamentet om at omdanne det nuværende brogede mønster af europæiske veje, jernbaner, lufthavne og kanaler til ét fælles transportnet (TEN-T) velkommen.

Næstformand Siim Kallas udtalte: "Dette er en historisk aftale om at etablere et stærkt europæisk transportnet, der dækker 28 medlemsstater. Transport er en uundværlig del af den europæiske økonomi, for uden gode forbindelser kan Europa ikke udvikle sig eller blomstre. Denne aftale forbinder øst med vest og erstatter det nuværende brogede transportmønster med et net, som er helt igennem europæisk. Det er et stort skridt hen imod etableringen af et nyt transportnet, som bliver rygraden, der fremmer vækst og konkurrenceevne i Europas indre marked."

I dagens aftale fastsættes det, at der skal etableres et hovedtransportnet senest i 2030, som skal fungere som transportområdets rygrad i det indre marked. Transportfinansieringen under Connecting Europe-faciliteten (for perioden 2014–2020) vil ligeledes fokusere på dette hovedtransportnet med det formål at udfylde manglende forbindelser på tværs af grænserne, fjerne flaskehalse og gøre nettet mere velfungerende.

Det nye centrale TEN-T-net vil blive støttet af et omfattende net af ruter, der forbindes med hovednettet på regionalt og nationalt plan. Nettet vil hovedsageligt blive finansieret af medlemsstaterne med visse muligheder for transportstøtte fra EU samt regionalstøtte, blandt andet ved hjælp af nye innovative finansieringsinstrumenter. Målet er at sikre, at størstedelen af Europas borgere og virksomheder gradvist og senest i 2050 højst vil være 30 minutters rejsetid fra dette omfattende net.

Set under et vil der med det nye transportnet opnås:

  • en sikrere og mindre overbelastet transport

  • samt nemmere rejser og kortere rejsetid.

Denne aftale, der er indgået ved trepartsforhandlinger mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen, skal formelt godkendes af Europa-Parlamentets plenarforsamling og Rådet.

Aftalen:

EU's nye infrastrukturpolitik sigter mod at etablere et reelt net og ikke længere at fokusere på enkeltstående projekter. Retningslinjerne omfatter præcise kort over nettet, som er blevet klarlagt ved hjælp af en objektiv metodologi.

Den nye forordning fastsætter tidsfrister for at sikre, at alle projekter, der bidrager til hovedtransportnettet, gennemføres først. Den fastsætter normer for at sikre, at tog, skibe, fly og biler kan anvende transportinfrastrukturen sikkert og uden tekniske problemer. Hovednetværket skal være færdigt i 2030.

For eksempel vil hovedjernbanenettet senest i 2030 være udstyret med det europæiske ERTMS-signalsystem, der sikrer nem og sikker togtrafik på tværs af grænserne. Medlemsstaterne skal sørge for et tilstrækkeligt antal parkeringspladser langs vejene i hovednettet til erhvervsbrugere. Alternative rene brændstoffer skal være tilgængelige ved nettets knudepunkter.

Der vil blive etableret korridorer i hovednettet som et middel til at fremme den koordinerede udbygning af infrastrukturen samt ressourceeffektive måder at bruge den på. Den nye politik fokuserer på de mest kritiske elementer: projekter på tværs af grænserne, indbyrdes kompatibilitet og kombination af forskellige transportformer. Europæiske koordinatorer vil støtte medlemsstaterne og de projektansvarlige, så der høstes størst muligt udbytte af alle investeringer.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar